❗❗ Poskus prevare z e-pošto in SMS sporočilom o preplačilu davka - več informacij ❗❗


Vračilo trošarine za energente, ki se porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije 

Vračilo trošarine se uveljavlja z zahtevkom za vračilo trošarine.
Kdo

Zahtevek predložijo osebe - kupci energentov, ki energente dokazljivo porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije, so v registru kmetijskih gospodarstev evidentirani kot nosilci kmetijskih gospodarstev ter so pravna oseba, člani agrarne skupnosti ali samostojni podjetniki posamezniki in imajo na dan 30. junija leta, za katero se uveljavlja vračilo, v uporabi toliko kmetijskih in gozdnih zemljišč, da njihova normativna poraba dosega količino 540 litrov.

Zahtevek lahko predložijo tudi osebe, ki niso nosilci kmetijskega gospodarstva, so pravna oseba, člani agrarne skupnosti ali samostojni podjetniki posamezniki in imajo na dan 30. junija leta, za katero se uveljavlja vračilo, v uporabi toliko gozdnih zemljišč, da njihova normativna poraba dosega količino 150 litrov.


Kdaj

Mesečni zahtevek se vloži do zadnjega dne tekočega meseca za pretekli mesec.
Trimesečni zahtevek se vloži v 60 dneh po preteku koledarskega trimesečja.
Letni zahtevek se vloži do 31. marca tekočega leta za preteklo leto.
Mesečni, trimesečni in letni način uveljavljanja vračila v posameznem koledarskem letu se med seboj izključujejo.
Upravičenci lahko, v skladu s predpisanimi roki, v letu 2023 zadnjič uveljavljajo vračilo trošarine za energente, porabljene v letu 2022 za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije.


Kje in kako

Vlogo za vračilo trošarine vložnik odda elektronsko z uporabo informacijskega sistema E-TROD v portalu eCarina, do katerega se lahko dostopa preko portala eDavki.
V primeru nedelovanja informacijskega sistema davčnega organa bo davčni organ informacijo o nedelovanju objavil na svoji spletni strani in v tem primeru se pred iztekom roka za predložitev zahtevka za vračilo trošarine omogoči vložitev zahtevka v elektronski obliki na uradni naslov davčnega organa ali v papirni obliki.


Obrazci

Zahtevek za vračilo trošarine za energente, ki se porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije za pravne osebe, agrarne skupnosti ali samostojne podjetnike posameznike (TRO-B)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Za prekršek se kaznuje oseba, ki zahteva vračilo trošarine na podlagi neresničnih podatkov ali ne hrani dokumentacije oziroma je ne hrani do poteka predpisanih rokov.


Novice

    • Trošarine