Izjava za izplačilo pomoči za financiranje regresa za letni dopust (NF-Regres) 

Pomoč za financiranje regresa za letni dopust za leto 2021
Kdo

Na podlagi prvega odstavka 27. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 - ZIUPGT je upravičenec do pomoči za financiranja regresa za letni dopust za leto 2021 pravna ali fizična oseba, ki je bila vpisana v Poslovni register Slovenije do 31. maja 2021 in, ki izpolnjuje vse navedene pogoje:

    • na dan uveljavitve tega zakona opravlja kot glavno dejavnost ali kot dopolnilno dejavnost na kmetiji po Standardni klasifikaciji dejavnosti Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti – Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti po Prilogi I: Standardna klasifikacija dejavnosti – SKD 2008 in Prilogi II: Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti – SKD 2008 eno izmed dejavnosti določenih v 27. čl. ZIUPGT,
    • dejavnosti zaradi posledic epidemije ne more opravljati ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu skladno s tretjim odstavkom 27. člena ZIUPGT,
    • ima vsaj enega zaposlenega, ki je na dan uveljavitve ZIUPGT (to je 14. 7. 2021) v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen na podlagi 14. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - ZPIZ-2,
    • ni na dan 31. decembra 2019 podjetje v težavah skladno z 18. točko 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187 z dne 21.6.2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 215 z dne 7.7.2020, str. 3).

Podrobna pojasnila so objavljena na spletni strani Finančne uprave.


Kdaj

Izjavo za izplačilo pomoči za financiranje regresa za letni dopust upravičenec predloži najpozneje do 30. 9. 2021.


Kje in kako

Izjavo za izplačilo pomoči za financiranje regresa za letni dopust upravičenec odda elektronsko prek storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki.


Obrazci

Izjava za izplačilo pomoči za financiranje regresa za letni dopust (NF-Regres)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.