Šifranti

V obrazcih, ki jih oddajate prek portala eDavki, se ob izpolnjevanju dokumentov navadno prikažejo celotni nazivi vrednosti, ki jih vsebujejo spustni seznami. Po oddaji vloge pred podpisom ali po podpisu na pregledu dokumenta pa vidite v obrazcu v takšnih poljih zapisano samo kodo oziroma šifro. Pomen posameznih kod/šifer najdete v posameznih tabelah na tej strani.

Šifrant sorodstvenih razmerij vzdrževanih družinskih članov (VDČ)

Šifra Naziv
A1 Otrok do 18. leta starosti
A2 Otrok od 18. do 26. leta starosti, ki nadaljuje šolanje na srednji, višji ali visoki stopnji
A3 Otrok po 26. letu starosti, če se vpiše na študij do 26. leta starosti, in to največ za 6 let od dneva vpisa na dodiplomski študij in največ za 4 leta od dneva vpisa na podiplomski študij
A4 Otrok, starejši od 18 let, ki se ne izobražuje in je za delo sposoben, če je prijavljen pri službi za zaposlovanje
A5 Otrok, ki potrebuje posebno nego in varstvo in ima pravico do dodatka za nego otroka v skladu z zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih ali pravico do dodatka za pomoč in postrežbo v skladu z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
B Za delo nezmožen otrok v skladu s predpisi o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb
C Zakonec ali zunajzakonski partner, ki ni zaposlen in ne opravlja dejavnosti
D Starši oziroma posvojitelji zavezanca

Šifrant vrst dividend

Šifra Naziv
1 Dividenda - tretji odstavek 97. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 51/3-UPB6)
2 Prikrito izplačilo dobička, določeno v zakonu, ki ureja davek od dohodka pravnih oseb
3 Dobiček, ki se razdeli v zvezi z dolžniškimi vrednostnimi papirji, ki zagotavljajo udeležbo v dobičku plačnika
4 Dohodek, dosežen na podlagi delitve čistega dobička vzajemnega sklada ali delitve prihodkov vzajemnega sklada, razen dohodka, ki ga zavezanec doseže na podlagi delitve prihodkov vzajemnega sklada v obliki obresti – 3. točka četrtega odstavka 90. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 51/10-UPB6)

Šifrant vrst dohodka

Šifra Naziv
1 Dohodek iz oddajanja nepremičnine – zgradbe v najem (stanovanje, hiša, poslovni prostor,…)
2 Dohodek iz oddajanja nepremičnine – zemljišča v najem (kmetijsko zemljišče, gozdno zemljišče)
3 Dohodek iz oddajanja premičnine v najem (oprema, bivalnik, prevozno sredstvo)
4 Dohodek iz oddajanja premoženja v podnajem

Šifrant vrst dohodka za drugo pogodbeno razmerje

Šifra Naziv
1 Dohodek za opravljeno delo ali storitev
2 Dohodek, prejet za stvaritev avtorskega dela, in dohodek za izvedbo avtorskega ali folklornega dela, ne glede na vrsto pogodbe

Šifrant vrst dohodka za obrazec Doh-Dru

Šifra Naziv
1 Nagrade
2 Darila
3 Dobitki v nagradnih igrah
4 Kadrovske in druge štipendije
5 Nadomestila, prejeta v zvezi z ustanovitvijo ali obremenitvijo pravice, in drugi dohodki, doseženi s prenosom oziroma odstopom pravice na premoženju,
6 Ara, ki jo je prejel zavezanec ob sklenitvi pogodbe in je ne vrne stranki, ki ni izpolnila pogodb
7 Vsako nadomestilo, ki ga imetnik deleža prejme na podlagi lastniškega deleža iz 97. člena Zakona o dohodnini v plačniku, ki ne predstavlja zmanjšanja njegovega lastniškega deleža
8 Drugi dohodki iz 8. točke tretjega odstavka 105. člena Zakona o dohodnini.

Šifrant vrst dohodka za obrazec Doh-Zap1 in Doh-Zap2

Šifra Naziv
1101 Plača, nadomestilo plače in povračila stroškov v zvezi z delom
1102 Bonitete
1105 Regres za letni dopust
1104 Jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi in solidarnostne pomoči
1105 Premije za prostovoljno dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje
1106 Pokojnine iz naslova obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja
1107 Nadomestila in drugi dohodki in naslova obveznega pokojninskega zavarovanja
1108 Nadomestila in drugi dohodki iz naslova obveznega socialnega zavarovanja
1109 Drugi dohodki iz delovnega razmerja

Šifrant vrst obresti

Šifra Naziv
1 Obresti od posojil
2 Obresti od dolžniško vrednostnih papirjev, vključno z zamenljivimi dolžniškimi vrednostnimi papirji
3 Obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah
4 Obresti od podobnih finančnih terjatev do dolžnikov
5 Dohodek iz oddajanja v finančni najem
6 Dohodek iz življenjskega zavarovanja
7 Dohodek, dosežen na podlagi delitve prihodkov vzajemnega sklada v obliki obresti
8 Nadomestila, diskonti, bonusi, premije, ki se obdavčujejo kot obresti
9 Dohodek iz dodatnega pokojninskega zavarovanja, sklenjenega po pokojninskem načrtu, ki ni vpisan v poseben register, in dohodek iz prostovoljnega zavarovanja

