Oddaja obračuna davka na motorna vozila 

Davek na motorna vozila (DMV) se plačuje od vozil, ki se dajo prvič v promet ali se prvič registrirajo na območju Slovenije. DMV se plačuje tudi od motornih vozil, ki se naknadno predelajo v motorna vozila, ki so predmet obdavčitve z DMV.
Kdo

Obračun predloži davčni zavezanec, tj. proizvajalec motornih vozil ali oseba, ki zaradi opravljanja dejavnosti trgovine z motornimi vozili pridobi iz druge države članice EU motorno vozilo, ki še ni bilo predhodno začasno ali trajno registrirano v drugi državi in katerega tip je bil homologiran v skladu s predpisi o ES homologaciji ter zanj izdano potrdilo o skladnosti tipa SA.


Kdaj

Obračun DMV mora davčni zavezanec predložiti davčnemu organu do 25. dne naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja, v katerem je nastala obveznost za obračun davka na motorno vozilo.

Obračun DMV se predloži finančni upravi ne glede, na to, ali je za davčno obdobje, za katero predloži obračun, dolžan plačati davek ali ne. Davčni zavezanec sestavi mesečni obračun davka na podlagi evidenc, ki jih je v skladu z Zakonom o davku na motorna vozila – ZDMV-1 dolžan voditi (drugi odstavek 24. člena ZDMV-1).


Kje in kako

Davčni zavezanec mora obračun DMV predložiti davčnemu organu elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki


Obrazci

Obračun davka na motorna vozila (DMV-O)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Če davčni zavezanec ne predloži davčnemu organu obračuna za odmero davka, ali ne predloži obračuna v predpisanem roku, ali ne predloži obračuna na predpisan način, ali v obračunu navede nepopolne, nepravilne ali neresnične podatke, se kaznuje za prekršek:
    • z globo od 4.000 do 75.000 eurov pravna oseba, če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa z globo od 10.000 do 125.000 eurov;
    • z globo od 1.000 do 10.000 eurov odgovorna oseba pravne osebe, če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa se odgovorna oseba pravne osebe kaznuje z globo od 1.200 do 10.000 eurov;
    • z globo od 3.000 do 50.000 eurov samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost;
    • z globo od 800 do 10.000 eurov odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost;
    • z globo od 400 do 5.000 eurov posameznik

Davčni zavezanec, ki se samoprijavi, ni odgovoren za prekršek, izpolniti pa mora davčno obveznost, skupaj z obrestmi.