NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA NAPOVEDI ZA ODMERO DOHODNINE ZA LETO 2019

 

  UVOD

    Oznaka statusa napovedi

  PODATKI O ZAVEZANCU

  1000 Dohodek iz zaposlitve

    1100 Dohodek iz delovnega razmerja

    1200 Dohodek iz drugega pogodbenega razmerja

  2000 Dohodek iz dejavnosti

    2100 Dobiček, ugotovljen na podlagi davčnega obračuna

  3000 Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti

    3100 Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti

  4000 Dohodek iz premoženja

    4200 Dohodek iz prenosa premoženjske pravice

  6000 Drugi dohodki

    6100 Darila

    6200 Priznavalnine

    6300 Preostali drugi dohodki

    6500 Nadomestilo za uporabo lastnih sredstev prostovoljca

    6700 Dohodek Fulbrigtovega programa izmenjav

  DOHODKI, KI SE POVPREČIJO

  DODATNI PODATKI O DOHODKIH, PREJETIH IZ TUJINE

  Posebna olajšava za vzdrževane družinske člane

  Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje

 

 

UVOD

 

Finančna uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju: FURS) bo zavezancem za dohodnino za leto 2019 posredovala informativni izračun dohodnine, ki se bo pod določenimi pogoji štel za odločbo o odmeri dohodnine. Informativni izračun dohodnine bo sestavljen na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga FURS na podlagi uradnih evidenc, in podatkov o dohodkih in vzdrževanih družinskih članih, ki so jih FURS posredovali izplačevalci in zavezanci.

 

FURS bo zavezancem informativni izračun dohodnine dostavil najkasneje do 15. junija 2020.

 

Pri tem velja opozoriti, da bodo informativni izračun dohodnine prejeli vsi zavezanci za dohodnino, ne glede na višino prejetega dohodka.

 

Če informativni izračun dohodnine zavezancu ne bo vročen do 15. junija 2020, mora vložiti napoved za odmero dohodnine.

 

Rok za vložitev napovedi je 31. julij 2020.

 

Zavezanci za dohodnino vlagajo napoved za odmero dohodnine v skladu z določbami Zakona o dohodnini - ZDoh-2 in Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2.

 

Napoved za odmero dohodnine morajo vložiti zavezanci, ki so bili v letu 2019 rezidenti Slovenije. ZDoh-2 v 6. členu določa, da je zavezanec rezident Slovenije v kateremkoli času v davčnem letu, če v tem času izpolnjuje katerega od naslednjih pogojev:

 1. v diplomatskem predstavništvu, konzulatu, mednarodni misiji Republike Slovenije ali stalnem predstavništvu Republike Slovenije pri Evropski uniji ali stalnem predstavništvu Republike Slovenije pri mednarodni organizaciji, kot javni uslužbenec v tehnični ali administrativni funkciji, brez diplomatskega ali konzularnega statusa;
 2. kot javni uslužbenec ali funkcionar v državnem organu ali organu lokalne skupnosti, in sicer v državi, ki na podlagi vzajemnosti takega uslužbenca ne šteje za svojega rezidenta;
 3. kot uslužbenec v institucijah Evropskih skupnosti, Evropski centralni banki, Evropski investicijski banki ali Evropskem investicijskem skladu, ali je zakonec, ki ni zaposlen in ne opravlja dejavnosti, ali vzdrževan otrok takega uslužbenca in prebiva s to osebo;

 

Rezident RS je zavezanec za dohodnino od svetovnega dohodka, to je od dohodkov z virom v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju RS) in od dohodkov z virom izven RS.

 

Napoved lahko vloži tudi rezident države članice EU oziroma EGP, ki ni RS (nerezident RS), ki je v letu 2019 v RS dosegel dohodke iz zaposlitve, dohodke iz dejavnosti (razen, če se davčna osnova ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov), dohodke iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti (razen dohodkov iz dejavnosti, če se davčna osnova od teh dohodkov ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov), dohodke iz prenosa premoženjske pravice ter druge dohodke, če z dokazili dokaže, da znašajo navedeni dohodki, doseženi v RS, najmanj 90 % njegovega celotnega obdavčljivega dohodka v davčnem letu, in če dokaže, da so v državi njegovega rezidentstva, dohodki, doseženi v RS izvzeti iz obdavčitve ali so neobdavčeni (116. člen ZDoh-2).

 

Kot dokazilo, da rezident države članice EU oziroma EGP izpolnjuje navedene pogoje, FURS-u k napovedi za odmero dohodnine predloži izpolnjen in od davčnega organa države njegovega rezidentstva potrjen Zahtevek za uveljavljanje davčnih olajšav. Davčni zavezanec, rezident države članice EU oziroma EGP, mora napoved za odmero dohodnine za leto 2019 vložiti najkasneje do 2. avgusta 2020.

 

Podatki o dohodkih se vpisujejo v rubrike z enakimi oznakami, kakor so oznake, navedene v obvestilih, ki so jih zavezancem v januarju 2020 posredovali izplačevalci in FURS.

 

Dohodke, od katerih se plačuje dohodnina, je treba napovedati tudi, kadar izplačevalec oziroma FURS ni poslal vseh potrebnih podatkov.

 

V napoved ne vpisujete dohodkov, ki skladno z ZDoh-2 niso obdavčeni z dohodnino:

 1. dediščin;
 2. volil, razen tistih, ki jih fizična oseba prejme v zvezi z opravljanjem dejavnosti iz 46. člena tega zakona;
 3. daril, prejetih od fizične osebe, ki ni delodajalec prejemnika (ali z delodajalcem povezana oseba) ali delodajalec osebe, ki je povezana s prejemnikom, razen daril, ki jih fizična oseba prejme v zvezi z opravljanjem dejavnosti iz 46. člena tega zakona;
 4. dobitkov od iger na srečo po zakonu, ki ureja igre na srečo;
 5. izplačil, ki jih prejme fizična oseba na podlagi zavarovanja za primer bolezni, poškodbe ali invalidnosti, katerega zakon, ki ureja zavarovalništvo, ne določa kot obvezno zavarovanje, ali izplačila na podlagi zavarovanja za škodo, povzročeno na osebnem premoženju;
 6. sredstev ali dobičkov, ki jih pridobi fizična oseba na podlagi prenosov sredstev med svojim podjetjem, v katerem samostojno opravlja dejavnost, in svojim gospodinjstvom ali na podlagi prenehanja opravljanja dejavnosti; navedena določba ne vpliva na obveznosti te fizične osebe, ki opravlja dejavnost, po III.3. poglavju ZDoh-2;
 7. ugodnosti, ki jo prejme fizična oseba pri nakupu blaga in storitev, vključno s priložnostnim prejemom dodatnega blaga ali storitev, če je taka ugodnost dostopna vsem strankam pod enakimi pogoji in ni v zvezi z zaposlitvijo ali dejavnostjo fizične osebe.

 

Podatki o dohodkih, ki so bili izplačani v tuji valuti, se v napoved vpišejo v eurih. Znesek dohodka ter davka, stroškov in prispevkov, plačanih ali obračunanih v tujini, je treba preračunati v eure po tečaju, ki ga objavlja Banka Slovenije. Preračun se opravi po tečaju, ki velja na dan pridobitve dohodka oziroma nastanka stroškov.

 

Dokumentacije, s katero se dokazuje resničnost navedb v napovedi, ni treba prilagati, razen kadar je to pri posamezni vrsti dohodka posebej navedeno (npr. pri dohodkih, prejetih iz tujine, pri uveljavljanju dejanskih stroškov, …).

 

Dokumentacijo, ki ima vpliv na davčno obveznost zavezanca, je treba hraniti najmanj pet let po poteku leta, na katerega se nanaša.