Šifrant katastrskih občin

Šifra Ime
1 HODOŠ
2 SUHI VRH
3 DOLENCI
4 BUDINCI
5 MARKOVCI
6 ČEPINCI
7 LUCOVA
8 NERADNOVCI
9 MARTINJE
10 BOREČA
11 ŽENAVLJE
12 ŠULINCI
13 STANJEVCI
14 GORNJI PETROVCI
15 ADRIJANCI
16 PESKOVCI
17 ŠALOVCI
18 KRPLIVNIK
19 DOMANJŠEVCI
20 KRIŽEVCI
21 PANOVCI
22 KUKEČ
23 TRDKOVA
24 MATJAŠEVCI
25 DOLIČ
26 KUZMA
27 GORNJI SLAVEČI
28 SOTINA
29 SERDICA
30 OCINJE
31 KRAMAROVCI
32 NUSKOVA
33 ROGAŠOVCI
34 SVETI JURIJ
35 FIKŠINCI
36 VEČESLAVCI
37 DOLNJI SLAVEČI
38 GRAD
39 VIDONCI
40 OTOVCI
41 MAČKOVCI
42 PROSEČKA VAS
43 KOVAČEVCI
44 POZNANOVCI
45 RADOVCI
46 KRUPLIVNIK
47 MOTOVILCI
48 PERTOČA
49 ROPOČA
50 GERLINCI
51 KRAŠČI
52 VADARCI
53 BODONCI
54 PEČAROVCI
55 DANKOVCI
56 KUŠTANOVCI
57 KOŠAROVCI
58 DOLINA
59 MOŠČANCI
60 VANEČA
61 ŠALAMENCI
62 ZENKOVCI
64 BEZNOVCI
65 TOPOLOVCI
66 DOMAJINCI
67 GORNJI ČRNCI
68 KOROVCI
69 CANKOVA
70 SKAKOVCI
71 STRUKOVCI
72 PUŽEVCI
73 LEMERJE
74 BREZOVCI
75 PREDANOVCI
76 GORICA
77 PUCONCI
78 SEBEBORCI
79 BOKRAČI
80 KRNCI
81 IVANOVCI
82 KANČEVCI
83 LONČAROVCI
84 RATKOVCI
85 BERKOVCI
86 IVANJŠEVCI
87 SREDIŠČE
88 PROSENJAKOVCI
89 SELO
90 FOKOVCI
91 ANDREJCI
92 MORAVCI
93 TEŠANOVCI
94 VUČJA GOMILA
95 ČIKEČKA VAS
96 PORDAŠINCI
97 MOTVARJEVCI
98 BUKOVNICA
99 FILOVCI
100 BOGOJINA
101 IVANCI
102 MLAJTINCI
103 LUKAČEVCI
104 RAKIČAN
105 MURSKA SOBOTA
106 NORŠINCI
107 MARTJANCI
108 NEMČAVCI
109 MARKIŠAVCI
110 POLANA
111 ČERNELAVCI
112 VEŠČICA
113 KUPŠINCI
114 VANČA VAS
115 RANKOVCI
116 BOREJCI
117 KRAJNA
118 GEDEROVCI
119 SODIŠINCI
120 MURSKI PETROVCI
121 PETANJCI
122 TIŠINA
123 TROPOVCI
124 GRADIŠČE
125 MURSKI ČRNCI
126 SATAHOVCI
127 KROG
128 BAKOVCI
129 GANČANI
130 LIPA
131 BELTINCI
132 BRATONCI
133 LIPOVCI
134 DOKLEŽOVJE
135 IŽAKOVCI
136 MELINCI
137 ODRANCI
138 TRNJE V PREKMURJU
139 ŽIŽKI
140 ČRENŠOVCI
141 GORNJA BISTRICA
142 SREDNJA BISTRICA
143 DOLNJA BISTRICA
144 KOBILJE
145 ŽITKOVCI
146 DOBROVNIK
147 STREHOVCI
148 RENKOVCI
149 TURNIŠČE
150 GOMILICA
151 BREZOVICA V PREKMURJU
152 NEDELICA
153 RADMOŽANCI
154 KAMOVCI
155 GENTEROVCI
156 MOSTJE PRI LENDAVI
157 DOLGA VAS PRI LENDAVI
158 BANUTA
159 MALA POLANA
160 VELIKA POLANA
161 HOTIZA
162 KAPCA
163 KOT PRI MURI
164 GABERJE
165 LAKOŠ
166 LENDAVA
167 ČENTIBA
168 DOLINA PRI LENDAVI
169 PETIŠOVCI
170 PINCE
171 VRATJI VRH
172 VRATJA VAS
173 PODGORJE
174 KONJIŠČE
175 DROBTINCI
176 GRABE
177 NASOVA
178 ŽIBERCI
179 ŽEPOVCI
180 ČRNCI
181 APAČE
182 SEGOVCI
183 LUTVERCI
184 GORNJA RADGONA
186 MELE
187 ČREŠNJEVCI
188 POLICE
189 HERCEGOVŠČAK
190 LOMANOŠE
191 PLITVICA
192 PLITVIČKI VRH
193 SPODNJA ŠČAVNICA
194 LASTOMERCI
195 ZBIGOVCI
196 OREHOVSKI VRH
197 OREHOVCI
198 BORAČEVA
199 ŠRATOVCI
200 RADENCI
201 RIHTAROVCI
202 KAPELSKI VRH
203 OČESLAVCI
204 JANŽEV VRH
205 STAVEŠINCI
206 IVANJŠEVCI
207 RADVENCI
208 NEGOVA
209 KUNOVA
210 GORNJI IVANJCI
211 SPODNJI IVANJCI
212 OKOSLAVCI
213 DRAGOTINCI
214 ROŽIČKI VRH
215 STANETINCI
216 HRAŠENSKI - RAČKI VRH
217 MURŠČAK
218 HRASTJE-MOTA
219 MURSKI VRH
220 SELIŠČI
221 SLAPTINCI
222 JAMNA
223 BLAGUŠ
224 GRABONOŠ
225 KRALJEVCI
226 SOVJAK
227 TERBEGOVCI
228 GALUŠAK
229 KOKOLAJNŠČAK
230 VUČJA VAS
231 BUČEČOVCI
232 STARA NOVA VAS
233 BUNČANI
234 VERŽEJ
235 ILJAŠEVCI
236 KRIŽEVCI
237 GRLAVA
238 KRIŠTANCI
239 KRAPJE
240 MOTA
241 CVEN
242 BABINCI
243 NORŠINCI
244 LUKAVCI
245 KLJUČAROVCI PRI LJUTOMERU
246 BORECI
247 LOGAROVCI
248 PRECETINCI
249 KURŠINCI
250 BERKOVCI
251 BOLEHNEČICI
252 BUČKOVCI
253 DRAKOVCI
254 MORAVCI
255 GODEMARCI
256 RADOSLAVCI
257 BRANOSLAVCI
258 CEZANJEVCI
259 LJUTOMER
260 KAMENŠČAK
261 STARA CESTA
262 DESNJAK
263 MEKOTNJAK
264 RADOMERJE
265 GRESOVŠČAK
266 PLEŠIVICA
267 ILOVCI
268 SLAMNJAK
269 RINČETOVA GRABA
270 NUNSKA GRABA
271 PRESIKA
272 STROČJA VAS
273 PRISTAVA
274 GLOBOKA
275 VEŠČICA
276 RAZKRIŽJE
277 ŠAFARSKO
278 GIBINA
279 TRNOVCI
280 RUCMANCI
281 RAKOVCI
282 SAVCI
283 TOMAŽ
284 MALA VAS
285 BRATONEČICE
286 SENIK PRI TOMAŽU
287 KLJUČAROVCI PRI ORMOŽU
288 KORAČICE
289 PRŠETINCI
290 LAHONCI
291 ŽVAB
292 RUNEČ
293 STANOVNO
294 IVANJKOVCI
295 ŽEROVINCI
296 CEROVEC - STANKA VRAZA
297 VELIČANE
298 MIHALOVCI
299 MALI BREBROVNIK
300 VELIKI BREBROVNIK
301 VINSKI VRH
302 MIKLAVŽ
303 HERMANCI
304 GOMILA
305 KOG
306 VUZMETINCI
307 KAJŽAR
308 ZASAVCI
309 LAČAVES
310 JASTREBCI
311 VODRANCI
312 VITAN
313 ŠALOVCI PRI SREDIŠČU
314 HUM
315 PAVLOVSKI VRH
316 LIBANJA
317 PAVLOVCI
318 HARDEK
319 LITMERK
320 LEŠNICA PRI ORMOŽU
321 ŠARDINJE
322 VIČANCI
323 SENEŠCI
324 SODINCI
325 STRJANCI
326 BRESNICA
327 PODGORCI
328 OSLUŠEVCI
329 CVETKOVCI
330 TRGOVIŠČE
331 VELIKA NEDELJA
332 ORMOŽ
333 PUŠENCI
334 FRANKOVCI
335 LOPERŠICE
336 OBREŽ
337 GRABE PRI SREDIŠČU
338 SREDIŠČE
339 NOVINCI
340 SLAVŠINA
341 RJAVCI
342 HVALETINCI
343 VITOMARCI
344 DRBETINCI
345 TRNOVSKA VAS
346 BIŠ
347 BIŠEČKI VRH
348 TRNOVSKI VRH
349 LOČKI VRH
350 LOČIČ
351 SVETINCI
352 DESENCI
353 GRLINCI
354 ZAGORCI
355 SENČAK
356 SAKUŠAK
357 BODKOVCI
358 JURŠINCI
359 DRAGOVIČ
360 GRADIŠČAK
361 LEVANJCI
362 DOLIČ
363 DESTRNIK
364 VINTAROVCI
365 JIRŠOVCI
366 KRČEVINA PRI VURBERKU
367 GRAJENŠČAK
368 DRSTELJA
369 JANEŽOVCI
370 JANEŽOVSKI VRH
371 ZGORNJI VELOVLEK
372 SPODNJI VELOVLEK
373 MOSTJE
374 KUKAVA
375 ROTMAN
376 HLAPONCI
377 POLENŠAK
378 BRATISLAVCI
379 POLENCI
380 PRERAD
381 TIBOLCI
382 SLOMI
383 MEZGOVCI
384 DORNAVA
385 PODVINCI
386 PACINJE
387 KICAR
388 ROGOZNICA
389 NOVA VAS PRI PTUJU
390 MESTNI VRH
391 GRAJENA
392 KRČEVINA PRI PTUJU
393 SLOVENJA VAS
394 GEREČJA VAS
395 HAJDOŠE
396 SKORBA
397 HAJDINA
399 DRAŽENCI
400 PTUJ
401 BRSTJE
402 SPUHLJA
403 BOROVCI
404 PRVENCI
