Interni akt 

Preden zavezanec začne davčno potrjevati račune mora sprejeti interni akt. V internem aktu vsak zavezanec popiše svoje poslovne prostore, tem poslovnim prostorom dodeli oznake ter določi način oziroma pravila za dodeljevanje zaporednih številk računov.
Kdo

Zavezanec za izvajanje postopka davčnega potrjevanja računov je vsaka oseba iz prvega in drugega odstavka 31. člena Zakona o davčnem postopku (v nadaljevanju: ZDavP-2), ki mora izdati račun pri gotovinske poslovanju za dobavo blaga in storitev.

Za zavezanca za davčno potrjevanje računov se ne šteje davčni zavezanec v primeru dobav, ki so po Zakonu o davčnem potrjevanju računov (v nadaljevanju: ZDavPR) določene kot izjeme obveznosti davčnega potrjevanja računov.

Davčni zavezanec, ki izdaja račune v različnih dejavnostih, se ne šteje za zavezanca le glede izdaje računov za dobave, ki so določene kot izjeme po ZDavPR.


Kdaj

Zavezanec mora sprejeti interni akt pred davčnim potrjevanjem računov.

Vzorec internega akta je prilagojen različnim družbam in različnim strukturam poslovanja. Izbira izpolnitve obrazca internega akta se namreč razlikuje glede na to ali zavezanec posluje v enem poslovnem prostoru in uporablja zgolj eno elektronsko napravo za izdajanje računov, ali pa posluje v več poslovnih prostorih in uporablja več elektronskih naprav za izdajanje računov.

Izbira izpolnitve internega akta se razlikuje tudi glede na način številčenja računov, ki ga bo sprejel in uporabljal zavezanec.


Kje in kako

Interni akt zavezanec lahko odda elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki.

Davčni organ od zavezanca lahko zahteva, da ga predloži v okviru morebitnega nadzora.


Obrazci

Vzorec internega akta
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Z globo od 2.000 do 50.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, če ne sprejme internega akta oziroma v internem aktu navede neresnične, nepravilne ali nepopolne podatke (3a. točka prvega odstavka 18. člena ZDavPR).

Z globo od 5.000 do 75.000 evrov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki je po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, srednja ali velika gospodarska družba, če ne sprejme internega akta oziroma v internem aktu navede neresnične, nepravilne ali nepopolne podatke (3a. točka prvega odstavka 18. člena ZDavPR).

Z globo od 800 do 5.000 evrov se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe.