Davčni odtegljaj od plačil rezidentov in nerezidentov po ZDDPO-2 (ODO-1/ODO-1-NFI) 

Davek se izračuna, odtegne in plača po stopnji 15% od dohodkov rezidentov in nerezidentov – razen dividend in dohodkov podobnih dividendam, izplačanih preko poslovne enote nerezidenta, ki se nahaja v Sloveniji – ki imajo vir v Sloveniji.
Kdo

Plačnik, oziroma oseba, ki se v skladu z 58. členom ZDavP-2 šteje za plačnika davka, je dolžan za davčnega zavezanca izračunati, odtegniti in plačati davčni odtegljaj od dohodkov, od katerih se v skladu z zakonom, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb, davek izračuna, odtegne in plača.


Kdaj

Plačnik davka mora davčnemu organu predložiti obračun davčnega odtegljaja na obrazcu ODO-1 najpozneje na dan izplačila dohodkov.

Plačnik davka, ki izplača dohodek iz nematerializiranih finančnih instrumentov v skladu s 383.e členom ZDavP-2, mora predložiti davčnemu organu obračun davčnega odtegljaja na obrazcu ODO-1-NFI najpozneje do 14. dne v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je dohodek izplačala oseba, ki jo tak dohodek bremeni.


Kje in kako

Obračun davčnega odtegljaja zavezanec predloži elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki.


Obrazci

Obračun davčnih odtegljajev po 374. členu ZDavP-2 od plačil dohodkov rezidentov in nerezidentov po 70. členu ZDDPO-2 v povezavi z 260. členom ZDavP-2 (ODO-1)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Obračun davčnih odtegljajev po 374. členu ZDavP-2 od plačil dohodkov rezidentov in nerezidentov po 70. členu ZDDPO-2 v povezavi s 383.e členom ZDavP-2 (ODO-1-NFI)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Z globo od 1.200 do 15.000 evrov se za prekršek kaznuje pravna oseba, če pa se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa se za prekršek kaznuje z globo od 3.200 do 30.000 evrov zaradi nepredložitve obračuna davčnega odtegljaja (ali nepredložitev le-tega na predpisan način oziroma v predpisanih rokih) ter v primeru, ko plačnik davka ne izračuna, odtegne ali ne plača davčnega odtegljaja za davčnega zavezanca v skladu z zakonom (59., 260. člen, prvi odstavek 283. člena, 285. člen, prvi odstavek 305. člena, četrti odstavek 313. člena, prvi odstavek 317. člena, prvi odstavek 321. člena, prvi, tretji in četrti odstavek 325. člena, drugi in tretji odstavek 352. člena, 353., 374. člen, drugi odstavek 383.c člena in drugi odstavek 383.e člena) (2. in 6. točka prvega odstavka 397. člena ZDavP-2).

Z globo od 600 do 4.000 evrov za se prekršek iz prejšnjega stavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, če pa se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa se odgovorna oseba takšne pravne osebe kaznuje z globo od 800 do 4.000 evrov (tretji odstavek 397. člena ZDavP-2).

Zavezanec, ki se samoprijavi, ni odgovoren za prekršek, izpolniti pa mora davčno obveznost, skupaj z obrestmi.