NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE NAPOVEDI ZA ODMERO DOHODNINE OD DIVIDEND

 

1 Uvod

2 Predstran

  2.1 Izbira obdobja

  2.2 Vrsta dokumenta

  2.3 Predizpolni iz zadnjega vloženega dokumenta (če obstaja)

3 Napoved

  3.1 Podatki o zavezancu

  3.2 Podatki o dividendah

  3.3 Podatki o izplačevalcu dividend

  3.4 Priloge

 

1 Uvod

Nazaj na vrh

 

Napoved za odmero dohodnine od dividend mora davčni zavezanec vložiti, kadar dividende izplača oseba, ki ni plačnik davka. Plačnik davka je v skladu z 58. členom Zakona o davčnem postopku pravna oseba oziroma združenje oseb, vključno z družbo civilnega prava po tujem pravu, ki je brez pravne osebnosti, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost in izplača dohodek, od katerega se v skladu z Zakonom o davčnem postopku ali zakonom o obdavčenju izračunava, odteguje in plačuje davčni odtegljaj.

 

Dokumentacijo, ki ima vpliv na davčno obveznost zavezanca, je treba hraniti najmanj pet let po poteku leta, na katerega se nanaša.

 

Napoved se vloži pri davčnem uradu, kjer je zavezanec vpisan v davčni register ob vložitvi napovedi.

 

2 Predstran

Nazaj na vrh

 

2.1 Izbira obdobja

Nazaj na vrh

 

Iz spustnega menija izberite obdobje, za katerega želite oddati napoved. Napoved morate vložiti pri davčnem organu do 15. dne v mesecu za preteklo trimesečje, kadar dividende izplača oseba, ki ni plačnik davka. Napoved lahko vložite:

 

2.2 Vrsta dokumenta

Nazaj na vrh

 

Iz spustnega menija izberite oznako (status) napovedi, ki jo želite oddati. Z izbiro ustrezne oznake označite status vložene napovedi glede na njeno vsebino oz. namen ter v skladu z določbami 62. do 64. člena Zakona o davčnem postopku:

 

»O - Original«:
oznako izberete, kadar oddajate prvo napoved za izbrano obdobje.

 

»I – Samoprijava«:
Če ste zamudili rok za vložitev davčne napovedi, pa ne izpolnjujete pogojev za predložitev napovedi po izteku predpisanega roka, oziroma ste v napovedi, na podlagi katere je davčni organ že izdal odmerno odločbo, navedli neresnične, nepravilne ali nepopolne podatke, lahko na podlagi 63. člena Zakona o davčnem postopku najpozneje do vročitve odmerne odločbe oziroma do začetka davčnega inšpekcijskega nadzora oziroma do začetka postopka o prekršku oziroma kazenskega postopka vložite davčno napoved na podlagi samoprijave. Na podlagi 396. člena Zakona o davčnem postopku se davčni zavezanec, ki predloži davčno napoved na podlagi samoprijave, ne kaznuje za prekršek, če plača davek, ki je odmerjen na podlagi samoprijave. Nove samoprijave glede obveznosti v zvezi s katerimi ste samoprijavo predhodno že vložil, ne morete več vložiti.

 

»B, R – Vložitev po izteku roka po 62. členu brez oziroma s sklepom«:
Če ste iz opravičljivih razlogov zamudili rok za predložitev davčne napovedi, lahko pri pristojnem davčnem organu v skladu z 62. členom Zakona o davčnem postopku, vložite predlog za naknadno predložitev davčne napovedi. V predlogu morate obrazložiti razloge za zamudo in predložiti dokaze za svoje navedbe. Za opravičljive razloge se štejejo okoliščine, ki jih davčni zavezanec ni mogel predvideti oziroma odvrniti, in preprečujejo sestavo oziroma vložitev davčne napovedi v predpisanem roku. Predlog za naknadno predložitev davčne napovedi morate vložiti v osmih dneh po prenehanju razlogov za zamudo, vendar najpozneje v treh mesecih po izteku roka za predložitev napovedi. Vlogi za naknadno vložitev davčne napovedi morate praviloma priložiti davčno napoved. V primeru, da razlogi, ki preprečujejo sestavo oziroma vložitev davčne napovedi, v času vložitve vloge še trajajo, lahko vlogo za naknadno vložitev davčne napovedi vložite brez priložene davčne napovedi, morate pa navesti rok, v katerem boste napoved predložil. Če v tem primeru davčni organ dovoli predložitev napovedi po izteku predpisanega roka, določi rok za predložitev napovedi s sklepom.

 

Če vlagate napoved po izteku roka brez sklepa davčnega organa, izberite oznako »B«. Če vlagate napoved po izteku roka s sklepom davčnega organa, izberite oznako »R«.

 

2.3 Predizpolni iz zadnjega vloženega dokumenta (če obstaja)

Nazaj na vrh

 

Če želite, da se v nadaljevanju polja te napovedi predizpolnijo z vsebino vaše predhodno oddane napovedi, kliknite v polje. V nasprotnem primeru bodo polja te napovedi v nadaljevanju prazna.

