*** Vnovičen poziv delodajalcem k opravljanju dela na domu – povezava. ***

*** Ocenjevanje tveganj in uporaba zaščitnih mask na delovnih mestih – povezava. ***


Pogosta vprašanja

Vnesite iskalni niz in kliknite Poišči oz. preglejte pogosta vprašanja.

Išči 

Če želite informacijo o tem ali vam je bil informativni izračun dohodnine izdan, vnesite v iskalnik svojo davčno številko in kliknite gumb Poišči.

Če želite informacijo o tem ali ste upravičeni do bona, ker izpolnjujete pogoj glede stalnega prebivališča v Sloveniji, vnesite v iskalnik svojo davčno številko in kliknite gumb Poišči.

Če želite informacijo o tem ali ponudnik izpolnjuje pogojev za unovčitev bona za gostinstvo, turizem, šport in kulturo (bon 21), vnesite v iskalnik ponudnikovo davčno številko in kliknite gumb Poišči.

Gumb Iskanje Google omogoča iskanje po spletni strani Finančne uprave.

Dohodnina - dohodek iz dejavnosti
  Zakon o dohodnini (ZDoh-2) ureja obveznost plačevanja dohodnine od dohodka iz dejavnosti. Za dohodek iz dejavnosti štejemo dohodek, dosežen z opravljanjem vsake podjetniške, kmetijske, gozdarske, poklicne ali druge samostojne dejavnosti, ki jo trajno in neodvisno opravlja fizična oseba. Osnova za davek je dobiček, ki ga dosegajo zavezanci z opravljanjem dejavnosti in predstavlja presežek prihodkov nad odhodki, ki so določeni s tem zakonom.  ...
Obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (DDD)
  Fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, ugotavljajo svojo obveznost v obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti.  ...
Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti (OKGD)
  Kmečko gospodinjstvo se prostovoljno odloči za ugotavljanje davčne osnove na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih ali normiranih odhodkov. Ta dohodek iz OKGD je obdavčen kot dohodek iz dejavnosti.  ...
Prenehanje opravljanja dejavnosti
  Tudi pri prenehanju opravljanja dejavnosti imajo zavezanci določene obveznosti.  ...
Začetek opravljanja dejavnosti
  Vsi zavezanci morajo ob pričetku opravljanja dejavnosti predložiti predviden izračun davčne osnove. Dohodki iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, obdavčeni kot dohodek iz dejavnosti, so prikazani v svojem razdelku.  ...
Dohodek iz kapitala
  Po Zakonu o dohodnini (ZDoh-2) se dohodki fizične osebe glede na njihovo naravo obravnavajo različno. Po ZDoh-2 se za dohodek iz kapitala štejejo obresti, dividende in dobiček iz kapitala.  ...
Dohodek iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice
  Dohodek iz oddajanja premoženja v najem je opredeljen kot dohodek, dosežen z oddajanjem nepremičnin in premičnin v najem (najem, zakup, podnajem in vzajemno oddajanje premoženja v najem).

Za dohodek iz prenosa premoženjske pravice se šteje dohodek, ki ga doseže imetnik premoženjske pravice, tako da odstopi uporabo oziroma izkoriščanje ali odstopi pravico do uporabe oziroma pravico do izkoriščanja materialne avtorske pravice in materialne pravice.  ...
Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti
  Lastniki in dejanski uporabniki kmetijskih in gozdnih zemljišč so obdavčeni z dohodnino od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti. Na tem mestu so objavljeni obrazci in kratka pojasnila, pomembna za obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti lastnikov ali dejanskih uporabnikov kmetijskih in gozdnih zemljišč.  ...
Napoved dohodka iz zaposlitve in uveljavljanje olajšav
  Če dohodkov iz delovnega ali drugega pogodbenega razmerja ne obračuna izplačevalec - plačnik davka, jih mora napovedati prejemnik dohodka sam v obrazcu napovedi. Nerezident pa lahko z obrazcem zahteva zmanjšanje davčne osnove za dejanske stroške, ki jih je obračunal plačnik davka.  ...
Dohodek iz zaposlitve
  Med dohodke iz zaposlitve sodijo dohodki iz delovnega razmerja, pokojnine in dohodki iz drugega pogodbenega razmerja (med temi dohodki pa so tudi dohodki iz naslova osebnega dopolnilnega dela).  ...
Carinsko skladiščenje
  Podjetju omogoča, da se lahko neunijsko blago hrani v prostorih ali na drugih odobrenih lokacijah, ne da bi za takšno blago veljale uvozna dajatev ali druge dajatve ter ukrepi trgovinske politike, razen če ne prepovedujejo vstop oz. izstop blaga s carinskega območja Unije.  ...
Dohodnina in prispevki
  Ste dosegali dohodke doma ali v tujini? Uveljavljate vzdrževane družinske člane? Ste morda odsvojili nepremičnino, vrednostne papirje ali prejeli obresti? Na tem mestu so objavljeni obrazci, kratka pojasnila in vse ostale informacije, ki se nanašajo na poslovanje prebivalcev s Finančno upravo Republike Slovenije v zvezi z dohodnino in prispevki za socialno varnost.  ...
Dohodnina od dobička iz kapitala od odsvojitve nepremičnine
  Obdavči se odsvojitev nepremičnine, pridobljene po 1. 1. 2002, ne glede na to, ali je bila nepremičnina odsvojena v spremenjenem ali nespremenjenem stanju. Za odsvojitev kapitala se šteje vsaka odsvojitev, kot je zlasti prodaja kapitala, dajanje kapitala v dar, zamenjava kapitala.  ...
Dohodnina od dobička iz kapitala od odsvojitve nepremičnin
  Obdavči se odsvojitev nepremičnine, pridobljene po 1. 1. 2002, ne glede na to, ali je bila nepremičnina odsvojena v spremenjenem ali nespremenjenem stanju. Za odsvojitev kapitala se šteje vsaka odsvojitev, kot je zlasti prodaja kapitala, dajanje kapitala v dar, zamenjava kapitala.  ...
Obračun davčnega odtegljaja in obračun prispevkov za socialno varnost
  Izplačevalci dohodkov, ki so plačniki davka v skladu z določbami ZDavP-2, akontacijo dohodnine oziroma dohodnino in prispevke za socialno varnost obračunajo v obračunu davčnega odtegljaja.