405 SOBETINCI
406 ZAGOJIČI
407 MOŠKANJCI
408 GORIŠNICA
409 ZAMUŠANI
410 FORMIN
411 GAJEVCI
412 MALA VAS
413 MURETINCI
414 STOJNCI
415 BUKOVCI
416 NOVA VAS PRI MARKOVCIH
417 MARKOVCI
418 ZABOVCI
419 ŠTURMOVCI
420 POBREŽJE
421 LANCOVA VAS
422 SELA
423 TRNOVEC
424 APAČE
425 LOVRENC NA DRAVSKEM POLJU
426 ŽUPEČJA VAS
427 PLETERJE
428 MIHOVCE
429 DRAGONJA VAS
430 CIRKOVCE
431 STAROŠINCE
432 SPODNJE JABLANE
433 ZGORNJE JABLANE
434 PONGRCE
435 ŠIKOLE
436 SESTRŽE
437 PODLOŽE
438 LEŠJE
439 PTUJSKA GORA
440 DOKLECE
441 STOGOVCI
442 SKRBLJE
443 JANŠKI VRH
444 BOLEČKA VAS
445 ZGORNJA PRISTAVA
446 JUROVCI
447 DRAVINJSKI VRH
448 VAREJA
449 LJUBSTAVA
450 MAJSKI VRH
451 GORCA
452 DOLENA
453 RODNI VRH
454 JABLOVEC
455 ZAKL
456 DEŽNO
457 PODLEHNIK
458 SPODNJI LESKOVEC
459 REPIŠČE
460 DRAVCI
461 GRADIŠČA
462 DOLANE
463 VELIKI VRH
464 BELSKI VRH
465 HRASTOVEC
466 ZAVRČ
467 GORIČAK
468 DRENOVEC
469 TURŠKI VRH
470 KORENJAK
471 PESTIKE
472 GORENJSKI VRH
473 BREZOVEC
474 CIRKULANE
475 GRUŠKOVEC
476 MEJE
477 MEDRIBNIK
478 PARADIŽ
479 PRISTAVA
480 POHORJE
481 SLATINA
482 MALI OKIČ
483 VELIKI OKIČ
484 GRADIŠČE
485 SKORIŠNJAK
486 BELAVŠEK
487 ZGORNJI LESKOVEC
488 TRDOBOJCI
489 MALA VARNICA
490 VELIKA VARNICA
491 LOŽINA
492 GRUŠKOVJE
493 SEDLAŠEK
494 STANOŠINA
495 KOZMINCI
496 STRAJNA
497 DOBRINA
498 KOČICE
499 SITEŽ
500 BOLFENK
501 SVEČA
502 STOPERCE
503 KUPČINJI VRH
504 NADOLE
505 ČERMOŽIŠE
506 ŽETALE
507 LOKAVEC
508 ROŽENGRUNT
509 ZGORNJA ŠČAVNICA
510 SPODNJI DRAŽEN VRH
511 ŽITENCE
512 LEDINEK
513 KREMBERK
514 KRIVI VRH
515 ZGORNJA ROČICA
516 DRVANJA
517 IHOVA
518 TRIJE KRALJI
519 TROTKOVA
520 BENEDIKT
521 SPODNJA ROČICA
522 SPODNJI ŽERJAVCI
523 ZGORNJI ŽERJAVCI
524 ŽICE
525 SPODNJI GASTERAJ
526 SREDNJI GASTERAJ
527 ZGORNJI GASTERAJ
528 MALNA
529 JUROVSKI DOL
530 PARTINJE
531 VARDA
532 LENART V SLOVENSKIH GORICAH
533 SPODNJI PORČIČ
534 ZGORNJI PORČIČ
535 STARI PORČIČ
536 GRADIŠČE V SLOVENSKIH GORICAH
537 ZGORNJE VERJANE
538 OSEK
539 BRENGOVA
540 COGETINCI
541 CERKVENJAK
542 ANDRENCI
543 ŽUPETINCI
544 SMOLINCI
545 ČAGONA
546 SPODNJE VERJANE
547 SPODNJA SENARSKA
548 ZGORNJA SENARSKA
549 RADEHOVA
550 ZAMARKOVA
551 MOČNA
552 VINIČKA VAS
553 ZGORNJA VOLIČINA
554 SPODNJA VOLIČINA
555 ŠETAROVA
556 GOČOVA
557 NADBIŠEC
558 ZAVRH
559 ČRMLJENŠAK
561 STRAŽE
562 ROGOZNICA
563 CERŠAK
564 ŠENTILJ V SLOVENSKIH GORICAH
565 SELNICA OB MURI
566 SLADKI VRH
567 ZGORNJA VELKA
568 TRATE
569 SPODNJA VELKA
570 PLODERŠNICA
571 ROČICA
572 SPODNJE HLAPJE
573 ZGORNJE HLAPJE
574 POČENIK
575 ŠOMAT
576 SREBOTJE
577 ZGORNJI JAKOBSKI DOL
578 POLIČKA VAS
579 POLIČKI VRH
580 VAJGEN
581 KANIŽA
582 ŠTRIHOVEC
583 CIRKNICA
584 ZGORNJE DOBRENJE
585 KRESNICA
586 PODIGRAC
587 CIRINGA
588 SVEČINA
589 SLATINA
590 ŠPIČNIK
591 SLATINSKI DOL
592 PLAČ
593 ZGORNJE VRTIČE
594 SPODNJE VRTIČE
595 PLINTOVEC
596 ZGORNJA KUNGOTA
597 JEDLOVNIK
598 GRUŠENA
599 JURSKI VRH
600 PESNICA
601 VRŠNIK
602 GAJ NAD MARIBOROM
603 KOZJAK
604 GRADIŠKA
605 SPODNJE DOBRENJE
606 RANCA
607 JELENČE
608 GAČNIK
609 JARENINSKI DOL
610 JARENINSKI VRH
611 VUKOVSKI VRH
612 VUKOVSKI DOL
613 FLEKUŠEK
614 SPODNJI JAKOBSKI DOL
615 VUKOVJE
616 KUŠERNIK
617 VOSEK
618 PESNIŠKI DVOR
619 DOLNJA POČEHOVA
620 MALI ROŠPOH
621 MORSKI JAREK
622 ŠOBER
623 ZGORNJI SLEMEN
624 VELIKI BOČ
625 GRADIŠČE
626 ZGORNJI BOČ
627 SPODNJI BOČ
628 ZGORNJA SELNICA
629 JANŽEVA GORA
630 GEREČJA VAS
631 SPODNJA SELNICA
632 SPODNJI SLEMEN
633 SREDNJE
634 JELOVEC
635 BRESTRNICA
636 KAMNICA
637 ROŠPOH
638 KRČEVINA
639 POČEHOVA
640 PEKEL
641 DRAGUČOVA
642 PERNICA
643 LOŽANE
644 RUPERČE
645 GRUŠOVA
646 METAVA
647 TRČOVA
648 NEBOVA
649 CELESTRINA
650 MALEČNIK
651 HRENCA
652 VODOLE
653 KOŠAKI
654 OREŠJE
655 MELJE
656 BREZJE
657 MARIBOR-GRAD
658 KOROŠKA VRATA
659 TABOR
660 STUDENCI
661 LIMBUŠ
662 LAZNICA
663 BISTRICA PRI LIMBUŠU
664 BISTRICA PRI RUŠAH
665 RUŠE
666 ČINŽAT
667 RUTA
668 RDEČI BREG
669 LOVRENC NA POHORJU
670 RECENJAK
671 KUMEN
672 SMOLNIK
673 LOBNICA
674 ZGORNJI VRHOV DOL
675 HRASTJE
676 PEKRE
677 ZGORNJE RADVANJE
678 SPODNJE RADVANJE
679 RAZVANJE
680 TEZNO
681 POBREŽJE
682 ZRKOVCI
683 DOGOŠE
684 ZGORNJI DUPLEK
685 ZAVRŠKA VAS
686 ZIMICA
687 JABLANCE
688 ZGORNJA KORENA
689 SPODNJA KORENA
690 ŽIKARCE
691 CIGLENCE
692 SPODNJI DUPLEK
693 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
694 ROGOZA
695 BOHOVA
696 SPODNJE HOČE
697 ZGORNJE HOČE
698 PIVOLA
699 HOČKO POHORJE
700 SLIVNIŠKO POHORJE
701 POLANA
702 RANČE
703 RADIZEL
704 ČRETA
705 SLIVNICA
706 OREHOVA VAS
707 HOTINJA VAS
708 SKOKE
709 LOKA PRI ROŠNJI
710 DVORJANE
711 VURBERK
712 STARŠE
713 ZLATOLIČJE
714 PREPOLJE
715 MARJETA NA DRAVSKEM POLJU
716 RAČE
717 FRAM
718 KOPIVNIK
719 PLANICA
720 LOKA PRI FRAMU
721 MORJE
722 JEŠENCA
723 PODOVA
724 GORICA
725 KOT
726 PLANINA
727 SMREČNO
728 BOJTINA
729 FRAJHAJM
730 ŠMARTNO NA POHORJU
731 OŠELJ
732 URH
733 REP
734 MALO TINJE
735 TINJSKA GORA
736 VISOLE
737 JURIŠNA VAS
738 PREBUKOVJE
739 KALŠE
740 OGLJENŠAK
741 BUKOVEC
742 ZGORNJA POLSKAVA
743 GABERNIK
744 RITOZNOJ
745 KOVAČA VAS
746 ŠENTOVEC
747 POKOŠE
748 SPODNJA POLSKAVA
749 STRAŽGONJCA
750 VRHLOGA
751 ČREŠNJEVEC
752 SPODNJA NOVA VAS
753 SLOVENSKA BISTRICA
754 ZGORNJA BISTRICA
755 SPODNJA LOŽNICA
756 ZGORNJA LOŽNICA
757 GLADOMES
758 OKOŠKA VAS
759 ZLOGONA GORA
760 KORITNO
761 BOŽJE
762 BREZJE PRI OPLOTNICI
763 OPLOTNICA
764 ZGORNJE GRUŠOVJE
765 VRHOLE PRI KONJICAH
766 CIGONCA
767 ŽABLJEK
768 HOŠNICA
769 LAPORJE
770 VRHOLE PRI LAPORJU
771 PRETREŽ
772 ŠTATENBERG
773 PEČKE
774 STOPNO
775 DEŽNO
776 JELOVEC
777 MODRAŽE