 

3 Napoved

Nazaj na vrh

 

3.1 Podatki o zavezancu

Nazaj na vrh

 

Na podlagi digitalnega potrdila se obvezni podatki o zavezancu predizpolnijo s podatki iz Registra davčnih zavezancev in jih ni mogoče popravljati. Zavezanec pa v skladu z navodili izpolni še manjkajoče podatke:

 

Polje »Elektronski naslov«:
Vtipkajte vaš elektronski naslov. Vnos ni obvezen.

 

Polje »Telefonska številka«:
Vtipkajte vašo telefonsko številko. Vnos ni obvezen.

 

3.2 Podatki o dividendah

Nazaj na vrh

 

Polje »Datum prejema dividende«:
Vtipkajte datum prejema dividende. Datum mora biti znotraj obdobja, za katerega oddajate napoved in v obliki DD. MM. LLLL.

 

Polje » Šifra vrste dividende«:
Iz spustnega menija izberite šifro vrste dividende, ki ste jih prejeli. Celoten tekst določene vrste dividende se izpiše, če miško zadržite na tem tekstu.

 

Polje »Dividenda«:
Vtipkajte znesek prejete dividende v EUR, zaokrožen na dve decimalni mesti. Znesek prejete dividende mora biti večji od nič. Če ste prejeli dividendo v drugi valuti, znesek preračunajte v EUR po tečaju, ki ga objavlja Banka Slovenije in je veljal na datum prejema dividende.

 

Polje »Tuji davek (v EUR)«:
Če ste dividendo prejeli iz druge države in ne v Sloveniji (podatek boste navedli v naslednjem polju), in ste od zneska prejete dividende plačali davek v tujini, vtipkajte znesek plačanega tujega davka v EUR, zaokroženo na dve decimalni mesti. Če ste plačali davek v drugi valuti, ga preračunajte v EUR po tečaju, ki ga objavlja Banka Slovenije in je veljal na datum prejema dividende. Znesek tujega davka je lahko manjši od zneska dividende. Vnos ni obvezen.

 

Polje »Država«:
Iz spustnega menija izberite državo, iz katere ste prejeli dividendo in v kateri ste morebiti plačali tuji davek. Celoten naziv države se izpiše, če miško zadržite na tekstu.

 

Polje »Uveljavljam oprostitev po mednarodni pogodbi (odstavek, člen)«:
Vpišite številko odstavka in člena mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka, sklenjene med Republiko Slovenijo in državo, iz katere ste prejeli obresti in v kateri ste plačali davek od teh obresti, na podlagi katere kot rezident (v obdobju, za katerega oddajate napoved, ste imeli za davčne namene status rezidenta Republike Slovenije in ne kake druge države) uveljavljate oprostitev plačila dohodnine. Dolžina polja je omejena na 100 znakov. Vnos ni obvezen.

 

3.3 Podatki o izplačevalcu dividend

Nazaj na vrh

 

Poje »Ime in priimek ali naziv«:
Vpišite naziv izplačevalca dividende.

 

Polje »Naslov oziroma sedež«:
Vpišite naslov oziroma sedež izplačevalca dividende.

 

Polje »Država«:
Iz spustnega menija izberite državo, iz katere je izplačevalec dividende. Država izplačevalca dividende mora biti enaka državi iz katere ste prejeli dividendo in v kateri ste morebiti plačali tuji davek (navedli ste jo v rubriki »Podatki o dividendah«). Celoten naziv države se izpiše, če miško zadržite na tekstu.

 

Polje »Davčna številka ali identifikacijska številka«:
V primeru, da je izplačevalec dividende iz Slovenije, vpišite davčno številko izplačevalca.

Če izplačevalec dividende ni iz Slovenije, vpišite identifikacijsko številko - številko, ki se uporablja za davčne namene v državi izplačevalca (davčna številka ali druga identifikacijska številka).

 

3.4 Priloge

Nazaj na vrh

 

Rubriko izpolnite le, če ste v rubriki »Podatki o dividendah« izpolnili polje »Uveljavljam oprostitev po mednarodni pogodbi (odstavek, člen)«. V tem primeru morate davčnemu organu predložiti dokazilo o davku plačanem v tujini. Vpis podatkov ni obvezen, priloge lahko davčnemu organu predložite skupaj z napovedjo naknadno.

 

Polje »Priloge (popis dokumentov oziroma dokazil, ki jih prilagate k napovedi)«:
Vpišite dokument oziroma dokazilo, ki ga prilagate k napovedi. Prilogo lahko oddate takoj po uspešni oddaji napovedi tako da izberete možnost »Dodajanje priloge dokumentu«. Če do roka za vložitev napovedi še ne razpolagate s potrebnimi dokazili, jih lahko predložite naknadno tako, da: