Pogoji poslovanja 

Uporaba teh spletnih strani oziroma informacijski sistem eDavki je pogojena s temi pogoji in pravili uporabe, vključno z uporabniškimi navodili (»Sprotna zaslonska pomoč« s pripadajočim »Slovarjem izrazov«), kot tudi z veljavnimi predpisi Republike Slovenije na tem področju.

S svojim pritiskom na gumb »Podpiši« ob prijavi v eDavke izrecno soglašate z njihovo vsebino in vstopate v pogodbeno razmerje s FURS ter potrjujete, da ste sposobni biti nosilec pravic in obveznosti iz tega pogodbenega razmerja.

Opredelitev pojmov

    • uporabnik ste vi, ki ste davčni zavezanec in ste fizična oseba ali pravna oseba oziroma njen zastopnik ali pooblaščenec, kateri FURS omogoča izpolnjevanje svojih davčnih obveznosti z uporabo elektronskega davčnega poslovanja;
    • FURS je Finančna uprava RS kot organ v sestavi Ministrstva za finance;
    • eDavki je informacijski sistem, namenjen podpori pri odmeri davčnih obveznosti, davčnemu knjigovodstvu in obveščanju davčnih zavezancev o stanju davčnih obveznosti;

Uporaba

Obvezujete se, da boste te spletne strani uporabljali na zakonit način. Izključno ste odgovorni za poznavanje in spoštovanje kateregakoli oziroma vseh zakonov, podzakonskih predpisov, pravil in ureditve, ki se nanaša na vašo uporabo informacijskega sistema eDavki. S tem, ko ste pristali na spoštovanje teh pogojev in pravil, izrecno pristajate, da ne boste:

    • uporabili teh spletnih strani za protipravno ravnanje ali vzpodbudili tretjo osebo, da bi storila kaj takega;
    • oddali ali prenesli na te spletne strani katerokoli diskriminatorno, sramotilno, nadlegovalno, klevetniško, obsceno, pornografsko ali drugače nezakonito vsebino;
    • uporabili te spletne strani za lažno predstavljanje;
    • pošiljali na te spletne strani take vsebine, ki vsebujejo računalniške viruse, trojanske konje ali drugo podobno računalniško kodo, datoteke ali programe, ki bi lahko spremenili, poškodovali ali motili funkcionalnost teh spletnih strani, programske opreme, računalniške strojne opreme ali katerokoli tretjo osebo, ki dostopa do teh spletnih strani;
    • pošiljali na te spletne strani, posredovali s pomočjo elektronske pošte ali na kakšen drug način prenesli take vsebine, za katere nimate pravne osnove, da jih lahko prenesete;
    • spremenili, poškodovali ali zbrisali katerokoli vsebino, oddano oziroma vsebovano na teh spletnih straneh;
    • namerno motili oziroma prekinjali normalni tok komunikacij v katerikoli smeri med uporabniki in temi spletnimi stranmi;
    • se sklicevali na poslovno povezavo ali predstavljali oziroma zastopali katerikoli poslovni subjekt, entiteto ali drugo organizacijo, za katere nimate pooblastila za tako poslovno povezavo ali predstavljanje oziroma zastopanje;
    • oddali ali prenesli nezahtevane reklamne, promocijske ali podobne nadlegujoče vsebine;
    • oddali vsebine, ki predstavljajo poseg oziroma kršitev pravic intelektualne lastnine tretjih oseb;
    • zbirali ali shranjevali osebne podatke o drugih osebah s teh spletnih strani.

Prijava

Nekateri deli teh spletnih strani so omejeni le na prijavljene uporabnike in omogočajo tem uporabnikom z vnosom osebnih podatkov sprotno (on-line) podporo oziroma elektronske storitve, namenjene podpori pri odmeri davčnih obveznosti, davčnemu knjigovodstvu in obveščanju davčnih zavezancev o stanju davčnih obveznosti. Strinjate se, da bodo katerekoli od vas poslane informacije v smislu končnih dokumentov v teh delih spletnih strani popolne in točne, da se ne boste prijavili ali poskusili vstopiti na te strani pod imenom tretje osebe ali da ne boste prevzeli tako uporabniško ime, ki bi bilo neprimerno. Da postanete prijavljeni uporabnik teh spletnih strani, morate biti stari vsaj 15 let in uporabiti varni elektronski podpis v skladu z uporabniškimi navodili in veljavnimi predpisi.

Varovanje in zaščita

S tem, ko ste vstopili v pogodbeno razmerje s FURS, se obvezujete, da boste varovali svoje sredstvo elektronske identitete oziroma osebno geslo ter zasebni ključ in jih ne boste dajal tretjim osebam v uporabo ali na vpogled, pri čemer nosite odgovornost za vsako škodo, ki je bodisi posredno ali neposredno povzročena zato, ker so tretje nepooblaščene osebe uporabile vaš dostop do teh spletnih strani. Zavezujete se, da boste ob upoštevanju uporabniških navodil zagotovili najvišjo možno raven varnostnih ukrepov, ki bodo zagotavljali minimiziranje tveganj nepooblaščenega pristopa, spreminjanja in izgube podatkov in takoj obvestili FURS o vseh morebitnih nepravilnostih v zvezi s temi določili.

Odpoved

FURS vam lahko, po svoji lastni presoji, odpove ali začasno prepreči dostop in uporabo teh spletnih strani brez predhodnega opozorila iz kateregakoli razloga, predvsem pa zaradi kršenja teh pogojev in pravil uporabe ali katerega drugega ravnanja, za katerega FURS, po svoji lastni presoji meni, da je nezakonit oziroma škodljiv do tretjih oseb. V primeru odpovedi ne boste imeli več pooblastila za dostop do območja spletnih strani za prijavljene uporabnike in bo FURS uporabil vsa potrebna sredstva oziroma ukrepe za izvedbo te odpovedi.

Prav tako lahko vi, kot uporabnik, po lastni presoji in skladno z uporabniškimi navodili odpoveste sklenjeno pogodbeno razmerje s FURS. Če ste za sklenitev pogodbenega razmerja uporabili različna stredstva elektronske identifikacije, ste za vsaka sredstvo elektronske identifikacije sklenili posebno pogodbeno razmerje s FURS in zato vsako razmerje tudi samostojno odpoveste oziroma razvežete. Odpoved, preklic ali izguba določenega sredstva elektronske identifikacije posledično pomeni tudi razvezo pogodbenega razmerja s FURS za to sredstvo elektronske idnetifikacije.

Povezave na druge spletne strani

Nekatere povezave s teh spletnih strani vodijo na druge spletne strani, ki jih FURS ne upravlja, ne kontrolira niti ne preverja njihove vsebine. FURS ponuja te povezave uporabnikom le kot koristen dodatek. Navedene povezave na druge spletne strani ne predstavljajo odobravanja izdelkov, storitev ali informacij s strani FURS in ne pomenijo nobenih povezav med FURS in upravljavci teh povezanih spletnih strani. Ko izberete povezavo na drugo spletno stran, ste se dolžni ravnati po pogojih in pravilih, ki jih postavlja njihov upravljavec in ki veljajo za te zunanje spletne strani.

Vsebina

FURS izrecno izjavlja, da se vaši dokumenti v izdelavi ne morejo in ne bodo uporabili kot dokaz v postopku v pravnem smislu zato FURS ne bo kontroliral nobenih vsebin, ki nimajo značaja zaključenih in oddanih dokumentov. Ne glede na povedano, si FURS si pridržuje pravico (ne pa obvezo), da zbriše, premakne ali uredi katerokoli pošiljko, ki krši te pogoje in pravila. Nacionalno in mednarodno avtorsko pravo oziroma konvencije ščitijo vsebino teh spletnih strani zato se zavezujete spoštovati vse navedbe avtorstva na teh spletnih straneh.

Izključitev jamstva

Izrecno se strinjate, da razumete, da uporabljate te spletne strani oziroma katerokoli vsebino preko teh strani izključno na lastno odgovornost. FURS si bo prizadeval za nemoteno in neprekinjeno delovanje teh strani, vendar ne FURS niti njegovi zaposleni ne jamčijo, da bodo te strani delovale brez prekinitev, brez problemov, brez pomot ali napak, kot tudi ne jamčijo za uspešnost uporabe teh spletnih strani. Vsebina in funkcionalnost teh spletnih strani so vam ponujene »take kot so«, brez kakršnihkoli drugih jamstev. Do obsega, ki ga dovoljuje zakon, so ta jamstva izključna in ne obstajajo nobena druga, izrecna ali kako drugače vsebovana jamstva ali pogoji, vključno z jamstvi in pogoji glede pravnih napak, ustreznosti za normalno rabo ter ustreznosti za določen namen.

Izključitev odgovornosti

Vse informacije, ki so vključene ali dosegljive s te spletne strani, se lahko kadarkoli spremenijo brez predhodnega obvestila.

Čeprav delujemo z največjo skrbnostjo pri zbiranju informacij, ki jih objavljamo na portalu eDavki in skrbimo za njihovo pravilnost in ažurnost, je naša kazenska in civilna odgovornost za stvarne in pravne napake na informacijah popolnoma izključena in ne odgovarjamo za nobeno vrsto materialne ali nematerialne, neposredne, posredne ali katerekoli druge vrste škode, ki bi lahko uporabniku nastale zaradi uporabe morebitnih napačnih ali netočnih informacij in ki bi se znašle na portalu.

Dokumenti, objavljeni na naših spletnih straneh ne zajemajo nujno in natančno ne reproducirajo uradnega besedila posameznega dokumenta. Če bomo opozorjeni na napake, jih bomo v okviru naših možnosti odpravili. Naša kazenska in civilna odgovornost za napake v besedilu je popolnoma izključena in ne odgovarjamo za nobeno vrsto materialne ali nematerialne, neposredne, posredne ali katerekoli druge vrste škode, ki bi lahko uporabniku nastale zaradi uporabe morebitnega napačnega besedila. Uporabniku priporočamo, da v kolikor sprejema pomembno ali celo nepopravljivo odločitev na podlagi podatkov, ki so objavljeni na naših straneh, preveri podatke pri pristojnem organu ali v Uradnem listu Republike Slovenije.

V nobenem primeru ne odgovarjamo kateremukoli uporabniku za nobeno vrsto materialne ali nematerialne, neposredne, posredne ali katerekoli druge vrste škode, kot na primer izgube dobička, poslovnega tveganja, izgube programske ali siceršnje podatkovne opreme in podobno, ki bi lahko uporabniku nastale zaradi tehničnih težav, oziroma nezmožnosti uporabe državnega portala ali povezav, ki se nahajajo na spletni strani ter zaradi podobnih težav.

Portal eDavki vsebuje povezave do drugih spletnih strani organov javne uprave ter drugih pravnih in fizičnih oseb, za katere ne sprejemamo nikakršne odgovornosti za vsebino, obliko in vnesene spremembe teh strani kot tudi ne za njihovo morebitno politiko do obiskovalcev spletnih strani. Za te vsebine ne veljajo ti pogoji uporabe in omejitve odgovornosti.

Vsebina izjave o omejitvi odgovornosti se lahko kadarkoli spremeni brez vnaprejšnje najave in strinjanja uporabnikov.

Spremembe določil

FURS si pridržuje pravico občasnih sprememb teh pogojev in pravil na tak način, da bo o spremembah vedno obveščal preko informacijskega sistema eDavki. Vsaka sprememba postane veljavna od trenutka, ko je objavljena v informacijskem sistemu eDavki, razen če ni posebej drugače določeno. Vaše nadaljevanje uporabe informacijskega sistema eDavki po objavi sprememb pomeni, da se z navedenimi spremembami strinjate. Priporočamo vam, da občasno pazljivo pregledate pogoje in pravila, ki so trenutno veljavna.

Končna določba

Ti pogoji in pravila imajo naravo pogodbe. Morebitne spore v zvezi s tem pogodbenim razmerjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Stranki udeleženki v elektronskem poslovanju soglašata, da bosta ob morebitnih sporih medsebojno priznavali veljavnost elektronskih sporočil na sodišču, če veljavnost le teh ni bila predhodno ugovarjana skladno s postopki, ki so opredeljeni v teh pogojih in pravilih za uporabo ter v uporabniških navodilih.