Zakoni in drugi predpisi 

Zakoni in druga pravna določila, ki urejajo elektronsko poslovanje.
Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu - ZEPEP

ZEPEP ureja elektronsko poslovanje, ki zajema poslovanje v elektronski obliki z uporabo informacijske in komunikacijske tehnologije, kar vključuje tudi elektronsko poslovanje v sodnih, upravnih in drugih podobnih postopkih, če zakon ne določa drugače.

Zakon o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja - ZEISZ

ZEIZ ureja osebno elektronsko identiteto, ki jo dodeli Republika Slovenija, in sredstva elektronske identifikacije, s katerimi se dokazuje ta elektronska identiteta, ter na tej elektronski identiteti temelječo shemo elektronske identifikacije v skladu z zahtevami iz Uredbe (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in razveljavitvi Direktive 1999/93/ES (UL L št. 257 z dne 28. 8. 2014, str. 73, v nadaljnjem besedilu: Uredba 910/2014/EU) za priglasitev shem elektronske identifikacije ter pristojne organe in kazenske določbe za izvajanje Uredbe 910/2014/EU.

Zakon o varstvu osebnih podatkov - ZVOP-2

ZVOP-2 ureja uresničevanje človekove pravice do varstva osebnih podatkov, obveznosti, načela, upravičenja, postopke in ukrepe, s katerimi se zagotavlja ustavna skladnost, zakonitost in upravičenost posegov v zasebnost, dostojanstvo, tajnost osebnih podatkov, podatkovna samoodločba oziroma druge temeljne pravice posameznika pri obdelavi osebnih podatkov ter pravila o prostem pretoku osebnih podatkov za izvajanje Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 1), zadnjič popravljene s Popravkom (UL L št. 127 z dne 23. 5. 2018, str. 2; v nadaljnjem besedilu: Splošna uredba), ter druga vprašanja obdelave in varstva osebnih podatkov.

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2

ZDavP-2 ureja:
    • obračunavanje, odmero, plačevanje, vračilo, nadzor in izvršbo davkov (v nadaljnjem besedilu: pobiranje davkov),
    • pravice in obveznosti zavezancev, državnih in drugih organov, ki so v skladu z zakonom pristojni za pobiranje davkov, ter drugih oseb v postopku pobiranja davkov,
    • varovanje podatkov, pridobljenih v postopku pobiranja davkov, ter
    • medsebojno pomoč pri pobiranju davkov in izmenjavi podatkov z drugimi državami članicami Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: države članice EU), s tretjimi državami in ozemlji.   

ZDavP-2 ureja vlaganje in prejemanje dokuemntov prek eDavkov.

Sklep Vlade Republike Slovenije

S sklepom Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 86/02) daje Vlada Republike Slovenije Ministrstvu za finance, Finančni upravi Republike Slovenije pooblastilo za opravljanje nalog v zvezi s prijavo in ugotavljanjem istovetnosti oseb za uporabo elektronskega poslovanja z institucijami javne uprave v skladu z 39. členom Uredbe o pogojih za elektronsko poslovanje.

Vlada Republike Slovenije s sklepom zadolžuje Finančno upravo Republike Slovenije, da v sodelovanju s Centrom Vlade Republike Slovenije za informatiko izvede vse potrebno za izvedbo sklepa o izdaji pooblastila za opravljanje nalog v zvezi s prijavo in ugotavljanjem istovetnosti oseb za uporabo elektronskega poslovanja z institucijami javne uprave.

Uredba o določitvi sredstev elektronske identifikacije in uporabi centralne storitve...

Uredba o določitvi sredstev elektronske identifikacije in uporabi centralne storitve za spletno prijavo in elektronski podpis določa sredstva elektronske identifikacije in uporabo centralne storitve za spletno prijavo in elektronski podpis.

Zakon o splošnem upravnem postopku - ZUP

Po ZUP morajo postopati upravni in drugi državni organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, kadar v upravnih zadevah, neposredno uporabljajoč predpise, odločajo o pravicah, obveznostih ali pravnih koristih posameznikov, pravnih oseb in drugih strank.
Posamezna vprašanja upravnega postopka so lahko za določeno upravno področje v posebnem zakonu drugače urejena, kot so urejena v tem zakonu, če je za postopanje na takem upravnem področju to potrebno.

Pravilnik o elektronskem vročanju v davčnih zadevah

S tem pravilnikom se določa podrobnejši način elektronskega vročanja v davčnih zadevah (storitev eVročanje).

Uredba o upravnem poslovanju

Uredba o elektronskem poslvoanju določa, da se elektronska vloga lahko vloži brez kvalificiranega elektronskega podpisa meddrugim tudi v postopkih pobiranja davkov, če zavezanec za davek vloži vlogo prek portala eDavki.