778 BREZJE PRI POLJČANAH
779 PEKEL
780 STANOVSKO
781 LUŠEČKA VAS
782 POLJČANE
783 STUDENICE
784 HRASTOVEC
785 STARI GRAD
786 MLAKE
787 PERNICE
788 BRANIK
789 PODLIPJE
790 BREZOVEC
791 SUHI VRH
792 RADELCA
793 VAS
794 REMŠNIK
795 BREZNI VRH
796 ZGORNJA KAPLA
797 SPODNJA KAPLA
798 ZGORNJI VURMAT
799 OŽBALT
800 JAVNIK
801 BREZNO
802 KOZJI VRH
803 SPODNJA VIŽINGA
804 RADLJE OB DRAVI
805 DOBRAVA
806 ZGORNJA VIŽINGA
807 SPODNJA MUTA
808 ZGORNJA MUTA
809 ZGORNJA GORTINA
810 SPODNJA GORTINA
811 DRAVČE
812 ŠENTJANŽ NAD DRAVČAMI
813 VUZENICA
814 ŠENTVID
815 PRIMOŽ NA POHORJU
816 PLANINA
817 VUHRED
818 ORLICA
819 JANŽEVSKI VRH
820 PODVELKA
821 RDEČI BREG II
822 LEHEN
823 RIBNICA NA POHORJU
824 HUDI KOT
825 LIBELIČE
826 LIBELIŠKA GORA
827 ČRNEŠKA GORA
828 ČRNEČE
829 DRAVOGRAD
830 GRAD
831 VIČ
832 GORIŠKI VRH
833 OJSTRICA
834 DUH NA OJSTRICI
835 VELKA
836 KOZJI VRH
837 VRATA
838 TRBONJE
839 DANIJEL PRI TRBONJAH
840 OTIŠKI VRH I
841 OTIŠKI VRH II
842 DOBROVA
843 SELOVEC
844 ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU
845 PAMEČE
846 GRADIŠČE
847 VRHE
848 SELE
849 STARI TRG
850 SLOVENJ GRADEC
851 LEGEN
852 GOLAVABUKA
853 ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU
854 PODGORJE
855 ZGORNJI RAZBOR
856 SPODNJI RAZBOR
857 VELUNA
858 GRAŠKA GORA
859 VODRIŽ
860 ŠMIKLAVŽ
861 DOBRAVA
862 BRDA
863 ŠENTILJ POD TURJAKOM
864 MISLINJA
865 GORNJI DOLIČ
866 ŠENTVID NAD VALDEKOM
867 ZAVR[E
868 KOZJAK
869 BELŠAK
870 JAMNICA
871 STROJNA
872 ZELEN BREG
873 SUHI VRH
874 ŠENTANEL
875 DOLGA BRDA
876 BREZNICA
877 STRAŽIŠČE
878 TOLSTI VRH
879 KOROŠKI SELOVEC
880 BRDINJE
882 RAVNE
883 DOBJA VAS
884 FARNA VAS
885 POLJANA
886 LOKOVICA
887 LOM
888 MEŽA TAKRAJ
889 MEŽICA
890 MEŽA ONKRAJ
891 PREVALJE
892 LEŠE
893 ZAGRAD
894 NAVRŠKI VRH
895 PREŠKI VRH
896 KOTLJE
897 PODGORA
898 URŠLJA GORA I
899 URŠLJA GORA II
900 ŽERJAV
901 PLAT
902 PODPECA
903 TOPLA
904 KOPRIVNA
905 BISTRA
906 ČRNA
907 LUDRANSKI VRH
908 JAVORJE
909 LOGARSKA DOLINA
910 SOLČAVA
911 RADUHA
912 KONJSKI VRH
913 PRIMOŽ PRI LJUBNEM
914 TER
915 RADEGUNDA
916 ŠMIHEL
917 LEPA NJIVA
918 LJUBIJA
919 BREZJE
920 MOZIRJE
921 REČICA OB SAVINJI
922 POLJANE
923 LJUBNO
924 SAVINA
925 KRNICA
926 LUČE
927 PODVEŽA
928 PODVOLOVLJEK
929 LENART PRI GORNJEM GRADU
930 FLORJAN PRI GORNJEM GRADU
931 RADMIRJE
932 ŠENTJANŽ
933 HOMEC
934 ZGORNJE POBREŽJE
935 SPODNJA REČICA
936 PRIHOVA
937 LOKE
938 KOKARJE
939 PUSTO POLJE
940 ŠMARTNO OB DRETI
941 BOČNA
942 GORNJI GRAD
943 ŠMIKLAVŽ
944 TIROSEK
945 BELE VODE
946 ŠENTVID PRI ZAVODNJU
947 ZAVODNJE
948 TOPOLŠICA
949 RAVNE
950 PLEŠIVEC
951 HRASTOVEC
952 CIRKOVCE
953 PAKA
954 LIPJE
955 BEVČE
957 ŠKALE
958 GABERKE
959 ŠOŠTANJ
960 FLORJAN PRI ŠOŠTANJU
961 SKORNO PRI ŠOŠTANJU
962 GORENJE
963 LOKOVICA
964 VELENJE
965 LAZE
966 LOŽNICA
967 KAVČE
968 PODKRAJ
969 VELIKI VRH
970 GAVCE
971 PAŠKA VAS
972 ŠMARTNO OB PAKI
973 REČICA OB PAKI
974 PRELSKA
975 VINSKA GORA
976 ČRNOVA
977 ŽELEZNO
978 STUDENCE
979 PONIKVA
980 ANDRAŽ
981 DOBRIČ
982 PODVIN
983 MALE BRASLOVČE
984 LETUŠ
985 DOBROVLJE
986 PODVRH
987 BRASLOVČE
988 SPODNJE GORČE
989 ŠMATEVŽ
990 TRNAVA
991 ORLA VAS
992 POLZELA
993 ZALOŽE
994 ZALOG
995 ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI
996 ŽALEC
997 GOTOVLJE
998 VELIKA PIREŠICA
999 GORICA
1000 LEVEC
1001 PETROVČE
1002 KASAZE
1003 ZABUKOVICA
1004 GORNJA VAS
1005 PREBOLD
1006 LATKOVA VAS
1007 GRAJSKA VAS
1008 GOMILSKO
1009 OJSTRIŠKA VAS
1010 PREKOPA
1011 TEŠOVA
1012 VRANSKO
1013 JERONIM
1014 LOČICA
1015 ZAPLANINA
1016 ČRNI VRH
1017 MIKLAVŽ
1018 MARIJA REKA
1019 MATKE
1020 PONGRAC
1021 LIBOJE
1022 REČICA
1023 SLIVNO
1024 RIFENGOZD
1025 REKA
1026 LAŠKO
1027 ŠMIHEL
1028 SEDRAŽ
1029 LAHOMŠEK
1030 LAHOMNO
1031 OLEŠČE
1032 ŠENTRUPERT
1033 TROBNI DOL
1034 MRZLO POLJE
1035 JURKLOŠTER
1036 VRH NAD LAŠKIM
1037 LAŽIŠE
1038 PLAZOVJE
1039 RIMSKE TOPLICE
1040 LOŽE
1041 LOKAVEC
1042 PANEČE
1043 MARIJINA VAS
1044 BRDCE NAD DOBRNO
1045 KLANC
1046 ZAVRH
1047 ČREŠKOVA
1048 SOCKA
1049 LIPA
1050 DOL
1051 VERPETE
1052 PODGORJE
1053 LOKA
1054 NOVAKE
1055 HOMEC
1056 DOBRNA
1057 RUPE
1058 ROŽNI VRH
1059 LEMBERG
1060 STRMEC PRI VOJNIKU
1061 VIŠNJA VAS
1062 MALE DOLE
1063 BEZOVICA
1064 TOMAŽ
1065 VOJNIK TRG
1066 VOJNIK OKOLICA
1067 BREZOVA
1068 ŠMARTNO
1069 ŠENTJUNGERT
1070 ARCLIN
1071 ŠKOFJA VAS
1072 ŠMIKLAVŽ
1073 TRNOVLJE
1074 SPODNJA HUDINJA
1075 OSTROŽNO
1076 MEDLOG
1077 CELJE
1078 LISCE
1079 KOŠNICA
1080 TREMERJE
1081 ZAGRAD
1082 TEHARJE
1083 BUKOVŽLAK
1084 PEČOVJE
1085 KOMPOLE
1086 PROŽINSKA VAS
1087 SVETINA
1088 PADEŠKI VRH
1089 RESNIK
1090 SKOMARJE
1091 HUDINJA
1092 PAKA I
1093 SPODNJI DOLIČ
1094 BREZEN
1095 VITANJE
1096 STENICA
1097 LJUBNICA
1098 LOŠKA GORA
1099 GORENJE PRI ZREČAH
1100 ZREČE
1101 RADANA VAS
1102 KRIŽEVEC
1103 STRANICE
1104 PRELOGE
1105 ŠKALCE
1106 BEZINA
1107 TEPANJE
1108 PEROVEC
1109 SPODNJE GRUŠOVJE
1110 LIČENCA
1111 JERNEJ PRI LOČAH
1112 KOBLE
1113 ŽIČE
1114 KONJIŠKA VAS
1115 SLOVENSKE KONJICE
1116 SLEMENE
1117 TOLSTI VRH
1118 LIPOGLAV
1119 LOČE
1120 ZGORNJE LAŽE
1121 ZBELOVSKA GORA
1122 DRAMLJE
1123 PLETOVARJE
1124 SLATINA
1125 OSTROŽNO
1126 DOLGA GORA
1127 PONKVICA
1128 PONIKVA
1129 ZAGAJ
1130 VODULE
1131 MARIJA DOBJE
1132 PRIMOŽ
1133 GORIČICA
1134 ZLATEČE
1135 LOKARJE
1136 KAMENO
1137 GROBELNO
1138 ŠENTJUR PRI CELJU
1139 PODGRAD
1140 KRAJNČICA
1141 RIFNIK
1142 TRATNA
1143 GORICA PRI SLIVNICI
1144 VODRUŽ
1145 PLANINCA
1146 VEZOVJE
1147 SLIVNICA PRI CELJU
1148 JAVORJE
1149 VODUCE
1150 KALOBJE
1151 BREZJE
1152 SUHO
1153 PARIDOL
1154 DOBRINA
1155 LOKA PRI ŽUSMU
1156 LOPACA
