Poročilo o skupni vrednosti dobav blaga na daljavo in opravljenih storitev za preteklo leto (DDV-TBE) 

Davčni zavezanec, ki opravlja telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja in elektronske storitve (TBE storitve) in dobave blaga na daljavo znotraj Unije, mora ob izpolnjevanju določenih pogojev davčnemu organu predložiti poročilo o opravljenih dobavah blaga na daljavo in TBE storitvah v preteklem letu in izjavo o izpolnjevanju pogojev (obrazec DDV-TBE).
Kdo

Obrazec DDV-TBE predloži vsak davčni zavezanec s sedežem v Sloveniji, ki opravlja TBE storitve in dobave blaga na daljavo osebam, ki niso davčni zavezanci in imajo sedež, stalno ali običajno prebivališče v drugih državah članicah, katerih znesek v preteklem koledarskem letu ne presega 10.000 evrov in je kraj obdavčitve teh storitev in dobav blaga na daljavo Slovenija.

Obveznost predložitve obrazca DDV-TBE velja za vsakega davčnega zavezanca iz prejšnjega odstavka, ne glede na to, ali je identificiran za namene DDV v Sloveniji ali ne.


Kdaj

Davčni zavezanec mora predložiti obrazec DDV-TBE do konca januarja tekočega leta za preteklo koledarsko leto.


Kje in kako

Davčni zavezanec mora obrazec DDV-TBE predložiti davčnemu organu elektronsko prek storitev elektronskega poslovanja FURS eDavkii.


Obrazci

Poročilo o skupni vrednosti dobav blaga na daljavo in opravljenih storitev za preteklo leto (DDV-TBE)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Če davčni zavezanec ne predloži davčnemu organu poročila in izjave ali ne predloži poročila in izjave v predpisanem roku ali ne predloži poročila in izjave na predpisan način oziroma v predloženem poročilu oziroma izjavi izkaže nepopolne, nepravilne ali neresnične podatke, se kaznuje za prekršek:

    • z globo od 1.200 do 15.000 eurov pravna oseba, če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa z globo od 3.200 do 30.000 eurov;
    • z globo od 600 do 4.000 eurov odgovorna oseba pravne osebe, če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa se odgovorna oseba pravne osebe kaznuje z globo od 800 do 4.000 eurov;
    •  z globo od 800 do 10.000 eurov samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost;
    • z globo od 400 do 4.000 eurov odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost;
    •  z globo od 250 do 400 eurov posameznik, ki stori navedeni prekršek.