Izjava za izplačilo pomoči za nakup hitrih antigenskih testov na virus SARS-COV-2 za samotestiranje 

Izplačilo pomoči za nakup hitrih antigenskih testov na virus SARS-COV-2 za samotestiranje.
Kdo

Upravičenec do pomoči za nakup hitrih testov za samotestiranje, za katere je proizvajalec pridobil certifikat CE priglašenega organa s sedežem v Evropski uniji, je pravna ali fizična oseba javnega ali zasebnega prava.


Kdaj

Upravičenec mora predložiti izjavo najpozneje do 15. 2. 2022.

V primeru podaljšanja ukrepa, ki sicer velja od 8. novembra 2021 do 31. januarja 2022, mora upravičenec izjavo predložiti najpozneje v 15 dneh po izteku podaljšanega roka.


Kje in kako

Izjavo upravičenec vloži preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki.


Obrazci

Izjava za izplačilo pomoči za nakup hitrih antigenskih testov na virus SARS-COV-2 za samotestiranje
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

    • Z globo v višini 4.000 do 100.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki v izjavi navaja neresnične, nepravilne ali nepopolne podatke ali nenamensko porabi sredstva pomoči za hitre teste.
    • Z globo od 2.000 do 50.000 eurov se za enak prekršek kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
    • Z globo od 400 do 4.000 eurov pa se kaznuje posameznik, odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

Za prekršek se sme v hitrem postopku izreči globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe.