Obračun požarne takse (PT)

Preko spletnega portala eDavki je omogočeno izpolnjevanje in oddaja obrazca Obračun požarne takse (PT). Obrazec lahko vložite z izpolnjevanjem vnosne forme ali z uvozom XML dokumenta. Obrazec lahko oddate za tekoče ali preteklo tromesečje. Rok za predložitev obračuna je 15. dan po poteku tromesečja, za katerega se sestavlja obračun.

Ustvarjanje novega dokumenta se izvede v štirih korakih:

  1. Izberite tromesečje (kvartal), leto izplačila, vrsto dokumenta in, ali naj se podatki predipolnijo. Podatki se vam bodo v tem primeru predizpolnili na podlagi zadnjega vloženega dokumenta za isto obdobje. V primeru, da je dokumentov več, se upošteva najnovejši glede na datum vložitve. Kliknite na Naprej.
  2. Odpre se obrazec za izpolnitev in izpolnite vse potrebne podatke. Podatkov, ki so bili vneseni v prejšnjem koraku, sedaj ni mogoče več spreminjati.
  3. Podpis dokumenta. Po oddaji vloge se odpre izpolnjen obrazec, kjer lahko pregledate podatke. Podatkov sedaj ni več mogoče spreminjati. Za vložitev kliknite Podpis. Aplikacija vas obvesti o uspešnosti oddaje dokumenta.
  4. Odprete podpisani dokument in mu dodajte vse potrebne priloge in dokazila.

Glejte tudi

Gumbi pri delu z obrazci
Vrste dokumentov
Dodatne informacije o vsebini obrazca PT