Napoved dohodnine od dobička od vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov 

Dobiček od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov se šteje za dohodek iz kapitala.
Kdo

Napoved vloži davčni zavezanec, ki je odsvojil vrednostne papirje in druge deleže ter investicijske kupone.

Napovedi NE vložijo zavezanci, ki so:
• odsvojili dolžniške vrednostne papirje,
• odsvojili kapital (ki ni dolžniški vrednostni papir) po 15 letih imetništva (Sprememba velja za odsvojitve od 1. 1. 2022 dalje. Za odmerna leta pred tem, vključno z letom 2021, je oprostitev veljala za obdobje 20 let imetništva.).
• dosegli dobiček ali izgubo pri prvi odsvojitvi delnic ali deležev v kapitalu, pridobljenih v procesu lastninskega preoblikovanja podjetij, v skladu s predpisi, ki urejajo lastninsko preoblikovanje podjetij. Za prvo odsvojitev velja tudi prva odsvojitev podedovanih delnic ali deležev v kapitalu, ki jih je zapustnik pridobil v procesu lastninskega preoblikovanja podjetij v skladu s predpisi, ki urejajo lastninsko preoblikovanje podjetij,
• dosegli dobiček pri odsvojitvi investicijskih kuponov, ki jih je imetnik pridobil z zamenjavo delnic pooblaščene investicijske družbe, ali delnic investicijske družbe, ki je nastala iz pooblaščene investicijske družbe, v postopku obveznega preoblikovanja pooblaščene investicijske družbe ali investicijske družbe, ki je nastala iz pooblaščene investicijske družbe, v vzajemni sklad, ali v postopku obvezne oddelitve dela sredstev pooblaščene investicijske družbe v vzajemni sklad, in to v roku ter po predpisih, ki urejajo to področje, pod pogojem, da je zavezanec odsvojil investicijske kupone, ki jih je pridobil z zamenjavo delnic iz lastninskega preoblikovanja podjetij za te investicijske kupone.


Kdaj

Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov mora davčni zavezanec vložiti do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto, razen davčnega zavezanca, ki je nerezident. Nerezident mora vložiti napoved v petnajstih dneh od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov, razen kadar napove vse odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov v preteklem letu. V tem primeru lahko nerezident vloži napoved do 28. februarja za preteklo leto.


Kje in kako

Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov lahko zavezanec odda:
    • elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki,
    • osebno ali po pošti na Finančnem uradu Ljubljana oziroma pri kateremkoli finančnem uradu.

Davčni zavezanec napoved za odmero dohodnine od dobička iz odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov vloži v elektronski obliki, če je v zvezi s tem kapitalom opravil več kot deset transakcij – pridobitev v preteklih letih in obdavčljivih odsvojitev v preteklem letu.


Obrazci

Od odmernega leta 2020 dalje: napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov (DOHKAP št. 4)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Odmerna leta do vključno 2019: napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov (DOHKAP št. 4)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

V skladu z Zakonom o upravnih taksah (ZUT) so dokumenti in dejanja v zvezi s postopki pred davčnim organom takse prosti.


Sankcije

V skladu s 394. členom ZDavP-2, se z globo od 250 do 400 eurov za prekršek kaznuje posameznik, če ne vloži davčne napovedi v predpisanem roku ali na predpisani način (četrti odstavek 61. člena, šesti odstavek 267. člena, tretji odstavek 270. člena, 288., 318., 323. in 326. člen).

Zavezanec, ki se samoprijavi, ni odgovoren za prekršek, izpolniti pa mora davčno obveznost, skupaj z obrestmi.