Vloga za odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe (NF-OdpFO)

Preko spletnega portala eDavki je omogočeno izpolnjevanje in oddaja Vloge za odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe (NF-OdpFO).

Ustvarjanje novega dokumenta se izvede v 3 korakih:

  1. Odpre se obrazec za izpolnitev in izpolnite vse potrebne podatke.
  2. Podpis dokumenta. Po oddaji vloge se odpre izpolnjen obrazec, kjer lahko pregledate podatke. Podatkov sedaj ni več mogoče spreminjati. Za vložitev kliknite Podpis. Aplikacija vas obvesti o uspešnosti oddaje dokumenta.
  3. Odprite podpisani dokument in mu dodajte vse potrebne priloge in dokazila.

Dodatno pojasnilo

Davčni organ lahko dovoli odpis, delni odpis in odlog plačila davka za čas do dveh let oziroma dovoli plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih v obdobju 24 mesecev, če bi se s plačilom davčne obveznosti lahko ogrozilo preživljanje davčnega zavezanca in njegovih družinskih članov. Ogroženost preživljanja se ugotavlja na podlagi dohodkov, premoženja in prihrankov davčnega zavezanca in njegovih družinskih članov.

Davčni organ odloči na podlagi podatkov iz svojih evidenc in podatkov iz evidenc drugih organov, ki jih lahko pridobi, ter predloţenih dokazov davčnega zavezanca.

Za čas, ko je dovoljen odlog oziroma obročno plačilo, se obračunajo obresti po evropski medbančni obrestni meri (EURIBOR) za ročnost enega leta v višini, ki velja na dan izdaje odločbe o obročnem plačilu. V odločbi, ki vam jo bo izdal pristojni urad, bodo obračunane tudi te obresti.

Podrobnejše kriterije in način ugotavljanja kriterijev za odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka določa Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 141/2006, 46/2007, 102/2007).

Glejte tudi

Gumbi pri delu z obrazci