1157 STRAŠKA GORCA
1158 PRESEČNO
1159 PLANINSKA VAS
1160 LOKE PRI PLANINI
1161 PLANINA
1162 GOLOBINJEK
1163 ŠENTVID PRI PLANINI
1164 ZGORNJI GABRNIK
1165 DREVENIK
1166 ČAČA VAS
1167 NEGONJE
1168 RATANSKA VAS
1169 CEROVEC
1170 SPODNJE SEČOVO
1171 SV.  FLORIJAN
1172 STRMEC
1173 TLAKE
1174 TRŠKA GORCA
1175 DONAČKA GORA
1176 TRLIČNO
1177 DOBOVEC
1178 ROGATEC
1179 TRŽIŠČE
1180 TOPOLE
1181 TEKAČEVO
1182 SPODNJA KOSTRIVNICA
1183 LEMBERG OKOLICA
1184 LEMBERG TRG
1185 PIJOVCI
1186 SLADKA GORA
1187 VRH
1188 DVOR
1189 BOBOVO
1190 PRELOGE
1191 GRLIČE
1192 KAČJI DOL
1193 MALE RODNE
1194 VELIKE RODNE
1195 RJAVICA
1196 BRESTOVEC
1197 CESTE
1198 PLAT
1199 KRISTAN VRH
1200 ŠMARJE PRI JELŠAH
1201 ZADRŽE
1202 SENOVICA
1203 BODREŽ
1204 ZGORNJE SELCE
1205 PLATINOVEC
1206 JEŠOVEC
1207 BRECLJEVO
1208 DOL
1209 KORETNO
1210 PRISTAVA
1211 HAJNSKO
1212 NEZBIŠE
1213 KAMENCE
1214 RAJNKOVEC
1215 NIMNO
1216 VIDOVICA
1217 VONARJE
1218 EMA
1219 SODNA VAS
1220 ROGINSKA GORCA
1221 ZIBIKA
1222 VRŠNA VAS
1223 OREHOVEC
1224 BABNA REKA
1225 GROBELCE
1226 BABNA GORA
1227 TINSKO
1228 SOPOTE
1229 PODČETRTEK
1230 IMENO
1231 VIRŠTANJ
1232 DOBLEŽIČE
1233 VERAČE
1234 BUČE
1235 DRENSKO REBRO
1236 ZAGORJE
1237 PILŠTANJ
1238 ZDOLE
1239 VRENSKA GORCA
1240 SEDLARJEVO
1241 LASTNIČ
1242 KOZJE
1243 VETRNIK
1244 GORJANE
1245 PODSREDA
1246 DEKMANCA
1247 TREBČE
1248 HRASTJE
1249 PLES
1250 KUNŠPERK
1251 ZAGAJ
1252 KRIŽE
1253 OREŠJE
1254 BUKOVJE
1255 DRENOVEC
1256 BREZOVICA
1257 BIZELJSKO
1258 PODGORJE
1259 PAVLOVA VAS
1260 SILOVEC
1261 SROMLJE
1262 ZGORNJA POHANCA
1263 OKLUKOVA GORA
1264 ARNOVO SELO
1265 VOLČJE
1266 CURNOVEC
1267 BLATNO
1268 DEDNJA VAS
1269 PIŠECE
1270 BREZJE
1271 VITNA VAS
1272 STARA VAS
1273 ŽUPELEVEC
1274 BOJSNO
1275 PIRŠENBREG
1276 GLOBOKO
1277 MALI VRH
1278 DEČNO SELO
1279 ARTIČE
1280 ZGORNJI OBREŽ
1281 ŠENTLENART
1282 BREZINA
1283 ČRNC
1284 BUKOŠEK
1285 SELA
1286 SLOGONSKO
1287 VRHJE
1288 JERESLAVEC
1289 RAKOVEC
1290 KAPELE
1291 PODVINJE
1292 GABRJE
1293 VELIKI OBREŽ
1294 RIGONCE
1295 LOČE
1296 MIHALOVEC
1297 MOSTEC
1298 TRNJE
1299 ZAKOT
1300 BREŽICE
1301 KRŠKA VAS
1302 CERKLJE
1303 BUŠEČA VAS
1304 STOJANSKI VRH
1305 GLOBOČICE
1306 ČATEŽ
1307 CERINA
1308 VELIKA DOLINA
1309 KORITNO
1310 NOVA VAS
1311 KOSTANJEK
1312 PLETERJE
1313 ANOVEC
1314 SREMIČ
1315 VIDEM
1316 STARA VAS
1317 STARI GRAD
1318 DOLENJA VAS
1319 PESJE
1320 DRNOVO
1321 LESKOVEC
1322 KRŠKO
1323 VELIKI TRN
1324 RAVNE
1325 SENUŠE
1326 RAKA
1327 POVRŠJE
1328 SMEDNIK
1329 VELIKI PODLOG
1330 VELIKO MRAŠEVO
1331 KOSTANJEVICA
1332 PODBOČJE
1333 PLANINA
1334 ČRNEČA VAS
1335 OŠTRC
1336 OREHOVEC
1337 STRANJE
1338 DOBROVA
1339 REŠTANJ
1340 MRČNA SELA
1341 KOPRIVNICA
1342 VELIKI DOL
1343 VELIKI KAMEN
1344 MALI KAMEN
1345 ŠEDEM
1346 GORNJI LESKOVEC
1347 KALIŠOVEC
1348 BREZJE
1349 DOVŠKO
1350 SENOVO
1351 ARMEŠKO
1352 LOKVE
1353 RAZTEZ
1354 GORICA
1355 ANŽE
1356 STOLOVNIK
1357 BRESTANICA
1358 DOLNJI LESKOVEC
1359 PRESLADOL
1360 ROŽNO
1361 PODGORJE
1362 OKROGLICE
1363 RADEŽ
1364 LOKA PRI ZIDANEM MOSTU
1365 BREG
1366 LEDINA
1367 ZABUKOVJE
1368 POKLEK
1369 TRNOVEC
1370 PODVRH
1371 METNI VRH
1372 ŽURKOV DOL
1373 ŽIGRSKI VRH
1374 KRAJNA BRDA
1375 SELCE
1376 KLADJE
1377 BLANCA
1378 BREZOVO
1379 SEVNICA
1380 ŠMARJE
1381 BOŠTANJ
1382 KOMPOLJE
1383 CEROVEC
1384 ŠENTJANŽ
1385 PODBORŠT
1386 KAL
1387 CIRNIK
1388 PIJAVICE
1389 GOVEJI DOL
1390 VRH
1391 LOG
1392 HUBAJNICA
1393 STUDENEC
1394 BUČKA
1395 TELČE
1396 KRSINJI VRH
1397 TRŽIŠČE
1398 BISTRICA
1399 ŠENTRUPERT
1400 STRAŽA
1401 NOVO ZABUKOVJE
1402 SELO-MIRNA
1403 ČATEŽ
1404 DOLGA NJIVA
1405 MALI VIDEM
1406 ŠKOVEC
1407 ROJE
1408 ŠEVNICA
1409 BREZOVICA
1410 MIRNA
1411 OSTROŽNIK
1412 MOKRONOG
1413 LAKNICE
1414 JELŠEVEC
1415 TREBELNO
1416 STARO ZABUKOVJE
1417 ORNUŠKA VAS
1418 LUKOVEK
1419 PONIKVE
1420 ČEŠNJEVEK
1421 MEDVEDJE SELO
1422 TREBNJE
1423 VRHTREBNJE
1424 ŠTEFAN
1425 VELIKA LOKA
1426 PRAPREČE
1427 VELIKI GABER
1428 ZAGORICA
1429 STEHANJA VAS
1430 KNEŽJA VAS
1431 DOBRNIČ
1432 KORITA
1433 SELA PRI [UMBERKU
1434 GORNJI KRIŽ
1435 REBER
1436 ŽUŽEMBERK
1437 ŠMIHEL PRI ŽUŽEMBERKU
1438 ŽVIRČE
1439 HINJE
1440 SELA PRI HINJAH
1441 VELIKO LIPJE
1442 STAVČA VAS
1443 DVOR
1444 AJDOVEC
1445 BREZOVA REBER
1446 GORENJE POLJE
1447 GORENJA STRAŽA
1448 PREČNA
1449 GLOBODOL
1450 GOLOBINJEK
1451 MIRNA PEČ
1452 HMELJČIČ
1453 ZAGORICA
1454 DALJNJI VRH
1455 BRŠLJIN
1456 NOVO MESTO
1457 ŽDINJA VAS
1458 ČREŠNJICE
1459 HERINJA VAS
1460 ŠENTPETER
1461 ŽALOVIČE
1462 ZBURE
1463 ZAGRAD
1464 DOLE
1465 STARA VAS
1466 GORENJA VAS
1467 DRUŽINSKA VAS
1468 BELA CERKEV
1469 TOMAŽJA VAS
1470 DOBRAVA
1471 MRŠEČA VAS
1472 OSTROG
1473 GRADIŠČE
1474 POLHOVICA
1475 GORENJA OREHOVICA
1476 ŠENTJERNEJ
1477 VRHPOLJE
1478 GABRJE
1479 BRUSNICE
1480 POTOV VRH
1481 SMOLENJA VAS
1482 RAGOVO
1483 KANDIJA
1484 ŠMIHEL PRI NOVEM MESTU
1485 GOTNA VAS
1486 STOPIČE
1487 ZAJČJI VRH
1488 HRUŠICA
1489 CEROVEC
1490 TEŽKA VODA
1491 LAKOVNICE
1492 STRANSKA VAS
1493 VELIKI PODLJUBEN
1494 JURKA VAS
1495 TOPLICE
1496 PODTURN
1497 PODSTENICE
1498 POLJANE
1499 STARE ŽAGE
1500 DOBINDOL
1501 VINJA VAS
1502 DOLE
1503 SEKULIČI
1504 HRAST PRI JUGORJU
1505 BUŠINJA VAS
1506 LOKVICA
1507 GRABROVEC
1508 BOJANJA VAS
1509 RADOVICA
1510 SLAMNA VAS
1511 DRAŠIČI
1512 BOŽAKOVO
1513 RADOVIČI
1514 ROSALNICE
1515 METLIKA
1516 PRIMOSTEK
1517 DOBRAVICE
1518 GRADAC
1519 PODZEMELJ
1520 ŠTALE
1521 ČRMOŠNJICE
1522 PRIBIŠJE
1523 ŠTREKLJEVEC
1524 SODJI VRH
1525 ČREŠNJEVEC
1526 VINJI VRH
1527 SEMIČ
1528 BREZJE PRI VINJEM VRHU
1529 KOT
1530 BLATNIK
1531 GOLOBINJEK
1532 PLANINA
1533 KLEČ
