Oddaja napovedi za odmero davka na motorna vozila 

Davek na motorna vozila (DMV) se plačuje od vozil, ki se dajo prvič v promet ali se prvič registrirajo na območju Slovenije. Poleg DMV se v določenih primerih plačuje tudi dodatni davek na motorna vozila.
Kdo

Napoved za odmero DMV davčnemu organu predloži davčni zavezanec, ki pridobi motorno vozilo iz druge države članice EU in ni dolžan obračunavati davka na podlagi obračuna DMV.


Kdaj

Napoved za odmero DMV vloži davčni zavezanec najpozneje v 15 dneh od dneva pridobitve motornega vozila.

K napovedi priloži:
    • izvirnik računa o nakupu, iz katerega mora biti razvidna prodajna cena in datum pridobitve,
    • izjavo o emisijski ustreznosti vozila, ki jo zavezanec pridobi pri strokovni organizaciji, pristojni za ugotavljanje skladnosti,
    • izvirnik ali overjeno kopijo registracijskega dokumenta ali prometnega dovoljenja (v primeru, da je motorno vozilo že bilo začasno ali trajno registrirano v drugi državi).


Kje in kako

Davčni zavezanec napoved za odmero DMV predloži davčnemu organu osebno ali po pošti, in sicer pri kateremkoli finančnem uradu, lahko pa tudi v elektronski obliki prek sistema eDavki (obrazec DMV-N). V primeru predložitve prek sistema eDavki si davčni organ pridružuje pravico, da od davčnega zavezanca zahteva predložitev izvirnikov dokumentov, ki jih potrebuje za odmero davka.

Zavezanec lahko preveri, za katera vozila je bil plačan DMV ali je bila uveljavljena oprostitev plačila DMV z vpogledom v elektronsko evidenco motornih vozil (podatki so na voljo od dne 30. 12. 2009 naprej).


Obrazci

Napoved za odmero davka na motorna vozila (DMV-N)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Z globo od 200 do 1.200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, če ne predloži napovedi za odmero davka v skladu z 8.a členom tega zakona.

Zavezanec, ki se samoprijavi, ni odgovoren za prekršek, izpolniti pa mora davčno obveznost, skupaj z obrestmi.