Zavezanci, ki so sami zavarovanci po zakonih o obveznem zavarovanju in so sami dolžni izračunati in plačati prispevke za socialno varnost, prispevke za socialno varnost obračunajo v obračunu prispevkov za socialno varnost.  ...
Obračun davčnega odtegljaja in obračun prispevkov za socialno varnost
  Izplačevalci dohodkov, ki so plačniki davka v skladu z določbami ZDavP-2, akontacijo dohodnine oziroma dohodnino in prispevke za socialno varnost obračunajo v obračunu davčnega odtegljaja.

Delodajalci, ki niso plačniki davka v skladu z določbami ZDavP-2, in so zavezanci za prispevke delodajalca, obračunajo prispevke za socialno varnost v obračunu prispevkov za socialno varnost.  ...
Pooblaščeni izdajatelj dokazil o statusu unijskega blaga
  Izdajanje dokazil o statusu unijskega blaga s strani pooblaščenega izdajatelja.  ...
Dolg in zavarovanje
  Dolg in zavarovanje.  ...
Dovoljenje za uporabo igralne naprave
  Igre na srečo se lahko prirejajo le z igralno napravo, ki je skladna s predpisanimi tehničnimi in drugimi zahtevami, in če je njena skladnost ugotovljena po predpisanem postopku. Dovoljenje za uporabo igralne naprave izda FURS na podlagi poročila o preizkusu igralne naprave (v nadaljnjem besedilu: PPIN) in velja, dokler igralna naprava izpolnjuje vse predpisane pogoje.  ...
Davčno potrjevanje računov
  Orodja, pripomočki in tehnične specifikacije za preverjanje računov in izvajanje davčnega potrjevanje računov.  ...
Tehnične specifikacije - davčno potrjevanje računov
  Objavljena navodila in aplikacije, primeri shem in aplikacij, digitalna potrdila in pogosto zastavljena vprašanja.  ...
Druga posebna področja
  Finančna uprava Republike Slovenije deluje tudi v okviru drugih posebnih področij. Mednje sodi podpora vzpostavitve davčnih blagajn, spremljanje prirejanja iger na srečo ter aktivnosti v zvezi s pridobitvijo posebnega statusa.  ...
Druga potrdila in poročanje podatkov o čezmejnih aranžmajih
  Potrdila, ki jih zavezancem izdaja Finančna uprava RS in obrazec o poročanju o čezmejnih aranžmajih (DAC6).  ...
Druga potrdila
  Potrdila, ki jih zavezancem izdaja Finančna uprava RS.  ...
druga potrdila
  Potrdila, ki jih zavezancem izdaja Finančna uprava RS.  ...
Drugi davki in druge dajatve
  Fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, lahko poleg ostalih davkov, bremenijo še davek na motorna vozila in davek od prometa zavarovalnih poslov. V primeru, da so fizične osebe z dejavnostjo tudi posredniki s koncesijo za opravljanje dejavnosti posredovanja študentskega dela, pa so zavezane tudi h koncesijskim oz. dodatnim koncesijskim dajatvam za študentske servise.  ...
Drugi davki in druge dajatve
  Poleg osnovnih davkov, je pravna oseba lahko zavezana še k drugim davkom in dajatvam, in sicer glede na vrsto poslov, ki jih opravlja. Na primer pravna oseba, ki opravlja zavarovalne posle, je zavezana k plačilu požarne takse in davka od prometa zavarovalnih poslov, proizvajalec ali uvoznik motornih vozil mora plačati davek na motorna vozila, v primeru, da so pravne osebe posredniki s koncesijami, pa so zavezane k plačilu posameznih koncesijskih dajatev.  ...
Drugi davki in druge dajatve
  Prebivalci so zavezanci za plačilo tudi drugih davkov. Tako so v določenih primerih zavezanci za Davek na dodano vrednost. Posamezniki, ki trgujejo z izvedenimi finančnimi instrumenti so zavezani plačati davek od dobička od odsvojitev izvedenih finančnih instrumentov. Člane poslovodstva in nadzornih organov pa bremeni davek od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov v času finančne in gospodarske krize.  ...
Drugi dohodki
  Med druge dohodke fizičnih oseb so po Zakonu o dohodnini uvrščeni vsi tisti dohodki, ki jih ni mogoče uvrstiti v druge skupine dohodkov po tem zakonu. Tako med druge dohodke sodijo štipendije, nagrade, darila, dobitki v nagradnih igrah, …  ...
Obračun prispevkov za socialno varnost za družbenike, ustanovitelje zavodov in zadrug (OPSVL)
  Podatki v zvezi s predložitvijo obračuna prispevkov za socialno varnost.  ...
eDavki elektronski dokumenti
 