1534 PETROVA VAS
1535 ČRNOMELJ
1536 TALČJI VRH
1537 BUKOVA GORA
1538 DOLENJA PODGORA
1539 MAVRLEN
1540 DOBLIČE
1541 LOKA
1542 ZASTAVA
1543 KRASINEC
1544 GRIBLJE
1545 BEDENJ
1546 TRIBUČE
1547 BUTORAJ
1548 GOLEK
1549 TANČA GORA
1550 DRAGATUŠ
1551 BELČJI VRH
1552 ADLEŠIČI
1553 BOJANCI
1554 HRAST PRI VINICI
1555 NOVA LIPA
1556 STARA LIPA
1557 STARI TRG OB KOLPI
1558 SODEVCI
1559 RADENCI
1560 SINJI VRH
1561 DAMELJ
1562 UČAKOVCI
1563 VINICA
1564 PRELOKA
1565 MARINDOL
1566 ŽUNIČI
1567 POTISKAVEC
1568 PODTABOR
1569 POLOM
1570 STARI LOG
1571 SMUKA
1572 ROG
1573 MALA GORA
1574 KOBLARJI
1575 STARA CERKEV
1576 MAHOVNIK
1577 KOČEVJE
1578 ŽELJNE
1579 RAJHENAV
1580 ONEK
1581 LIVOLD
1582 KOČE
1583 GOTENICA
1584 DRAGA
1585 TRAVA
1586 ŽURGE
1587 OSILNICA
1588 BOSLJIVA LOKA
1589 BOROVEC
1590 KOČEVSKA REKA
1591 NOVI LAZI
1592 ŠTALCERJI
1593 ČRNI POTOK
1594 MOZELJ
1595 KUMROVA VAS
1596 BREZJE
1597 KOPRIVNIK
1598 HRIB
1599 NEMŠKA LOKA
1600 KNEŽJA LIPA
1601 ČEPLJE
1602 PREDGRAD
1603 DOL
1604 SPODNJI LOG
1605 RAJNDOL
1606 ŠKRILJ
1607 SUHOR
1608 BRIGA
1609 BANJA LOKA
1610 VRH
1611 FARA
1612 PIRČE
1613 KUŽELJ
1614 SLEMENA
1615 PODPOLJANE
1616 VELIKE POLJANE
1617 SUŠJE
1618 VINICE
1619 SODRAŽICA
1620 ŽIMARICE
1621 GORA
1622 ZAMOSTEC
1623 JURJEVICA
1624 GORENJA VAS
1625 RIBNICA
1626 GORIČA VAS
1627 PRIGORICA
1628 DANE
1629 DOLENJA VAS
1630 RAKITNICA
1631 GRČARICE
1632 OTOK I
1633 GORENJE JEZERO
1634 DANE
1635 PODCERKEV
1636 LOŽ
1637 STARI TRG PRI LOŽU
1638 KNEŽJA NJIVA
1639 VRHNIKA
1640 RETJE
1641 HRIB
1642 TRAVNIK
1643 POLJANE
1644 IGA VAS
1645 VIŠEVEK
1646 PUDOB
1647 NADLESK
1648 KOZARIŠČE
1649 VRH
1650 BABNA POLICA
1651 BABNO POLJE
1652 RAKITNA
1653 OSREDEK
1654 ŽILCE
1655 KRANJČE
1656 OTAVE
1657 KOŽLJEK
1658 BEZULJAK
1659 RAKEK
1660 UNEC
1661 BEGUNJE PRI CERKNICI
1662 SELŠČEK
1663 CAJNARJE
1664 ŠTRUKLJEVA VAS
1665 JERŠIČE
1666 RAVNE PRI ŽILCAH
1667 HITENO
1668 ZALES
1669 KREMENCA
1670 ULAKA
1671 GRADIŠKO
1672 RAVNIK
1673 VELIKE BLOKE
1674 RADLEK
1675 GRAHOVO
1676 CERKNICA
1677 DOLENJA VAS
1678 OTOK II
1679 LIPSENJ
1680 ŽEROVNICA
1681 BLOČICE
1682 STUDENO
1683 NOVA VAS
1684 VOLČJE
1685 KRAJIČ
1686 STRMCA
1687 VELIKI VRH
1688 RUNARSKO
1689 BENETE
1690 STUDENEC
1691 HUDI VRH
1692 METULJE
1693 TOPOL
1694 RAVNE PRI TOPOLU
1695 KARLOVŠKO PREDMESTJE
1696 RUDNIK
1697 LANIŠČE
1698 PIJAVA GORICA
1699 DOBRAVICA
1700 IG
1701 IŠKA LOKA
1702 TOMIŠELJ
1703 JEZERO
1704 KAMNIK
1705 PRESERJE
1706 VRBLJENE
1707 IŠKA VAS
1708 GOLO
1709 ŽELIMLJE
1710 GRADIŠČE
1711 TURJAK
1712 ZAPOTOK
1713 KRVAVA PEČ
1714 SELO PRI ROBU
1715 OSOLNIK
1716 ULAKA
1717 VELIKE LAŠČE
1718 DVORSKA VAS
1719 LUŽARJI
1720 KRAKOVSKO PREDMESTJE
1721 GRADIŠČE I
1722 TRNOVSKO PREDMESTJE
1723 VIČ
1724 BREZOVICA
1725 AJDOVŠČINA
1726 ŠENTPETER
1727 POLJANSKO PREDMESTJE
1728 LJUBLJANA MESTO
1729 ŠMARTNO OB SAVI
1730 MOSTE
1731 UDMAT
1732 ŠTEPANJA VAS
1733 BIZOVIK
1734 JEŽICA
1735 STOŽICE
1736 BRINJE I
1737 TABOR
1738 DRAVLJE
1739 ZGORNJA ŠIŠKA
1740 SPODNJA ŠIŠKA
1741 VODICE
1742 REPNJE
1743 BUKOVICA
1744 ŠINKOV TURN
1745 VESCA
1746 RAŠICA
1747 POLJE
1748 SKARUČNA
1749 GAMELJNE
1750 ŠMARTNO POD ŠMARNO GORO
1751 TACEN
1752 STANEŽIČE
1753 VIŽMARJE
1754 ŠENTVID NAD LJUBLJANO
1755 GLINCE
1756 ČRNUČE
1757 NADGORICA
1758 DRAGOMELJ
1759 PODGORICA
1760 BERIČEVO
1761 DOL PRI LJUBLJANI
1762 PODGORA
1763 KLEČE
1764 KRIŽEVSKA VAS
1765 VINJE
1766 PETELINJE
1767 DOLSKO
1768 SENOŽETI
1769 LAZE
1770 KAŠELJ
1771 ZADOBROVA
1772 SLAPE
1773 DOBRUNJE
1774 PODMOLNIK
1775 SOSTRO
1776 LIPOGLAV
1777 JAVOR
1778 VOLAVLJE
1779 TREBELJEVO
1780 BLEČJI VRH
1781 POLICA
1782 STARA VAS
1783 GROSUPLJE - NASELJE
1784 STRANSKA VAS
1785 SELA
1786 ŠMARJE
1787 MALI VRH
1788 VINO
1789 PONOVA VAS
1790 SLIVNICA
1791 ŽALNA
1792 LUČE
1793 ILOVA GORA
1794 RAČNA
1795 VELIKE LIPLJENE
1796 CESTA
1797 ZDENSKA VAS
1798 ZAGORICA
1799 VIDEM DOBREPOLJE
1800 PODGORA
1801 KOMPOLJE
1802 LESKOVEC
1803 METNAJ
1804 ČEŠNJICE
1805 BUKOVICA
1806 SOBRAČE
1807 TEMENICA
1808 MALE DOLE
1809 ŠENTVID
1810 STIČNA
1811 DOBRAVA
1812 DEDNI DOL
1813 VIŠNJA GORA
1814 KRIŠKA VAS
1815 DRAGA
1816 HUDO
1817 RADOHOVA VAS
1818 PODBORŠT
1819 VELIKE PECE
1820 GORENJA VAS
1821 VRHE
1822 MULJAVA
1823 DOB
1824 VALIČNA VAS
1825 ZAGRADEC
1826 SUŠICA
1827 KRKA
1828 PODBUKOVJE
1829 VELIKO GLOBOKO
1830 AMBRUS
1831 VIŠNJE
1832 VAČE
1833 SAVA PRI LITIJI
1834 KONJ
1835 HOTIČ
1836 KRESNICE
1837 KRESNIŠKI VRH
1838 LITIJA
1839 JABLANICA
1840 POLŠNIK
1841 VELIKA GOBA
1842 DOLE PRI LITIJI
1843 PRELESJE
1844 VODICE
1845 MORAVČE
1846 LIBERGA
1847 ŠMARTNO
1848 ŠTANGA
1849 VINTARJEVEC
1850 JEŽNI VRH
1851 GRADIŠČE
1852 POLJANE
1853 OKROG
1854 TIHABOJ
1855 HRASTNIK-MESTO
1856 DOL PRI HRASTNIKU
1857 MARNO
1858 TURJE
1859 GORE
1860 ŠIRJE
1861 OBREŽJE
1862 RADEČE
1863 PODKRAJ
1864 SVIBNO
1865 NJIVICE
1866 HOTEMEŽ
1867 VRHOVO
1868 KNEZDOL
1869 ČEČE
1870 OJSTRO
1871 TRBOVLJE
1872 DOBOVEC
1873 HRASTNIK PRI TROJANAH
1874 BREZJE
1875 ČEMŠENIK
1876 JESENOVO
1877 VRHE I
1878 KOTREDEŽ
1879 RŽIŠE
1880 KOLOVRAT
1881 KANDRŠE
1882 ZABAVA
1883 ŠEMNIK
1884 LOKE PRI ZAGORJU
1885 POTOŠKA VAS
1886 ZAGORJE-MESTO
1887 ŠENTLAMBERT
1888 KONJŠICA
1889 PODKUM
1890 ČRNA
1891 ŽUPANJE NJIVE
1892 BISTRIČICA
1893 STRANJE
1894 GODIČ
1895 GOZD
1896 TUČNA
1897 NEVLJE
1898 MEKINJE
1899 KOŠIŠE
1900 TUNJICE
1901 MLAKA
1902 KLANEC
1903 NASOVČE
1904 KAPLJA VAS
1905 MOSTE
1906 SUHADOLE
1907 KRIŽ
1908 PODGORJE
1909 ŠMARCA
1910 VOLČJI POTOK
1911 KAMNIK
1912 PALOVČE
1913 PODHRUŠKA
1914 ZNOJILE
1915 HRUŠEVKA
1916 LOKE
1917 ŠMARTNO V TUHINJU
1918 PŠAJNOVICA
