Edavki elektronsko davčno poslovanje Grb Republike Slovenije Republika Slovenija Ministrstvo za finance,  Finančna uprava RS   

Spletni portal za boljše delovanje uporablja piškotke. Z obiskom portala se strinjate z uporabo piškotkov.

Obvestilo

Pomembnost: Pomembno
Čas objave: 16.2.2017 12:49:04
Veljavnost do: 1.5.2017 0:00:00

Nova različica Silvestra Fineus 8.0.0.6

Obveščamo vas, da je na spletni strani eDavki objavljena nova različica programa Silvester Fineus 8.0.0.6. 
Verzija 8.0.0.6 je na voljo za pripravo obračunov za obdobja obračuna od vključno 1.1.2016  dalje. Priprava in vložitev obračuna pripravljenega na tej verziji je preko eDavkov možna od 16.2.2017 dalje.

Spremembe glede na verzijo SF 7.0.0.4:

Priloga 1 je dopolnjena v delih:
II. Osnovni podatki o zavezancu,
V. Izračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (dejanski),
VII. Sprememba načina ugotavljanje davčne osnove v naslednjem davčnem obdobju.

Dopolnjena je pomoč za izpolnjevanje spremenjenih prilog.

Dodani sta novi Priloga 3 – Bilanca stanja in Priloga 4 – Izkaz poslovnega izida, ki se uporabljata za obdobja od 1.1.2016 dalje.  Oddaja obeh prilog je sedaj omogočena v sklopu davčnega obračuna in jih ni več potrebno vlagati kot prilogo oz. lastni dokument (.pdf) k obračunu.

Spremenjene so tudi: Priloga 7a Podatki v zvezi z olajšavo za investiranje, Priloga 10 Podatki v zvezi z olajšavo za donacije in Priloga 13a Razmejitev osnove, ki se nanaša na kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnost na kmetiji in izračun povprečne stopnje akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za zavezance iz drugega odstavka 47. člena ZDoh-2.

Priloga 4 (samoprijava) po Pravilniku o izvajanju ZDavP je spremenjena in se imenuje Obrazec Samoprijava-1. Za obdobja obračuna, ki se začnejo od 1.1.2016 dalje, je omogočena tudi vložitev obračuna v postopku davčnega inšpekcijskega nadzora na podlagi 140.a člena ZDavP-2.


Zakonske podlage, ki jih (dodatno) upošteva program te različice SF 8.0.0.6:
• (DDD) Pravilnik o spremembah Pravilnika o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (Uradni list RS, št. 100/15 z dne 23. 12. 2015),
• (DDD) POPRAVEK Pravilnika o spremembah Pravilnika o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (Uradni list RS, št. 19/16 z dne 11. 3. 2016),
• Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15 in 63/16)
• Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15 in 63/16)
• Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 141/06, 46/07, 102/07, 28/09, 101/11, 24/12, 32/12 –ZDavP-2E, 19/13, 45/14, 97/14, 39/15, 40/16 in 85/16)
• (DDD) Pravilnik o spremembah Pravilnika o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (Uradni list RS, št. 86/16 z dne 29. 12. 2016),

Opozorilo za zavezance, ki uporabljajo program SF:
Po 16.2.2017 vložitev obračuna DDD za obdobje leta 2016 pripravljenega na verziji SF 7.0.0.4 ni več možna. Tudi morebitni popravek obračuna za že vložen obračun z obračunskim obdobjem   leta 2016, je po 16.2.2017 treba pripraviti in vložiti na verziji 8.0.0.6.