Poročilo o dohodku od prihrankov v obliki plačil obresti (ODE-PDO)

Preko spletnega portala eDavki je omogočeno izpolnjevanje in oddaja obrazca Poročilo o dohodku od prihrankov v obliki plačil obresti (ODE-PDO). Obrazec je možno vložiti z izpolnjevanjem vnosne forme ali z uvozom XML dokumenta. Rok za oddajo obrazca je 28.2. za preteklo leto. Če 28.2. ni delovni dan, je rok za oddajo prvi naslednji delovni dan po 28.2. za preteklo leto. Obrazec lahko oddate tudi po preteku roka, vendar najkasneje do 31.12. za preteklo leto.

Oddate lahko več dokumentov ODE-PDO. Oddaja popravkov ni omogočena.

Pri izpolnjevanju obrazca si pomagajte z navodili, ki jih je pripravil FURS.

Ustvarjanje novega dokumenta se izvede v treh korakih:

  1. Izberite obdobje in kliknete Naprej.
  2. Odpre se obrazec za izpolnitev in izpolnite vse potrebne podatke. Podatkov, ki so bili vneseni v prejšnjem koraku, sedaj ni mogoče več spreminjati.
  3. Podpis dokumenta. Po oddaji vloge se odpre izpolnjen obrazec, kjer lahko pregledate podatke. Podatkov sedaj ni več mogoče spreminjati. Za vložitev kliknite Podpis. Aplikacija vas obvesti o uspešnosti oddaje dokumenta.

Vnos velikih dokumentov

Nekateri dokumenti so lahko tako veliki, da prikaz celotnega dokumenta  ni mogoč. Za dokumente, ki ne presežejo števila zapisov oziroma velikosti datoteke, ki je meja med običajnim in velikim dokumentom, je postopek obravnave dokumenta enak kot za ostale običajne dokumente.
Vnos velikega dokumenta je mogoče samo preko uvoza XML dokumenta oziroma nalaganja priloge. Velike dokumente je mogoče vložiti z uvozom skozi HTTPS-POST protokolom ali z uporabo SOAP. Datoteka za uvoz ne sme presegati velikosti 20 MB.
Ob pregledovanju velikega dokumenta se prikažejo le podatki iz glave dokumenta, zgoščena (hash) vrednost dokumenta in povezava, preko katere je možno naložiti dokument v celoti. V primeru, da je število podatkov v dokumentu majhno, se dokument prikaže v običajni obliki.
 

Podpis in pregled vloženih velikih dokumentov

Ob podpisu in pregledu vloženih velikih dokumentov se prikažejo le podatki iz glave dokumenta, hash vrednost dokumenta in povezava, preko katere je možno naložiti dokument v celoti.

Pri velikih dokumentih se podrobno prikaže le prvih nekaj nekritčnih in kritičnih napak, ostale pa se izpišejo v sumarni obliki. Napake, ki se nanašajo na podatke iz glave obrazca, se izpišejo vedno.

Spreminjanje dokumentov

Velikih dokumentov se med nalaganjem in med oddajo ne more spreminjati. V primeru, da so potrebni popravki ali izračuni, morate ustrezne spremembe napraviti pred nalaganjem dokumenta.

Glejte tudi

Gumbi pri delu z obrazci
Dodatne informacije dajanju podatkov o dohodku od prihrankov obliki plačil obresti