1919 ZGORNJI TUHINJ
1920 HRIBI
1921 ŠPITALIČ
1922 ZGORNJI MOTNIK
1923 MOTNIK
1924 TROJANE
1925 UČAK
1926 ŠENTOŽBOLT
1927 BLAGOVICA
1928 ČEŠNJICE
1929 KORENO
1930 ŽIROVŠE
1931 KRAŠNJA
1932 ZLATO POLJE
1933 LUKOVICA
1934 RAFOLČE
1935 ROVA
1936 RADOMLJE
1937 HOMEC
1938 MENGEŠ
1939 DOBENO
1940 LOKA
1943 DOB
1944 PREVOJE
1945 KRTINA
1946 STUDENEC
1947 SPODNJE KOSEZE
1948 KRAŠCE
1949 NEGASTRN
1950 LIMBARSKA GORA
1951 ZGORNJE KOSEZE
1952 PEČE
1953 DRTIJA
1954 VELIKA VAS
1955 MORAVČE
1956 VRHPOLJE
1957 TROJICA
1958 BREZOVICA
1959 DOMŽALE
1961 TRZIN
1962 DEPALA VAS
1963 ŠTUDA
1964 IHAN
1965 BRDO
1966 SELO
1967 MOŠE
1968 HRAŠE
1969 ZAPOGE
1970 SMLEDNIK
1971 ZBILJE
1972 SENICA
1973 MEDVODE
1974 ZGORNJE PIRNIČE
1975 SPODNJE PIRNIČE
1976 PRESKA
1977 SORA
1978 STUDENČICE
1979 ŽLEBE
1980 TOPOL
1981 GOLO BRDO
1982 ŠUJICA
1983 BABNA GORA
1984 SELO NAD POLHOVIM GRADCEM
1985 ČRNI VRH
1986 POLHOV GRADEC
1987 SETNIK
1988 BUTAJNOVA
1989 ŠENTJOŠT
1990 ŽAŽAR
1991 VRZDENEC
1992 HORJUL
1993 ZAKLANEC
1994 DOBROVA
1995 PODSMREKA
1996 LOG
1997 BLATNA BREZOVICA
1998 VELIKA LIGOJNA
1999 PODLIPA
2000 ZAPLANA
2001 STARA VRHNIKA
2002 VRHNIKA
2003 VERD
2004 BOROVNICA
2005 BREG
2006 ZABOČEVO
2007 VRH
2008 ROVTE
2009 PETKOVEC
2010 ŽIBRŠE
2011 MEDVEDJE BRDO
2012 NOVI SVET
2013 HOTEDRŠICA
2014 RAVNIK
2015 GORENJI LOGATEC
2016 BLEKOVA VAS
2017 DOLENJI LOGATEC
2018 LAZE
2019 GRČAREVEC
2020 LEDINICA
2021 DOBRAČEVA
2022 ŽIROVSKI VRH
2023 ŽIRI
2024 VRSNIK II
2025 OPALE
2026 PEVNO
2027 STARA LOKA
2028 DORFARJE
2029 STARI DVOR
2030 SUHA
2031 GODEŠIČ
2032 RETEČE
2033 DRAGA
2034 PUŠTAL
2035 ŠKOFJA LOKA
2036 SOPOTNICA
2037 PODVRH
2038 DOLENČICE
2039 GORENJA RAVAN
2040 PODOBENO
2041 VISOKO
2042 ZMINEC
2043 BARBARA
2044 OŽBOLT
2045 STANIŠE
2046 KOVSKI VRH
2047 DOBJE
2048 DOLENJE BRDO
2049 HOTAVLJE
2050 LESKOVICA
2051 PODJELOVO BRDO
2052 LANIŠE
2053 JAVORJEV DOL
2054 KOPRIVNIK
2055 STARA OSELICA
2056 TREBIJA
2057 GORENJA VAS
2058 DOLENJA DOBRAVA
2059 LUČINE
2060 DRAŽGOŠE
2061 PODLONK
2062 STUDENO
2063 KALIŠE
2064 SELCA
2065 BUKOVŠČICA
2066 DOLENJA VAS
2067 BUKOVICA
2068 ZGORNJA LUŠA
2069 LENART
2070 MARTINJ VRH
2071 ŽELEZNIKI
2072 ZALI LOG
2073 DANJE
2074 SORICA
2075 DAVČA
2076 ZGORNJE JEZERSKO
2077 SPODNJE JEZERSKO
2078 KOKRA
2079 ŠENTURŠKA GORA
2080 ŠTEFANJA GORA
2081 OLŠEVEK
2082 TUPALIČE
2083 BREG OB KOKRI
2084 BELA
2085 BABNI VRT
2086 SREDNJA VAS
2087 GOLNIK
2088 GORIČE
2089 TENETIŠE
2090 VOJVODIN BORŠT I
2091 VOJVODIN BORŠT II
2092 DUPLJE
2093 PODBREZJE
2094 ŽEJE
2095 STRAHINJ
2096 NAKLO
2097 OKROGLO
2098 STRUŽEVO
2099 PIVKA
2100 KRANJ
2101 RUPA
2102 KOKRICA
2103 PREDOSLJE
2104 SUHA
2105 BRITOF
2106 VISOKO
2107 LUŽE
2108 VELESOVO
2109 ČEŠNJEVEK
2110 GRAD
2111 PŠATA
2112 ŠMARTNO
2113 ZALOG
2114 DOBRAVA
2115 LAHOVČE
2116 SPODNJI BRNIK
2117 ZGORNJI BRNIK
2118 CERKLJE
2119 ŠENČUR
2120 PRIMSKOVO
2121 KLANEC
2122 HUJE
2123 ČIRČE
2124 HRASTJE
2125 VOGLJE
2126 TRBOJE
2127 NEMILJE
2128 ZGORNJA BESNICA
2129 SPODNJA BESNICA
2130 PŠEVO
2131 STRAŽIŠČE
2132 BITNJE
2133 KRIŽNA GORA
2134 ŽABNICA
2135 DRULOVKA
2136 BREG OB SAVI
2137 JAMA
2138 PRAŠE
2139 MAVČIČE
2140 PODREČA
2141 PODLJUBELJ
2142 LOM POD STORŽIČEM
2143 TRŽIČ
2144 BISTRICA
2145 LEŠE
2146 KOVOR
2147 KRIŽE
2148 SENIČNO
2149 ŽIGANJA VAS
2150 ZVIRČE
2151 BEGUNJE
2152 SREDNJA VAS
2153 OTOK
2154 NOVA VAS
2155 HRAŠE
2156 RADOVLJICA
2157 PREDTRG
2158 MOŠNJE
2159 BREZJE
2160 LJUBNO
2161 ZALOŠE
2162 DOBRAVA PRI KROPI
2163 KAMNA GORICA
2164 LANCOVO
2165 KROPA
2166 ČEŠNJICA PRI KROPI
2167 RATEČE
2168 PODKOREN
2169 KRANJSKA GORA
2170 GOZD
2171 DOVJE
2172 HRUŠICA
2173 PLAVŠKI ROVT
2174 PLANINA
2175 JESENICE
2176 BLEJSKA DOBRAVA
2177 JAVORNIŠKI ROVT
2178 KOROŠKA BELA
2179 POTOKI
2180 ŽIROVNICA
2181 ZABREZNICA
2182 DOSLOVČE
2183 ZASIP
2184 PODHOM
2185 SPODNJE GORJE
2186 VIŠELNICA I
2187 ZGORNJE GORJE
2188 POLJŠICA
2189 REČICA
2190 BLED
2191 ŽELEČE
2192 RIBNO
2193 SELO PRI BLEDU
2194 BOHINJSKA BELA
2195 GORJUŠE
2196 BOHINJSKA ČEŠNJICA
2197 BOHINJSKA SREDNJA VAS
2198 STUDOR
2199 SAVICA
2200 BOHINJSKA BISTRICA
2201 NOMENJ
2202 NEMŠKI ROVT
2203 TRENTA LEVA
2204 TRENTA DESNA
2205 STRMEC
2206 LOG POD MANGARTOM
2207 BOVEC
2208 KORITNICA
2209 SOČA DESNA
2210 SOČA LEVA
2211 ČEZSOČA
2212 ŽAGA
2213 SRPENICA
2214 BREGINJ
2215 ROBIDIŠČE
2216 LOGJE
2217 SEDLO
2218 BORJANA
2219 KRED
2220 STARO SELO
2221 SUŽID
2222 SVINO
2223 KOBARID
2224 TRNOVO
2225 DREŽNICA
2226 VRSNO
2227 SMAST
2228 LADRA
2229 IDRSKO
2230 LIVEK
2231 KAMNO
2232 VOLARJE
2233 DOLJE
2234 ZATOLMIN
2235 ČADRG
2236 ŽABČE
2237 LJUBINJ
2238 PODMELEC
2239 KNEŽA
2240 RUT
2241 STRŽIŠČE
2242 PODBRDO
2243 OBLOKE
2244 GRAHOVO
2245 PONIKVE
2246 MOST NA SOČI
2247 POLJUBINJ
2248 TOLMIN
2249 VOLČE
2250 MODREJCE
2251 KOZARŠČE
2252 ČIGINJ
2253 RUTE
2254 SELA
2255 LOM
2256 IDRIJA PRI BAČI
2257 SLAP
2258 PEČINE
2259 ŠENTVIŠKA GORA
2260 PRAPETNO BRDO
2261 GORENJA TREBUŠA
2262 KAL NAD KANALOM
2263 AVČE
2264 DOBLAR
2265 ROČINJ
2266 AJBA
2267 BODREŽ
2268 VRH KANALSKI
2269 KANAL
2270 MORSKO
2271 GORENJA VAS
2272 IDRIJA NAD KANALOM
2273 UKANJE
2274 ANHOVO
2275 PLAVE
2276 DESKLE
2277 MIRNIK
2278 KOŽBANA
2279 KRASNO
2280 VRHOVLJE
2281 ŠMARTNO
2282 VEDRIJAN
2283 VIŠNJEVIK
2284 NEBLO
2285 BILJANA
2286 MEDANA
2287 VIPOLŽE
2288 KOZANA
2289 CEROVO
2290 KOJSKO
2291 PODSABOTIN
2292 ŠMAVER
2293 GRGAR
2294 BATE
2295 BANJŠICE
2296 LOKOVEC
2297 ČEPOVAN
2298 LAZNA
2299 LOKVE
2300 TRNOVO
2301 RAVNICA
2302 KROMBERK
2303 SOLKAN
2304 NOVA GORICA
2306 ROŽNA DOLINA
2307 STARA GORA
2308 LOKE
2309 ŠMIHEL
2310 OZELJAN
2311 VITOVLJE
2312 OSEK
2313 ŠEMPAS