 

Napoved se lahko vloži:

 

Vsaka napoved mora biti poslana posamično.         

  

Oznaka statusa napovedi

 

Davčni zavezanec, ki je iz opravičljivih razlogov zamudil rok za predložitev davčne napovedi, lahko pri pristojnem finančnem uradu v skladu z 62. členom ZDavP-2 vloži predlog za naknadno predložitev davčne napovedi. V predlogu mora obrazložiti razloge za zamudo in predložiti dokaze za svoje navedbe. Za opravičljive razloge se štejejo okoliščine, ki jih davčni zavezanec ni mogel predvideti oziroma odvrniti, in preprečujejo sestavo oziroma vložitev davčne napovedi v predpisanem roku. Predlog za naknadno predložitev davčne napovedi mora davčni zavezanec vložiti v osmih dneh po prenehanju razlogov za zamudo, vendar najpozneje v treh mesecih po izteku roka za predložitev napovedi. Davčni zavezanec mora vlogi za naknadno vložitev davčne napovedi praviloma priložiti davčno napoved. V primeru, da razlogi, ki preprečujejo sestavo oziroma vložitev davčne napovedi, v času vložitve vloge še trajajo, lahko zavezanec vlogo za naknadno vložitev davčne napovedi vloži brez priložene davčne napovedi, mora pa navesti rok, v katerem bo napoved predložil. Če v tem primeru FURS dovoli predložitev napovedi po izteku predpisanega roka, določi rok za predložitev napovedi s sklepom. Davčni zavezanec, ki vlaga napoved po izteku predpisanega roka na podlagi 62. člena ZDavP-2, mora na napovedi v rubriki »Oznaka statusa napovedi« vpisati številko 1 (vložitev po izteku roka).

 

Če je davčni zavezanec zamudil rok za vložitev davčne napovedi, pa ne izpolnjuje pogojev za predložitev napovedi po izteku predpisanega roka, oziroma je v napovedi, na podlagi katere je davčni organ že izdal odmerno odločbo, navedel neresnične, nepravilne ali nepopolne podatke, lahko na podlagi 63. člena ZDavP-2 najpozneje do vročitve odmerne odločbe oziroma do začetka davčnega inšpekcijskega nadzora oziroma do začetka postopka o prekršku oziroma kazenskega postopka vloži davčno napoved na podlagi samoprijave. Na podlagi 396. člena ZDavP-2 se davčni zavezanec, ki predloži davčno napoved na podlagi samoprijave, ne kaznuje za prekršek, če plača davek, ki je odmerjen na podlagi samoprijave. Davčni zavezanec, ki napoved vlaga na podlagi samoprijave v skladu s 63. členom ZDavP-2, mora na napovedi v rubriki »Oznaka statusa napovedi« vpisati številko 2 (samoprijava). Z novelo ZDavP-2L, ki velja od 1. 7. 2019 dalje je določeno, da vložitev davčne napovedi na podlagi samoprijave ni več mogoča, ko prvič nastopi ena izmed naštetih okoliščin.
• vročitev odmerne odločbe oziroma,
• začetek davčnega inšpekcijskega nadzora oziroma,
• začetek postopka o prekršku oziroma,
• začetek kazenskega postopka.

Z novelo ZDavP-2L je tudi določeno, da popravljanje davčne napovedi na podlagi samoprijave ni več dopustno, če je bila odločba že izdana in vročena, ampak samo še vlaganje napovedi na podlagi samoprijave v primeru zamude roka za vložitev davčne napovedi

 

Davčni zavezanec lahko v skladu s 64. členom ZDavP-2 popravi davčno napoved, ki jo je predložil davčnemu organu. Davčno napoved lahko popravi najpozneje do vročitve odmerne odločbe. Davčni zavezanec, ki popravlja že vloženo napoved preden je vročena odmerna odločba, mora na napovedi v rubriki »Oznaka statusa napovedi« vpisati številko 3 (popravljanje do izdaje odločbe).

 

  

 PODATKI O ZAVEZANCU

 

Vpišejo se osebni podatki o zavezancu.

 

 

Zavezanec, ki je bil v letu 2019 rezident RS le del leta, vpiše mesec začetka in mesec konca obdobja (s številko), v katerem je bil rezident RS.

 

Rezident države članice EU oziroma EGP (razen RS), ki je v letu 2019 izpolnjeval pogoje za uveljavljanje olajšave za rezidente držav članic EU oziroma EGP (116. člen ZDoh-2), obkroži oznako »DA«.

 

 

Zavezanec, ki mu je kot invalidu s 100-odstotno telesno okvaro priznana pravica do tuje nege in pomoči na podlagi odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZPIZ), Centra za socialno delo ali občinskega upravnega organa, pristojnega za varstvo borcev in vojaških invalidov, obkroži oznako »DA«.

 

 

Podatek o tem, da zavezanca, ki vlaga napoved, kot vzdrževanega družinskega člana uveljavlja drug zavezanec, je informativne narave in je v pomoč predvsem zavezancem, da na to ne bi pozabili. Če zavezanca, ki vlaga napoved, drug zavezanec pri letni odmeri dohodnine uveljavlja kot vzdrževanega družinskega člana, prvi za čas vzdrževanja ni upravičen do splošne olajšave.

 

 

Zavezanec lahko v rubriko »Opombe« vpiše morebitna dodatna pojasnila v zvezi z napovedanimi dohodki, olajšavami in drugimi podatki, v rubriki »Priloge« pa popiše dokumente oziroma dokazila, ki jih prilaga k napovedi.

 

Na koncu zavezanec vpiše kraj in datum izpolnitve napovedi in se podpiše.

 

  

 1000 Dohodek iz zaposlitve

 

Dohodek iz zaposlitve vključuje vse dohodke, prejete od delodajalca ali druge osebe v zvezi s preteklo ali sedanjo zaposlitvijo.

 

Podatki o dohodkih iz zaposlitve, ki jih prejme rezident kot uslužbenec v institucijah Evropskih skupnosti, Evropski centralni banki, Evropski investicijski banki ali Evropskem investicijskem skladu, se ne vpišejo v napoved pod pogojem, da se od teh dohodkov plačuje dohodnina v institucijah Evropske skupnosti, Evropski centralni banki, Evropski investicijski banki ali Evropskem investicijskem skladu (institucije EU). Navedeni zavezanci so v Sloveniji zavezani za plačilo dohodnine od morebitnih ostalih obdavčljivih dohodkov, ki jih dosegajo v ali izven Slovenije. Dohodkov iz zaposlitve, od katerih plačujejo dohodnino v institucijah EU, pa jim v Sloveniji ni treba napovedati. Če zavezanci te dohodke vendarle napovejo, so le ti popolnoma izvzeti iz obdavčitve, kar pomeni, da se ne vključujejo v davčno osnovo za odmero dohodnine, prav tako se ne upoštevajo pri izračunu višine dohodnine od (morebitnega) preostalega obdavčljivega dohodka zavezanca.

  

 1100 Dohodek iz delovnega razmerja

 

 

 1101 Plača, nadomestilo plače in povračila stroškov v zvezi z delom

 

V polje »Dohodek« vpišete:podatek o plači, o nadomestilu plače in o vsakem drugem plačilu za opravljeno delo, ki vključuje tudi provizije. Vpišete tudi podatke o tovrstnih dohodkih, ki so bili izplačani na podlagi sodne odločbe (brez zneska zamudnih obresti). Pri povračilih stroškov v zvezi z delom (prehrana med delom, prevoz na delo in z dela, dnevnice, prevoz na službenem potovanju, prenočevanje na službenem potovanju, terenski dodatek, nadomestilo za ločeno življenje) vpišete le razliko nad zneski, ki se v skladu s predpisom Vlade RS (Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja) ne vštevajo v davčno osnovo.

