Pridobitev/sprememba/prenos/prenehanje dovoljenja za uveljavljanje pavšalnega nadomestila  

To je vloga za pridobitev/spremembo/prenos/prenehanje dovoljenja za uveljavljanje pavšalnega nadomestila.
Kdo

Davčni zavezanec, predstavnik kmečkega gospodinjstva, ki želi ob dobavi kmetijskih in gozdarskih pridelkov ter kmetijskih in gozdarskih storitev, ki so rezultat osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti (za katero ni identificiran za namene DDV), opravljeno davčnemu zavezancu, identificiranemu za namene DDV (v Sloveniji ali v drugi državi članici), uveljavljati pravico do pavšalnega nadomestila, mora pred opravljeno dobavo pridobiti dovoljenje davčnega organa.

Vlogo za pridobitev dovoljenja za uveljavljanje pavšalnega nadomestila lahko odda na obrazcu DDV-PN le en član kmečkega gospodinjstva, ki ga ostali člani določijo za predstavnika kmečkega gospodinjstva (v nadaljevanju vlagatelj). V takem primeru se na obrazcu DDV-PN označi »Nova vloga«.

Predstavnik kmečkega gospodinjstva (vlagatelj) z obrazcem DDV-PN davčnemu organu prijavi tudi spremembe, prenos ali prenehanje dovoljenja za uveljavljanje pravice do pavšalnega nadomestila.

Če želi vlagatelj, na katerega se glasi dovoljenje:
    • dopolniti ali spremeniti seznam blaga ali storitev, za katere ima pravico do pavšalnega nadomestila, na obrazcu DDV-PN označi »Sprememba dovoljenja«. V takem primeru na obrazcu navede vse skupine pridelkov/storitev, za katere želi uveljavljati pravico do pavšalnega nadomestila,
    • za predstavnika kmečkega gospodinjstva določiti drugo osebo, na obrazcu DDV-PN označi »Prenos dovoljenja«,
    • preklicati dovoljenje (prenehanje), ker ne želi več uveljavljati pravice do pavšalnega nadomestila (se ga izbriše iz seznama upravičencev do pavšalnega nadomestila), na obrazcu DDV-PN označi »Prenehanje dovoljenja«.

Na obrazcu DDV-PN je treba (v za to določenih poljih obrazca) ustrezno izpolniti tudi druge zahtevane podatke.


Kdaj

Če želi predstavnik kmečkega gospodinjstva pridobiti pravico za dovoljenje za uveljavljanje pavšalnega nadomestila mora pred opravljeno dobavo pridobiti dovoljenje davčnega organa. Obrazec DDV-PN se uporabi tudi v primeru spremembe, prenosa ali prenehanja pravice do pavšalnega nadomestila.


Kje in kako

Vlogo za pridobitev/spremembo/prenos/prenehanje dovoljenja davčni zavezanec odda elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki. Obstaja možnost prijave v eDavke z uporabniškim imenom in geslom.


Obrazci

Vloga za pridobitev/spremembo/prenos/prenehanje dovoljenja za uveljavljanje pavšalnega nadomestila (DDV-PN)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.