2314 VOGRSKO
2315 ŠEMPETER
2316 VRTOJBA
2318 BILJE
2319 BUKOVICA
2320 PRVAČINA
2321 GRADIŠČE
2322 RENČE
2323 VRTOČE
2324 OREHOVLJE
2325 MIREN
2326 RUPA
2327 GABRJE OB VIPAVI
2328 OPATJE SELO
2329 NOVA VAS
2330 SELA NA KRASU
2331 VOJŠČICA
2332 KOSTANJEVICA NA KRASU
2333 TEMNICA
2334 LIPA
2335 DORNBERK
2336 BRANIK
2337 BUKOVO
2338 JESENICA
2339 GORJE
2340 LABINJE
2341 DOLENJI NOVAKI
2342 GORENJI NOVAKI
2343 PLANINA
2344 CERKNO
2345 ZAKRIŽ
2346 OREHEK
2347 POLICE
2348 REKA - RAVNE
2349 ŠEBRELJE
2350 OTALEŽ
2351 IDRIJSKE KRNICE
2352 SPODNJA KANOMLJA
2353 SREDNJA KANOMLJA
2354 GORENJA KANOMLJA
2355 VOJSKO
2356 ČEKOVNIK
2357 IDRIJA - MESTO
2358 SPODNJA IDRIJA
2359 LEDINE
2360 VRSNIK I
2361 DOLE
2362 JELIČNI VRH
2363 IDRIJSKI LOG
2364 GODOVIČ
2365 ČRNI VRH
2366 ZADLOG
2367 KANJI DOL
2368 LOME
2369 JAVORNIK
2370 DOL-OTLICA
2371 KOVK
2372 KRIŽNA GORA
2373 COL
2374 VODICE
2375 PODKRAJ
2376 VIŠNJE
2377 SANABOR
2378 VRHPOLJE
2379 BUDANJE
2380 ŠTURJE
2381 LOKAVEC
2382 STOMAŽ
2383 VRTOVIN
2384 ČRNIČE
2385 GOJAČE
2386 BATUJE
2387 SELO
2388 KAMNJE
2389 SKRILJE
2390 DOBRAVLJE
2391 VIPAVSKI KRIŽ
2392 AJDOVŠČINA
2393 USTJE
2394 VELIKE ŽABLJE
2395 BRJE
2396 ŠMARJE
2397 GABERJE
2398 ERZELJ
2399 PLANINA
2400 SLAP
2401 VIPAVA
2402 LOŽE
2403 GOČE
2404 PODRAGA
2405 PODNANOS
2406 NANOS
2407 LOZICE
2408 BRESTOVICA
2409 IVANJI GRAD
2410 SVETO
2411 ŠKRBINA
2412 KOMEN
2413 MALI DOL
2414 TOMAČEVICA
2415 KOBJEGLAVA
2416 ŠTANJEL
2417 HRUŠEVICA
2418 KOBDILJ
2419 KOBOLI
2420 ŠTJAK
2421 AVBER
2422 KOPRIVA
2423 GABROVICA
2424 VOLČJI GRAD
2425 GORJANSKO
2426 BRJE
2427 VELIKI DOL
2428 SALEŽ
2429 PLISKOVICA
2430 KRAJNA VAS
2431 SKOPO
2432 DUTOVLJE
2433 VELIKI REPEN
2434 VOGLJE
2435 KRIŽ
2436 TOMAJ
2437 UTOVLJE
2438 KAZLJE
2439 GRIŽE
2440 VELIKO POLJE
2441 DOLENJA VAS
2442 ŠTORJE
2443 SENADOLE
2444 GABRČE
2445 POTOČE
2446 LAŽE
2447 SENOŽEČE
2448 GORNJE VREME
2449 VREMSKI BRITOF
2450 FAMLJE
2451 DOLNJE LEŽEČE
2452 DIVAČA
2453 POVIR
2454 MERČE
2455 SEŽANA
2456 TREBČE
2457 GROPADA
2458 BAZOVICA
2459 LOKEV
2460 NAKLO
2461 DANE
2462 PODGRAD
2463 ŠKOFLJE
2464 BARKA
2465 VAREJE
2466 MISLIČE
2467 VATOVLJE
2468 KOZJANE
2469 DOLENJA PLANINA
2470 GORENJA PLANINA
2471 KAČJA VAS
2472 STRMICA
2473 STUDENO
2474 BUKOVJE
2475 ŠMIHEL POD NANOSOM
2476 LANDOL
2477 ZAGON
2478 HRAŠČE
2479 STUDENEC
2480 HRENOVICE
2481 VELIKA BRDA
2482 STRANE
2483 RAZDRTO
2484 HRUŠEVJE
2485 RAKULIK
2486 OREHEK
2487 RAKITNIK
2488 ZALOG
2489 STARA VAS
2490 POSTOJNA
2491 MATENJA VAS
2492 SLAVINA
2493 VOLČE
2494 KOŠANA
2495 SUHORJE
2496 STARA SUŠICA
2497 NADANJE SELO
2498 NARIN
2499 KAL
2500 SELCE
2501 PETELINJE
2502 RADOHOVA VAS
2503 PARJE
2504 ZAGORJE
2505 JURIŠČE
2506 PALČJE
2507 TRNJE
2508 SNEŽNIK
2509 BAČ
2510 KORITNICE
2511 KNEŽAK
2512 ŠEMBIJE
2513 PODSTENJE
2514 MEREČE
2515 RATEČEVO BRDO
2516 KILOVČE
2517 PREM
2518 JANEŽEVO BRDO
2519 OSTROŽNO BRDO
2520 PRELOŽE
2521 ČELJE
2522 SMRJE
2523 TOPOLC
2524 TRNOVO
2525 ILIRSKA BISTRICA
2526 VRBOVO
2527 JASEN
2528 KOSEZE
2529 ZAREČICA
2530 DOBROPOLJE
2531 ZAREČJE
2532 BRCE
2533 ZAJELŠJE
2534 TOMINJE
2535 HARIJE
2536 SABONJE
2537 PAVLICA
2538 STUDENA GORA
2539 VELIKA BUKOVICA
2540 MALA BUKOVICA
2541 DOLNJI ZEMON
2542 GORNJI ZEMON
2543 JABLANICA
2544 TRPČANE
2545 PODGRAJE
2546 ZABIČE
2547 SUŠAK
2548 NOVOKRAČINE
2549 JEL[ANE
2550 DOLENJE
2551 VELIKO BRDO
2552 STAROD
2553 GROČANA
2554 RODIK
2555 DRAGA
2557 OCIZLA
2558 PREŠNICA
2559 MATERIJA
2560 HRPELJE
2561 BREZOVICA
2562 ARTVIŽE
2563 TATRE
2564 RJAVČE
2565 PREGARJE
2566 GABERK
2567 HUJE
2568 MALE LOČE
2569 JAVORJE
2570 RITOMEČE
2571 KOVČICE
2572 HOTIČNA
2573 SLIVJE
2574 MARKOVŠČINA
2575 GRADIŠČE
2576 OBROV
2577 HRUŠICA
2578 PODBEŽE
2579 PODGRAD
2580 RAČICE
2581 POLJANE
2582 GOLAC
2583 PODGORJE
2584 ZAZID
2585 RAKITOVEC
2589 PLAVJE
2590 HRIBI
2592 JERNEJ
2593 OLTRA
2594 ANKARAN
2595 ŠKOFIJE
2596 TINJAN
2597 OSP
2598 SOCERB
2599 ČRNOTIČE
2600 ČRNI KAL
2601 GABROVICA
2602 ROŽAR
2603 DEKANI
2604 BERTOKI
2605 KOPER
2606 SEMEDELA
2607 GAŽON
2608 ŠMARJE
2609 POMJAN
2610 VANGANEL
2611 MAREZIGE
2612 SVETI ANTON
2613 TRUŠKE
2614 KUBED
2615 LOKA
2616 PODPEČ
2617 HRASTOVLJE
2618 MOVRAŽ
2619 SOČERGA
2620 PREGARA
2621 GRADIN
2622 TOPOLOVEC
2623 BORŠT
2624 KOŠTABONA
2625 KRKAVČE
2626 IZOLA
2628 MALIJA
2629 DVORI NAD IZOLO
2630 PIRAN
2631 PORTOROŽ
2632 SEČOVLJE
2633 RAVEN
2634 NOVA VAS
2635 ROGAŠKA SLATINA
2636 BEŽIGRAD
2637 PRIHODI
2638 PODMEŽAKLJA
2639 ZVODNO
2640 HRASTNIK
2641 ZAGORJE
2642 GROSUPLJE
2643 ZASADI
2644 VIŠELNICA II
2645 PAKA II
2646 SREDNJI DOLIČ
2647 BEZOVJE
2648 PERAČICA
2649 IZLAKE
2650 DEBRO
2651 POŽNICA
2652 OGOREVC
2653 PŠATA
2654 GOZD REKA
2655 RAČICA
2656 RIBČE
2657 PEČICE
2658 OSREDEK
2659 SPODNJE SELCE
2660 SPODNJA PONKVICA
2661 GAJ
2662 MALKOVEC
2663 MRAVLJEVI
2664 SPODNJA BRANICA
2665 ZGORNJI DRAŽEN VRH
2666 SELCE
2667 SPODNJI VURMAT
2668 GOJŠKA PLANINA
2669 PAŠKI KOZJAK
2670 LAŽIŠE
2671 PODPEČ
2672 PRAPRETNO
2673 SPODNJA POHANCA
2674 ŽAVCERJEV VRH
2675 VRANOVIČI
2676 CERKVIŠČE
2677 PRULE
2678 GOLOVEC
2679 GRADIŠČE II
2680 NOVE JARŠE
2681 BRINJE II
2682 BRDO
2683 GRIČ
2684 DRENIK
2685 ŠAVNA PEČ
2686 ZAVRATE
2687 BOBEN
2688 STUDENCE
2689 ČEBINE
2690 PRAPREČE
2691 RAKITOVEC
2692 SMREČJE
2693 LOG
2695 PLANICA
2696 VOJŠČICA
2697 KANALSKI LOM
2698 BUKOVSKI VRH
2699 UTRE
2700 RAKOV ŠKOCJAN
2701 DOLANCI
2702 KODRETI
2703 HRUŠICA
2704 JURJEVA DOLINA
2705 LESKOVA DOLINA
2706 ZELENA JAMA
2707 BEVŠKO
2708 RODEŽ
2709 JAVORJE
2710 GLAŽUTA
2711 SPODNJI VRHOV DOL
2712 DOBRAVA
2713 OB ŽELEZNICI
2714 VRHE II
2715 CETORE
2716 MORJE