 

Če ste prejeli plačo, nadomestilo plače ali drugo plačilo za opravljeno delo od tujega delodajalca za delo v tujini in so v ta dohodek vključena tudi povračila stroškov prehrane med delom ter stroški prevoza na delo in iz dela oziroma ste poleg plače, nadomestila plače ali drugega plačila za opravljeno delo od tujega delodajalca za delo v tujini prejeli tudi povračila stroškov prehrane med delom ter stroške prevoza na delo in iz dela, morate tovrstna povračila vključiti v dohodek (celotni dohodek – npr. plača in povračila stroškov) in celotni dohodek zmanjšati za znesek stroška prehrane med delom in stroška prevoza na delo in z dela, ki se ne všteva v davčno osnovo na podlagi prvega odstavka 45. člena ZDoh-2. Ta znesek je razviden iz podatkov v rubriki »Dodatni podatki o dohodkih, prejetih iz tujine«. To pomeni, da pod oznako 1101 v polje »Dohodek« vpišete iz rubrike »Dodatni podatki o dohodkih, prejetih iz tujine« razliko med zneskom iz polja »Dohodek« in zneskom iz polja »Stroški«.

 

Vpiše se tudi del plače za poslovno uspešnost v znesku, ki presega povprečno mesečno plačo zaposlenih v Sloveniji, če je dohodek izplačan enkrat v koledarskem letu vsem upravičenim delavcem hkrati, in:
- če imajo vsi delavci pri delodajalcu pravico do izplačila dela plače za poslovno uspešnosti in so pravica do izplačila dela plače za poslovno uspešnost ter merila za njegovo izplačilo določeni v splošnem aktu delodajalca, s katerim so delavci vnaprej seznanjeni, ali
- če je s kolektivno pogodbo dogovorjena možnost izplačila dela plače za poslovno uspešnost po merilih, dogovorjenih v tej kolektivni pogodbi ali dogovorjenih na način ali na podlagi te kolektivne pogodbe.

V primeru delavca napotenega na delo v tujino, raziskovalca in delavca, napotenega na delo na podlagi akta o napotitvi na delo med povezanimi osebami, se ob izpolnjevanju pogojev iz 45.a člena ZDoh-2, vpiše znesek izplačanega dohodka v delu, ki presega neobdavčen znesek, določen v prvem odstavku 45. a člena ZDoh-2.
V skladu s 45.a členom ZDoh-2 se lahko uveljavlja znižanje davčne osnove na mesečni ravni, in sicer se osnova zmanjša za 20 % plače in nadomestila plače, vendar ne več kot 1.000 eur mesečno. Šteje se, da je delavec napoten na delo izven države, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
1. delavec je napoten na delo iz Slovenije ali v Slovenijo,
2. napotitev na delo traja neprekinjeno več kot 30 dni,
3. kraj običajnega opravljanja dela pred napotitvijo je po najkrajši cestni povezavi več kot 200
kilometrov oddaljen od kraja napčotitve,
4. delavec v zadnjih 5 letih pred začetkom prve napotitve na delo ni bil rezident Slovenije,
5. v pogodbi o zaposlitvi je za delo v okviru napotitve zagotovljena plača v višini najmanj 1,5-
kratnika zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji, ki jo objavi Statistični urad Republike Slovenije, preračunane na mesec.

Za napotitev na delo v tujino v skladu z drugim odstavkom 45.a člena ZDoh-2 se šteje, če:
1. je delavec napoten na delo zunaj države sedeža delodajalca,
2. se napotitev na delo opravi na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi po pravu države, iz
katere se delavec napotuje na delo zunaj te države,
3. je pogodba o zaposlitvi sklenjena med delodajalcem s sedežem v državi, iz katere se napotuje na delo, ki dejansko opravlja svojo dejavnost tudi v državi sedeža, in delavcem, ki običajno dela za delodajalca v državi sedeža delodajalca,
4. je pogodba o zaposlitvi sklenjena za opravljanje dela v okviru dejavnosti delodajalca v državi napotitve na delo v imenu in za račun delodajalca iz 3. točke na podlagi pogodbe delodajalca z naročnikom storitve in
5. delavec ves čas napotitve dela po navodilih in pod nadzorom delodajalca, ki ga napotuje na delo.
 

V polje »Prispevki« vpišete:

skupni znesek med letom obračunanih obveznih prispevkov za socialno varnost.

Pri tem se v primeru izplačila dela plače za poslovno uspešnost v skupnem znesku med letom obračunanih obveznih prispevkov za socialno varnost upošteva sorazmerni del prispevkov, ki se nanaša na del plače, ki presega povprečno mesečno plačo zaposlenih v RS.

 

V polje »Akontacija v RS« vpišete:

znesek med letom izračunane akontacije dohodnine.

 

V polje »Tuji davek« vpišete:

znesek davka, plačanega v tujini. K napovedi morate priložiti tudi ustrezna dokazila, ki dokazujejo obstoj davčne obveznosti ali plačilo davka v tujini. Za ustrezna dokazila veljajo listine, izdane pri davčnem organu tuje države, ali drugi dokumenti, ki nedvoumno dokazujejo obstoj davčne obveznosti ali plačilo davka izven RS. Priložena dokazila morajo biti (praviloma) prevedena v slovenski jezik. Če do roka za vložitev napovedi ne razpolagate z ustreznimi dokazili, jih davčnemu organu predložite takoj, ko jih dobite.

 

Izpolnite tudi rubriko »Dodatni podatki o dohodkih, prejetih iz tujine« (na 3. strani napovedi)!

 

  

1102 Bonitete

 

V polje »Dohodek« vpišete:

podatek o dohodkih v obliki bonitete, ki jo je vam ali vašemu družinskemu članu zagotovil delodajalec.

 

Če ste v zvezi z zaposlitvijo prejeli le boniteto, vpišete podatke tudi v polja »Prispevki«, »Akontacija v RS« in »Tuji davek«, ki so vam bili obračunani od te bonitete. V nasprotnem primeru so podatki o obračunanih prispevkih, o akontaciji dohodnine v RS in o tujem davku od prejetih bonitet že vključeni pod oznako 1101, 1108 oziroma 1109.

 

V polje »Tuji davek« vpišete:

glej besedilo na 6. strani teh navodil.

 

  

1103 Regres za letni dopust

 

V polje »Dohodek« vpišete:celoten znesek prejetega regresa za letni dopust (tudi, če je prejet po sodni odločb, zamudne obresti se v tem primeru ne vpišejo). V postopku odmere dohodnine pa se v davčno osnovo všteva znesek regresa, ki presega 100% povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji, preračunane na mesec, za leto 2019, po podatku  Statističnega urada Republike Slovenije, zmanjšana za sorazmerni del prispevkov za socialno varnost, ki jih mora na podlagi posebnih predpisov plačevati delojemalec, glede na delež teh dohodkov, ki se vštevajo v davčno osnovo.

 

V polje »Prispevki« vpišete:znesek obveznih prispevkov za socialno varnost, ki so bili obračunani od regresa, če ste prejeli regres, ki je ob izplačilu presegal 100 odstotkov povprečne plače predpreteklega meseca zaposlenih v RS.

 

V polje »Akontacija v RS« vpišete:znesek med letom izračunane akontacije dohodnine.

 

V polje »Tuji davek« vpišete:glej besedilo na 6. strani teh navodil.

 

 

1104 Jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi in solidarnostne pomoči

 

V polje »Dohodek« vpišete:

podatek o prejeti jubilejni nagradi, o odpravnini ob upokojitvi ali o solidarnostni pomoči. Vpišete le razliko nad zneski, ki se v skladu s predpisom Vlade RS (Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja) ne vštevajo v davčno osnovo.

 

V polje »Prispevki« vpišete:

skupni znesek med letom obračunanih obveznih prispevkov za socialno varnost.

 

V polje »Akontacija v RS« vpišete:

skupni znesek med letom izračunane akontacije dohodnine.

 

V polje »Tuji davek« vpišete:

glej besedilo na 6. strani teh navodil.

 

 

1105 Premije za prostovoljno dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje

 

V polje «Dohodek« vpišete:podatek o premijah za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, ki vam jih je v letu letu 2019 delno ali v celoti plačal delodajalec. Vpišete le znesek nad z ZDoh-2 določeno višino premij, ki se ne všteva v davčno osnovo (to je znesek, ki presega 24 odstotkov vaših obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje oziroma 2.819,09 eurov). V polje »Prispevki« vpišete:skupni znesek med letom obračunanih obveznih prispevkov za socialno varnost.

 

V polje »Akontacija v RS« vpišete:skupni znesek med letom izračunane akontacije dohodnine.

 

V polje »Tuji davek« vpišete:glej besedilo na 6. strani teh navodil.

 

  

1106 Pokojnine iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja

 

V polje »Dohodek« vpišete:

podatek o prejeti pokojnini, ki vam jo je v letu 2019 izplačal Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (vpišete tudi državno pokojnino, odpravnino in oskrbnino vdovi ali vdovcu, letni dodatek), podatek o poklicni pokojnini in podatek o prejeti pokojnini iz tujine.

 

V polje »Prispevki« vpišete:

skupni znesek med letom obračunanih obveznih prispevkov za socialno varnost.

 

V polje »Akontacija v RS« vpišete:

skupni znesek med letom izračunane akontacije dohodnine.

 

V polje »Tuji davek« vpišete:

glej besedilo na 6. strani teh navodil.

 

  

1107 Nadomestila iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja

 

V polje »Dohodek« vpišete:

podatek o prejetih nadomestilih iz naslova pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki vam jih je v letu 2019 izplačal Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Vpišete tudi podatek o primerljivih dohodkih iz tujine.

 

V polje »Prispevki« vpišete:

skupni znesek med letom obračunanih obveznih prispevkov za socialno varnost.

 

V polje »Akontacija v RS« vpišete:

skupni znesek med letom izračunane akontacije dohodnine.

 

V polje »Tuji davek« vpišete:

glej besedilo na 6. strani teh navodil.

 

 

1108 Nadomestila in drugi dohodki iz obveznega socialnega zavarovanja

 

V polje »Dohodek« vpišete:

podatek o prejetih nadomestilih in drugih dohodkih iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja (izplačevalec je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije), obveznega zavarovanja za primer brezposelnosti (izplačevalec je Zavod RS za zaposlovanje) in starševskega varstva (izplačevalec je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti). Vpišete tudi podatek o primerljivih dohodkih iz tujine.

 

V polje »Prispevki« vpišete:

skupni znesek med letom obračunanih obveznih prispevkov za socialno varnost.

 

V polje »Akontacija v RS« vpišete:

skupni znesek med letom izračunane akontacije dohodnine.

 

V polje »Tuji davek« vpišete:

glej besedilo na 6. strani teh navodil.

 

 

1109 Drugi dohodki iz delovnega razmerja

 

V polje »Dohodek« vpišete:

podatek o prejetih nadomestilih in o drugih obdavčljivih dohodkih, ki ste jih prejeli v zvezi z delovnim razmerjem po ZDoh-2 in niso zajeti v prejšnjih oznakah, na primer: odpravnino in druge dohodke v zvezi s prenehanjem zaposlitve; nadomestilo zaradi pogoja v zvezi z zaposlitvijo ali zaradi spremembe v teh pogojih; prejemek zaradi začasnega neizplačila dohodka iz zaposlitve; prejemek za avtorsko delo v okviru delovnega razmerja; dohodek na podlagi udeležbe v dobičku, povezan z zaposlitvijo; dohodek, prejet za vodenje ali vodenje in nadzor poslovnega subjekta; izplačani dohodki, ki se po Zakonu o udeležbi delavcev pri dobičku – ZUDDob obdavčijo kot dohodki iz delovnega razmerja. Prav tako vpišete prejeta nadomestila za uporabo lastnega orodja, naprav in predmetov in nadomestila za uporabo lastnih sredstev pri delu na domu, in to le v delu, ki presega znesek, za katerega je v ZDoh-2 določeno, da se ne všteva v davčno osnovo.

 

V to polje vpišete tudi podatek o:

 

– delnem plačilu za izgubljeni dohodek, prejetem na podlagi zakona, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke (izplačevalec je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti),– delnem plačilu za izgubljeni dohodek, prejetem na podlagi zakona, ki ureja socialno varstvo (izplačevalec je pristojna občina),

– prejemku, ki ste ga prejeli kot dijak ali študent za obvezno praktično delo, če je prejeti znesek nad višino, ki jo določi vlada RS (Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja) - vpišete le razliko nad neobdavčenim zneskom torej nad zneskom 172 eur),

– prejemku, ki ste ga prejeli od Javnega jamstvenega, preživninskega in invalidskega sklada RS, ker vam je prenehalo delovno razmerje zaradi uvedbe stečajnega postopka ali postopka prisilne poravnave oziroma ste izgubili delo zaradi izbrisa podjetja po zakonu o finančnem poslovanju podjetij (podatka o nadomestilu preživnine, ki vam ga je izplačal Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad RS, v to rubriko ne vpisujete),

– prejeti pokojnini v obliki mesečne pokojninske rente (tudi rente za zgodnje upokojevanje kmetov). Ne vpisuje se podatek o pokojninski renti, izplačani v skladu z Zakonom o prvem pokojninskem skladu RS in o preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb,

– o dohodkih izvoljenih ali imenovanih nosilcev funkcij v organih zakonodajne, izvršilne ali sodne oblasti v RS ali v organih lokalne samouprave, če za to funkcijo prejemajo plačo,

– prejemku, ki ste ga prejeli kot vajenec za obvezno praktično delo, če prejeti znesek presega znesek določen z Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (vpiše se razlika nad zneskom določenim za posamezen letnik šolanja).

 

Vpišete tudi podatek o prejetih primerljivih dohodkih iz tujine.

 

V polje »Prispevki« vpišete:

skupni znesek med letom obračunanih obveznih prispevkov za socialno varnost.

 

V polje »Akontacija v RS« vpišete:

skupni znesek med letom izračunane akontacije dohodnine.

 

V polje »Tuji davek« vpišete:

glej besedilo na 5. strani teh navodil.

 

V polje »Dejanski stroški« vpišete:

podatek, da na podlagi posebnih evidenc in dokazil uveljavljate dejanske stroške, nastale pri delu na domu. V tem primeru v polje »Dohodek« vpišete celotni znesek prejetega nadomestila za uporabo lastnih sredstev pri delu na domu. Dokazila o dejanskih stroških priložite k napovedi.

 

 

1110 Dohodek za vodenje družbe (zavarovalna podlaga 040)

 

V polje «Dohodek« vpišete:

podatke o vseh prejemkih iz naslova vodenje družbe, tudi morebitnih prejemkih v naravi (bonitete) in prejetih povračil stroškov nad neobdavčenim zneskom. Vpišete tudi podatek o primerljivih dohodkih iz tujine.

 

V polje »Prispevki« vpišete:

skupni znesek obračunanih obveznih prispevkov za socialno varnost.

 

V polje »Akontacija v RS« vpišete:

skupni znesek med letom izračunane akontacije dohodnine.