energetsko intenzivna podjetja
  Obračun trošarine. Uveljavljanje vračila plačane trošarine.  ...
Elektronski dokumenti
  Splošne informacije o elektronskih dokumentih, elektronskem podpisu in skupnih strukturah.  ...
Uveljavljanje olajšave za rezidente držav članic EU oziroma EGP
  Rezidenti držav članic EU oziroma EGP, razen rezidenti Republike Slovenije, ki v Sloveniji dosegajo določene vrste dohodkov, lahko uveljavljajo splošno, osebne in posebne osebne olajšave, olajšavo za vzdrževane družinske člane in za PDPZ, če z dokazili dokažejo, da znašajo dohodki, doseženi v Sloveniji, najmanj 90% njihovih celotnih obdavčljivih dohodkov v davčnem letu, in če dokažejo, da so v državi njihovega rezidentstva dohodki, doseženi v Sloveniji, izvzeti iz obdavčitve ali so neobdavčeni.  ...
Evidentiranje statusa blaga
  Za namen dokazovanja unijskega statusa blaga ob njegovi vrnitvi na carinsko območje Unije, potnik carinske organe lahko zaprosi za izdajo dokumenta o evidentiranju statusa.  ...
Aktivno oplemenitenje
  Podjetju omogoča izvajanje operacij oplemenitenja na neunijskem blagu, pri čemer se za tako blago ne plačajo uvozne in druge dajatve ter ne veljajo ukrepi trgovinske politike razen tistih, ki prepovedujejo vnos blaga na carinsko območje Unije.  ...
APA sporazum
  APA sporazum oziroma vnaprejšnji cenovni sporazum je dogovor, s katerim se še pred izvajanjem transakcij med povezanimi osebami določijo metodologija, kritične predpostavke in druga primerna merila za določanje transfernih cen za določene transakcije, v določenem obdobju. Pristojni organ za vse vrste APA sporazumov je Finančna uprava RS.  ...
Posamezno zavarovanje carinskega dolga
  Posamezno zavarovanje carinskega dolga krije eno operacijo, deklaracijo ali carinski postopek.  ...
Splošno zavarovanje carinskega dolga
  Splošno zavarovanje carinskega dolga je zavarovanje, ki krije carinski dolg v zvezi z dvema ali več operacijami, deklaracijami ali carinskimi postopki.  ...
Carina
  Uvoz blaga. Tranzit in status blaga. Posebni postopki. Poenostavitve. Začasna hramba. Intelektualna lastnina. Poreklo blaga. Dolg in zavarovanje. Ribiški proizvodi.  ...
carina
  Potniki.  ...
potniki
  Prijava gotovine, ki se vnaša v EU ali iznaša iz nje. Evidentiranje statusa blaga.  ...
Izjava za izplačilo pomoči za financiranje regresa za letni dopust (NF-Regres)
  Pomoč za financiranje regresa za letni dopust za leto 2021  ...
Izjava o delnem vračilu prejetih upravičenj - pomoč za financiranje regresa za letni dopust (PKP9)
  Delno vračilo pomoči za financiranje regresa za letni dopust za leto 2021  ...
Izjava o vračilu povračila nadomestila plače za skrajšani polni delovni čas (PKP 9)
  Vračilo prejetih upravičenj (vračilo povračila nadomestila plače za skrajšani polni delovni čas po PKP 9)  ...
Vračilo mesečnega temeljnega dohodka in oproščenih plačil prispevkov
  Vračilo mesečnega temeljnega dohodka in oproščenih plačil prispevkov.  ...
Izjava o vračilu prejetih upravičenj (oproščeni prispevki in vračilo nadomestila plač)
  Vračilo prejetih upravičenj (oproščeni prispevki, vračilo nadomestila plač).  ...
Izjava o vračilu prejetih upravičenj (subvencije za krajši delovni čas)
  Vračilo prejetih upravičenj (vračilo subvencije za skrajšani delovni čas)  ...
Izjava za vračilo subvencije minimalne plače
  Vračilo subvencije minimalne plače  ...
Izjava o vračilu prejetih upravičenj – koncesionarji (76. člen ZIUOOPE)
  Vračilo prejetih pomoči, zaradi uveljavljanja pomoči po 76. členu ZIUOOPE.  ...