Izjava o vračilu prejetih upravičenj - Vračilo pomoči za financiranje regresa za letni dopust (PKP9) 

Vračilo pomoči za financiranje regresa za letni dopust za leto 2021
Kdo

Na podlagi drugega odstavka 30. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 (ZIUPGT) je upravičenec, ki je uveljavil pomoč za financiranje regresa za letni dopust in naknadno ugotovi, da ni izpolnjeval pogoja upada prihodkov za njeno pridobitev, dolžan o tem obvestiti FURS.

Znesek prejete pomoči upravičenec vrne v 30 dneh od vročitve odločbe. Po poteku roka za plačilo do plačila, se upravičencu obračunavajo zakonske zamudne obresti po Zakonu o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (ZPOMZO-1) .

Podrobna pojasnila so objavljena na spletni strani Finančne uprave.


Kdaj

V primeru neizpolnjevanja pogojev za pridobitev pomoči, upravičenec o tem obvesti FURS najpozneje do roka za predložitev obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2021 oziroma za obdobje, ki vključuje podatke za obdobje drugega polletja 2021, oziroma do roka za predložitev obračuna davka od dohodkov iz dejavnosti za leto 2021 oziroma do roka za predložitev končnega obračuna po prenehanju subjekta.


Kje in kako

Izjavo za vračilo pomoči za financiranje regresa za letni dopust upravičenec odda elektronsko prek storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki.


Obrazci

Izjava o vračilu prejetih upravičenj - pomoč za financiranje regresa za letni dopust (PKP9) (NF-COVID19 Vracilo-Regres) Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Če upravičenec o naknadni ugotovitvi neizpolnjevanja pogojev za pridobitev pomoči za financiranje regresa za letni dopust ne obvesti FURS, se kaznuje z globo:

    • od 1.200 do 15.000 eurov pravna oseba;
    • od 3.200 do 30.000 eurov pravna oseba, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo;
    • od 800 do 10.000 eurov samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost;
    • od 600 do 4.000 eurov odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost (48. člen ZIUPGT).