 

V polje »Tuji davek« vpišete:

glej besedilo na 5. strani teh navodil.

 

  

1200 Dohodek iz drugega pogodbenega razmerja

 

 

1210 Dohodki dijakov in študentov, doseženi prek pooblaščenih organizacij

 

 

1211 Dohodki dijakov in študentov, upravičenih do posebne olajšave

Vpišete podatek o dohodkih za začasno ali občasno delo na podlagi napotnice Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje ali pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom v skladu s predpisi s področja zaposlovanja, ki ste ga prejeli za opravljeno delo v času izpolnjevanja pogojev za posebno osebno olajšavo.

 

V polje »Dohodek« vpišete:

podatek o dohodkih, vključno z bonitetami in povračili stroškov, ki ste jih prejeli.

 

V polje »Prispevki« vpišete:

skupni znesek obračunanih obveznih prispevkov delojemalca za socialno varnost.

 

V polje »Normirani in dejanski stroški« vpišete:

normirane stroške v višini 10 odstotkov dohodka in dejanske stroške prevoza in nočitve v zvezi z opravljanjem dela in storitev. Če uveljavljate dejanske stroške prevoza in nočitve, v polje vpišete seštevek 10 odstotnih normiranih stroškov in dejanskih stroškov. Dejanske stroške lahko uveljavljate na podlagi dokazil (računov), in to največ do višine, ki jo je določila Vlada RS (Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja) na podlagi 44. člena ZDoh-2. Dokazila o dejanskih stroških priložite k napovedi.

 

V polje »Akontacija v RS« vpišete:

skupni znesek med letom izračunane akontacije dohodnine.

 

 

1212 Dohodki dijakov in študentov, ki niso upravičeni do posebne olajšave

Vpišete podatek o dohodkih za začasno ali občasno delo na podlagi napotniceZavoda Republike Slovenije za zaposlovanje ali pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom in študentom v skladu s predpisi s področja zaposlovanja, ki ste ga prejeli za opravljeno delo v času neizpolnjevanja pogojev za posebno osebno olajšavo. Pod to oznako se vpišejo tudi izplačila udeležencu izobraževanja odraslih, ki v času opravljanja dela ni imel statusa učenca, dijaka ali študenta.

 

V polje »Dohodek« vpišete:

podatek o dohodkih, vključno z bonitetami, ki ste jih prejeli.

 

V polje »Prispevki« vpišete:

skupni znesek obračunanih obveznih prispevkov za socialno varnost.

 

V polje »Normirani in dejanski stroški« vpišete:

normirane stroške v višini 10 odstotkov dohodka in dejanske stroške prevoza in nočitve v zvezi z opravljanjem dela in storitev. Če uveljavljate dejanske stroške prevoza in nočitve, v polje vpišete seštevek 10 odstotnih normiranih stroškov in dejanskih stroškov. Dejanske stroške lahko uveljavljate na podlagi dokazil (računov), in to največ do višine, ki jo je določila Vlada RS (Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja) na podlagi 44. člena ZDoh-2. Dokazila o dejanskih stroških priložite k napovedi.

 

V polje »Akontacija v RS« vpišete:

skupni znesek med letom izračunane akontacije dohodnine.

 

 

1220 Dohodki verskih delavcev

 

V polje »Dohodek« vpišete:

podatek o dohodku, določenem v Uredbi o določitvi dohodkov verskih delavcev iz naslova razmerja z versko skupnostjo

 

V polje »Prispevki« vpišete:

podatek o obveznih prispevkih za socialno varnost, ki ste jih kot verski delavec plačali na podlagi posebnih predpisov. Vpišete le tisti znesek prispevkov za socialno varnost, ki ste ga plačali sami.

 

V polje »Akontacija v RS« vpišete:

skupni znesek med letom izračunane akontacije dohodnine.

 

 

1230 Preostali dohodki iz drugega pogodbenega razmerja

 

V polje »Dohodek« vpišete:

podatek o preostalih dohodkih iz drugega pogodbenega razmerja ali razmerja na drugi podlagi, ki niso dohodki iz delovnega razmerja po ZDoh-2 vključno z bonitetami in povračili stroškov, na primer: plačila za delo županov, ki svojo funkcijo opravljajo nepoklicno, dohodki za stvaritev avtorskega dela in dohodki za izvedbo avtorskega ali folklornega dela, ne glede na vrsto pogodbe, ki je podlaga za izplačilo, sejnine, nagrade članom nadzornega sveta, izplačila sodnim izvedencem, sodnim cenilcem ali sodnim tolmačem, izplačila za občasno opravljeno delo na podlagi poziva in s sredstvi sodišča ali delodajalca, dohodek iz naslova opravljanja osebnega dopolnilnega dela in drugo. Vpiše se tudi vsak drug dohodek iz posameznega neodvisnega posla, ki se ne šteje za dohodek iz dejavnosti ali v zvezi z dejavnostjo.

 

V polje »Normirani in dejanski stroški« vpišete:

normirane stroške v višini 10 odstotkov dohodka in dejanske stroške prevoza in nočitve v zvezi z opravljanjem dela in storitev. Če uveljavljate dejanske stroške prevoza in nočitve, v polje vpišete seštevek 10 odstotnih normiranih stroškov in dejanskih stroškov. Dejanske stroške lahko uveljavljate na podlagi dokazil (računov), in to največ do višine, ki jo je določila vlada (Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja) na podlagi 44. člena ZDoh-2. Dokazila o dejanskih stroških priložite k napovedi.

 

V polje »Akontacija v RS« vpišete:

skupni znesek med letom izračunane akontacije dohodnine.

 

V polje »Tuji davek« vpišete:

glej besedilo na 6. strani teh navodil.

 

V polje »Prispevki« vpišete:

skupni znesek med letom obračunanih obveznih prispevkov za socialno varnost.

 

 

2000 Dohodek iz dejavnosti

 

Ta del napovedi izpolnjujejo davčni zavezanci, ki dosegajo dohodek iz dejavnosti.

 

Zavezanci, ki ugotavljajo davčno osnovo od dohodka iz dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov, ugotovijo dobiček na podlagi davčnega obračuna, katerega morajo predložiti do 31. marca tekočega leta za preteklo leto.

 

  

2100 Dobiček, ugotovljen na podlagi davčnega obračuna

 

V polje »Dohodek« vpišete:

znesek pod zaporedno številko 16 obrazca davčnega obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti iz dela V. IZRAČUN AKONTACIJE DOHODNINE OD DOHODKA IZ DEJAVNOSTI (DEJANSKI). 

 

V polje »Akontacija v RS« vpišete:

znesek pod zaporedno številko 23 obrazca davčnega obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnost iz dela V. IZRAČUN AKONTACIJE DOHODNINE OD DOHODKA IZ DEJAVNOSTI (DEJANSKI). 

 

V polje »Tuji davek« vpišete:

znesek pod zaporedno številko 21 obrazca davčnega obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnost (v nadaljevanju: obračun) iz dela V. IZRAČUN AKONTACIJE DOHODNINE OD DOHODKA IZ DEJAVNOSTI (DEJANSKI). 
Če v obračunu  tuji davek niste uveljavljali, vpišete znesek, ki bi ga v primeru uveljavljanja v obračunu, vpisali pod zaporedno številko 20.

  

3000 Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti

 

 

3100 Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti

 

V polje »Dohodek« vpišete:

podatek o dohodku iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, ki je bil ugotovljen za leto 2019, zmanjšan za katastrski dohodek zemljišč, za katera so bile za to leto priznane oprostitve. Podatke povzamete iz odmerne odločbe ali obvestila o višini dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti (v nadaljevanju: obvestilo) davčnega organa. Podatek o dohodku iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti se v odmerni odločbi oziroma obvestilu nahaja v preglednici, kjer je opredeljena zavezančeva davčna osnova v letu 2019, ki je sestavljena iz katastrskega dohodka, 70% pavšalne ocene dohodka na panj in drugih dohodkov, prejetih v zvezi z opravljanjem osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti. V polje vpišete znesek, ki se nahaja v vrstici SKUPAJ.

 

V to polje vpišete tudi dohodek iz kmetijske in gozdarske dejavnosti, ki je bil dosežen v tujini in katerega višina je določena na podlagi pavšalne ocene davčne osnove. Če je dohodek iz kmetijske dejavnosti v tujini ugotovljen na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov, se dohodek navede kot dohodek iz dejavnosti iz tujine pod oznako 2100.

 

V polje »Prispevki« vpišete:

znesek obveznih prispevkov za socialno varnost iz naslova opravljanja osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za zagotavljanje vaše socialne varnosti. Podatek povzamete iz Obvestila o višini dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, ki ga izda davčni organ.

 

V to polje vpišete tudi za leto 2019 odmerjeno pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest in za leto 2019 odmerjeno nadomestilo za kritje stroškov delovanja in vzdrževanja namakalnih in osuševalnih sistemov. Podatek povzamete iz odločbe o odmeri navedenih obveznosti ali obvestila davčnega organa.

 

V polje »Akontacija v RS« vpišete:

znesek izračunane akontacije dohodnine od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, ki ga povzamete iz odmerne odločbe ali obvestila davčnega organa.

 

V polje »Tuji davek« vpišete:

glej besedilo na 6. strani teh navodil.

 

Uveljavljanje olajšave za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost

Zavezanci za dohodnino, ki dosegajo dohodke iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, ter želijo uveljavljati olajšavo za investiranje v osnovna sredstva in opremo v povezavi z osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnostjo v okviru kmečkega gospodinjstva ali agrarne skupnosti, morajo napovedi priložiti tudi izpolnjen obrazec Vloge za uveljavljanje olajšave za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost.

 

  

4000 Dohodek iz premoženja

 

 

4200 Dohodek iz prenosa premoženjske pravice

 

V polje »Dohodek« vpišete:

podatek o dohodku iz prenosa premoženjske pravice, ki je bil dosežen z odstopom uporabe oziroma izkoriščanja ali z odstopom pravice do uporabe oziroma pravice do izkoriščanja materialne avtorske pravice in materialne pravice izvajalca, izuma, videza izdelka, znaka razlikovanja, tehnične izboljšave, načrta, formule, postopka, podobne pravice oziroma podobnega premoženja in informacij glede industrijskih, komercialnih ali znanstvenih izkušenj, ne glede na to, ali so zavarovani po zakonu, osebnega imena, psevdonima ali podobo.

 

V polje »Normirani stroški« vpišete:

podatek o normiranih stroških v višini 10 odstotkov posameznega dohodka, doseženega s prenosom premoženjske pravice. Normirani stroški se ne priznajo imetniku premoženjske pravice, ki ni avtor, izvajalec, izumitelj ali druga oseba, ki ustvari predmet premoženjske pravice, pa tudi ne pri odstopu uporabe oziroma izkoriščanja ali pri odstopu pravice do uporabe oziroma pravice do izkoriščanja osebnega imena, psevdonima ali podobo.

 

V polje »Akontacija v RS« vpišete:

znesek med letom izračunane akontacije dohodnine.

 

V polje »Tuji davek« vpišete:

glej besedilo na 6. strani teh navodil.

 

 

6000 Drugi dohodki

 

 

6100 Darila

 

Z dohodnino niso obdavčena darila, prejeta od fizične osebe.

 

V polje »Dohodek« vpišete:

podatek o skupni vrednosti daril, ki ste jih prejeli v letu 2019. Vpisujejo se darila, katerih vrednost je posamično presegla 42 eurov (tedaj se v osnovo všteva celotna vrednost posameznega darila), in darila, ki ste jih v letu 2019 prejeli od istega darovalca, njihova skupna vrednost pa je presegla 84 eurov (v osnovo se všteva skupna vrednost teh daril, ne glede na vrednost posameznega darila).

 

V polje »Akontacija v RS« vpišete:

skupni znesek med letom izračunane akontacije dohodnine.

 

V polje »Tuji davek« vpišete:

glej besedilo na 66. strani teh navodil.

 

 

6200 Priznavalnine

 

V polje »Dohodek« vpišete:

podatek o prejetih priznavalninah po zakonu, ki ureja republiške priznavalnine, oziroma po zakonu, ki ureja uresničevanje javnega interesa na področju kulture, ki jih je izplačal Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.

 

V polje »Akontacija RS« vpišete:

skupni znesek med letom izračunane akontacije dohodnine.

 

 

6300 Preostali drugi dohodki

 

V polje »Dohodek« vpišete:

podatek o preostalih drugih dohodkih. Preostali drugi dohodki so dohodki, ki ne veljajo za dohodke iz zaposlitve, za dohodke iz dejavnosti, za dohodke iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, za dohodke iz premoženja in za dobiček iz kapitala in niso dohodki, ki ne veljajo za dohodke po ZDoh-2, oziroma niso dohodki, oproščeni plačila dohodnine po ZDoh-2, in niso zajeti v oznakah 6100, 6200, 6500 ali 6700.

 

Preostali drugi dohodki so zlasti: nagrade, nagrade v naravi in podobna izplačila (tudi nagrade in priznanja za izjemne dosežke, kadar je to redni dohodek ali dohodek za opravljeno delo ali storitev), dobitki v nagradnih igrah, ki niso igre na srečo, kjer je potrebno neko znanje, spretnost ali naključje, če je vrednost dobitka presegla 42 eurov (upošteva se celotna vrednost dobitka), kadrovske štipendije, če presegajo minimalno plačo oziroma za študij v tujini 160 odstotkov minimalne plače (vpiše se znesek, ki presega neobdavčeni znesek), prejemki iz naslova odkupne vrednosti v skladu z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in z Zakonom o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence, drugo. Vpišejo se tudi: podatek o letnem prejemku po Zakonu o vojnih veteranih, oskrbnina in družinski dodatek ter družinska invalidnina po Zakonu o vojnih invalidih (razen družinske invalidnine in družinskega dodatka po tem zakonu, ki jih prejmejo družinski člani osebe, ki je padla, umrla ali je bila pogrešana pri opravljanju vojaških ali drugih dolžnosti za cilje obrambe ali varnosti RS ob vojaški agresiji na RS (1991) ali osebe, ki je izgubila življenje, umrla ali bila pogrešana zaradi dogodkov ob vojaški agresiji na RS (1991) in družinski člani osebe, ki je na tej podlagi uveljavila status vojaškega vojnega invalida ali civilnega invalida vojne, po njeni smrti) in podatek o družinski invalidnini, ki jo prejme družinski član osebe, ki je izgubila življenje, umrla ali je bila pogrešana v okoliščinah za priznanje statusa žrtve vojnega nasilja po Zakonu o žrtvah vojnega nasilja.

 

V polje »Akontacija v RS« vpišete:

skupni znesek med letom izračunane akontacije dohodnine.

 

V polje »Tuji davek« vpišete:

glej besedilo na 6. strani teh navodil.

 

 

6500 Nadomestilo za uporabo lastnih sredstev prostovoljca

 

V polje »Dohodek« vpišete:

celotni znesek prejetega nadomestila za uporabo lastnih sredstev pri prostovoljskem delu.

 

V polje »Dejanski stroški« vpišete:

podatek, da na podlagi dokazil uveljavljate dejanske stroške, nastale pri prostovoljskem delu. Podatek vpišete le v primeru, da so dejanski stroški višji od 331,85 eura (20 % povprečne mesečne plače zaposlenih v RS za januar 2017). Dokazila o dejanskih stroških priložite k napovedi.

 

Znesek prejetega nadomestila bo v odmernem postopku avtomatično zmanjšan za 331,85 eura, zato se ta podatek, če so dejanski stroški nižji, v napoved ne vpisuje.

 

V polje »Akontacija RS« vpišete:

skupni znesek med letom izračunane akontacije dohodnine.

 

V polje »Tuji davek« vpišete:

glej besedilo na 6. strani teh navodil.

 

 

6700 Dohodek Fulbrigtovega programa izmenjav

 

V polje »Dohodek« vpišete:

celotni znesek prejetih dohodkov iz naslova Fulbrigtovega programa izmenjav.

 

V polje »Dejanski stroški« vpišete:

znesek dejanskih stroškov, kot so najemnine, potni stroški, dodatno zdravstveno zavarovanje, študijska literatura in drugi stroški, neposredno povezani s sodelovanjem v programu izmenjave.  Dokazila o dejanskih stroških priložite k napovedi.

 

V polje »Akontacija RS« vpišete:

skupni znesek med letom izračunane akontacije dohodnine.

 

  

DOHODKI, KI SE POVPREČIJO

 

Vpišete podatek o dohodkih iz delovnega razmerja (brez zneska zamudnih obresti), ki se izplačajo na podlagi sodne odločbe za preteklo leto ali več preteklih let. Podatki se vpišejo tudi (skupaj z drugimi dohodki iz delovnega razmerja) pod ustrezno oznako iz rubrik 1100.

 

Javni uslužbenci vpišejo tudi podatek o prejeti odkupni vrednosti po Zakonu o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence, ki so ga vpisali tudi pod oznako 6300.

 

V polje »Oznaka dohodka« vpišete:

oznako dohodka iz rubrik 1100 (npr. 1101 plača, nadomestilo plače in povračila stroškov v zvezi z delom, oziroma oznako 6300 za prejeto odkupno vrednost po Zakonu o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence.

 

V polje »Dohodek« vpišete:

podatek o dohodkih iz delovnega razmerja, ki so vam bili izplačani na podlagi sodne odločbe za preteklo leto ali več preteklih let, oziroma podatek o prejeti odkupni vrednosti po Zakonu o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence.

 

V polje »Prispevki« vpišete:

skupni znesek obračunanih obveznih prispevkov za socialno varnost, ki zadevajo dohodke iz delovnega razmerja, izplačane na podlagi sodne odločbe.

 

V polje »Normirani ali dejanski stroški« vpišete:

podatek le v primeru nadomestila za uporabo lastnih sredstev pri delu na domu, izplačanega na podlagi sodne odločbe. V tem primeru lahko vpišete znesek do višine 5 % vaše mesečne plače, vendar, ne več kot 5 % mesečne plače zaposlenih v RS

 

Če so dejanski stroški, nastali pri delu na domu, višji od navedenega zneska, lahko na podlagi posebnih evidenc in dokazil uveljavljate dejanske stroške. V tem primeru v polje »Dohodek« vpišete celotni znesek prejetega nadomestila za uporabo lastnih sredstev pri delu na domu. Dokazila o dejanskih stroških priložite k napovedi.

 

V polji »Od meseca leta« in »Do meseca leta« vpišete:

mesec in leto začetka ter mesec in leto konca obdobja, za katero vam je bil dohodek izplačan.

 

  

DODATNI PODATKI O DOHODKIH, PREJETIH IZ TUJINE

 

Vpisujejo se podatki o dohodkih, za katere ste v napovedi za dohodnino uveljavljali odbitek davka, plačanega v tujini (tuji davek), ter podatki o dohodkih, za katere skladno z določbami mednarodne pogodbe (mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja, druga mednarodna pogodba) uveljavljate oprostitev plačila dohodnine.

 

Prav tako se vpisujejo podatki o vseh ostalih dohodkih, prejetih iz tujine, za katere ne uveljavljate odbitka davka, plačanega v tujini (tuji davek) oziroma oprostitve plačila dohodnine (npr. dohodke, ki so v skladu mednarodno pogodbo o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja oziroma drugo mednarodno pogodbo obdavčeni samo v Sloveniji).

 

V polje »Oznaka dohodka« prepišete:

oznako dohodka, prejetega iz tujine.

 

V polje »Dohodek« vpišete:

znesek dohodka, prejetega iz tujine.

 

Če ste prejeli plačo, nadomestilo plače ali drugo plačilo za opravljeno delo od tujega delodajalca za delo v tujini in ste poleg tega prejeli tudi povračila stroškov prehrane med delom ter stroške prevoza na delo in iz dela, morate tovrstna povračila vključiti v dohodek (celotni dohodek).

 

V polje »Tuji prispevki« vpišete:

znesek prispevkov, ki so bili v tujini plačani od dohodka, prejetega iz tujine.

 

V polje »Tuji davek« vpišete:

glej besedilo na 6. strani teh navodil.

 

V polje »Stroški« vpišete:

skupni znesek dohodka v višini stroškov prehrane med delom in stroškov prevoza na delo in z dela, ki se ne všteva v davčno osnovo od dohodka iz delovnega razmerja s tujim delodajalcem za delo v tujini, glede na dejansko prisotnost na delovnem mestu v tujini. Navedeni izvzem dohodka iz davčne osnove v višini stroškov prehrane med delom in stroška prevoza na delo in z dela je mogoče uveljavljati le pri dohodku iz delovnega razmerja z oznako vrste dohodka 1101, priznajo pa se pod pogoji in do višine, ki je določena z Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, pri čemer se stroški prehrane med delom priznajo do višine, povečane za 80 %, glede na višino, ki jo določi vlada.

Zavezanec je dolžan v zvezi z uveljavljanjem izvzema zgoraj navedenega dohodka v višini stroškov iz davčne osnove v zvezi z delom v tujini davčnemu organu dokazati, da so mu ti stroški dejansko nastali z dnevno prisotnostjo na delovnem mestu.

Kot pripomoček za zavezance, ki uveljavljajo stroške prevoza in prehrane v zvezi z delovnim razmerjem s tujim delodajalcem za delo v tujini, je na spletni strain FURS objavljen obrazec vloge za uveljavljanje stroškov v zvezi z delom v tujini pri tujem delodajalcu. 

Povračila stroškov v zvezi s službenim potovanjem (dnevnice, prevoz in prenočevanje na službenem potovanju), ki se sicer tudi ne vštevajo v davčno osnovo, se v to polje ne vpisujejo.

V polje »Država/mednarodna organizacija« vpišete:

državo/mednarodno organizacijo, v kateri ste prejeli posamezno vrsto dohodka. Če ste isto vrsto dohodka prejeli iz dveh ali več držav, morate za vsako državo izpolniti svojo vrstico.

 

Seznam veljavnih mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja, pojasnila ter vprašanja in odgovore v zvezi z mednarodnim obdavčenjem najdete na spletni strani FURS.

 

 

Posebna olajšava za vzdrževane družinske člane

 

Za vzdrževanega družinskega člana velja:

 

Oznaka A1 – Otrok do 18. leta starosti.

 

Oznaka A2 – Otrok od 18. do 26. leta starosti, če neprekinjeno ali s prekinitvijo do enega leta nadaljuje šolanje na srednji, višji ali visoki stopnji in ni zaposlen ter ne opravljanja dejavnosti in nima lastnih sredstev za preživljanje ali so ti manjši od od 2.436,92 eur. Za lastne dohodke se štejejo vsi dohodki po ZDoh-2 razen družinske pokojnine, štipendije, dohodke za začasno ali občasno delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije ali Zavoda RS za zaposlovanje, ki opravlja posredovanje dela dijakom in študentom, štipendije in dohodki, ki so oproščeni plačila dohodnine po 22. in 29. členu ZDoh-2.

 

Oznaka A3 – Otrok, ki izpolnjuje pogoje pod oznako A2 in je starejši od 26 let, če se vpiše na študij do 26. leta starosti, in to največ za šest let od dneva vpisa na dodiplomski študij in največ za štiri leta od dneva vpisa na podiplomski študij.

 

Oznaka A4 – Otrok, starejši od 18 let, ki se ne izobražuje in je za delo sposoben, če je prijavljen pri službi za zaposlovanje in živi s starši oziroma posvojitelji v skupnem gospodinjstvu, kadar nima lastnih sredstev za preživljanje oziroma so ta manjša 2.436,92 eur.

 

Oznaka A5 – Otrok, ki potrebuje posebno nego in varstvo in ima pravico do dodatka za nego otroka v skladu z zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih ali pravico do dodatka za pomoč in postrežbo v skladu z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Olajšava se ne prizna zavezancu, čigar otrok je zaradi zdravljenja, usposabljanja, vzgoje ali šolanja v zavodu, v katerem ima celodnevno brezplačno oskrbo, ali v rejništvu, razen če dokaže, da tudi v tem času materialno skrbi za otroka. Tedaj se olajšava prizna za dobo, za katero center za socialno delo v skladu z zakonom, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke, prizna pravico do dodatka za nego otroka.

 

Oznaka B – Otrok, ki je v skladu s predpisi o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, nezmožen za delo, ne glede na starost.

 

Za otroka pod oznako A in B velja:

 

 • lastni otrok, posvojenec, pastorek oziroma otrok zunajzakonskega partnerja;
 • vnuk, če ima zavezanec pravico do posebne olajšave za enega od njegovih staršev ali če vnuk nima staršev ali če zavezanec skrbi zanj na podlagi sodbe sodišča;
 • druga oseba, če zavezanec skrbi zanj na podlagi sodbe sodišča.

 

Oznaka C – Zakonec, ki ni zaposlen in ne opravlja dejavnosti, če nima lastnih sredstev za preživljanje oziroma so ta manjša od 2.436,92 eurov, in razvezani zakonec zavezanca, če mu je s sodbo oziroma dogovorom, sklenjenim po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, priznana pravica do preživnine, ki jo plačuje zavezanec.

 

Za zakonca velja oseba, ki živi z zavezancem v zakonski zvezi. Za zakonca velja tudi zunajzakonski partner, če živi z zavezancem najmanj eno leto v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo.

 

Oznaka D – Starši oziroma posvojitelji zavezanca, če nimajo lastnih sredstev za preživljanje oziroma so ta manjša od 2.436,92 eurov in živijo z zavezancem v skupnem gospodinjstvu ali so v institucionalnem varstvu v socialnovarstvenem zavodu in zavezanec krije stroške teh storitev, pod enakimi pogoji tudi starši oziroma posvojitelji zavezančevega zakonca, če zakonec ni zavezanec za dohodnino.

 

Oznaka E – Za vzdrževanega družinskega člana zavezanca, katerega pretežni del dohodka je iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, se šteje tudi član gospodinjstva, ki sodeluje pri doseganju dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, če nima lastnih sredstev za preživljanje oziroma so ta manjša od 2.436,92 eurov in pod pogojem, da njegov otrok, zakonec, starši ali posvojitelji zanj ne uveljavljajo posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana. Tedaj kot vzdrževani družinski član zavezanca velja tudi otrok člana kmečkega gospodinjstva.

 

OPOZORILO: Za vzdrževanega družinskega člana velja oseba, ki ima v RS prijavljeno prebivališče ali pa je državljan RS oziroma države članice EU ali rezident države, s katero ima RS sklenjeno mednarodno pogodbo o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka, ki omogoča izmenjavo informacij zaradi izvajanja domače zakonodaje.

 

Stolpec 1 – Vpišete ime in priimek vzdrževanega družinskega člana.

 

Stolpec 2 – Vpišete davčno številko vzdrževanega družinskega člana. Če vzdrževani družinski član nima davčne številke in ni vpisan v davčni register, morate zanj vložiti prijavo za vpis vzdrževanih družinskih članov v davčni register. Prijavo vložite na obrazcu »DR-02 VDČ – Prijava za vpis vzdrževanih družinskih članov v davčni register«.

 

Stolpec 3 – Vpišete letnico rojstva vzdrževanega družinskega člana.

 

Stolpec 4 – Vpišete ustrezno oznako sorodstvenega razmerja vzdrževanega družinskega člana iz legende, navedene pod to tabelo, oziroma oznako iz prejšnjega pojasnila, kdo velja za družinskega člana. Otroka, ki je v letu 2019 dopolnil 18 let, vpišete z oznako A1, ne glede na to, v katerem mesecu leta je to starost dopolnil.

 

Če je bila med letom pri otroku sprememba kriterija za določitev ustrezne oznake (razen, če je dopolnil 18 let), ga vpišete z vsako ustrezno oznako posebej.

 

Stolpec 5 – Vpišete začetni mesec vzdrževanja (s številko).

 

Stolpec 6 – Vpišete končni mesec vzdrževanja (s številko).

 

Stolpec 7 – Če ste za vzdrževanega družinskega člana na podlagi sodne odločbe, sporazuma ali dogovora o preživljanju plačevali preživnino, vpišete skupni znesek v letu 2019 plačane preživnine. Če uveljavljate olajšavo le za del leta, vpišete znesek preživnine, ki zadeva to obdobje.

 

Razliko do celotne višine posebne olajšave za vzdrževane družinske člane uveljavljate le, kadar drug zavezanec, ki je v svoji napovedi uveljavljal olajšavo za iste vzdrževane družinske člane, te olajšave zaradi prenizke osnove za dohodnino ne more v celoti izkoristiti. V prvo tabelo vpišete podatek o vzdrževanih družinskih članih, v spodnjo pa priimek in ime ter davčno številko zavezanca, ki olajšave za iste vzdrževane družinske člane ne more izkoristiti v celoti.

 

Rezidentu, za katerega je drug rezident uveljavljal posebno olajšavo za vzdrževanega družinskega člana, se ne prizna zmanjšanje letne osnove v višini splošne olajšave.

 

Rezidentu, za katerega je drug rezident uveljavljal posebno olajšavo za vzdrževanega družinskega člana za del leta, se prizna zmanjšanje letne osnove v sorazmernem delu splošne olajšave, in to za čas, ko ni bil vzdrževani član.

 

  

Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje

 

Vpisujejo se podatki o plačanih premijah za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje (v nadaljevanju: PDPZ) po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in podatki o premijah dodatnega pokojninskega zavarovanja po Zakonu o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence.

 

Vpisujete le podatke o premijah, ki ste jih v letu 2019 plačali sami, ne pa tudi podatkov o premijah, ki jih je za vas delno ali v celoti plačal delodajalec.

 

V stolpec »Oznaka pokojninskega načrta« vpišete oznako pokojninskega načrta, po katerem plačujete premije. Če ste v letu 2019 plačevali premijo po več pokojninskih načrtih, vpišete posamezno oznako pokojninskega načrta v svojo vrstico.

 

V stolpec »Znesek plačanih premij« vpišete znesek vseh premij, ki ste jih plačali v letu 2019, po posameznem pokojninskem načrtu ne glede na to, katero obdobje (leto) zadevajo.