Plačilo dohodkov iz finančnih instrumentov osebam, ki jih prejmejo za tuj račun (NUI) 

Podatki v zvezi s predložitvijo obračuna davčnega odtegljaja od plačil dohodkov iz finančnih instrumentov osebam, ki jih prejmejo za tuj račun.
Kdo

Obrazec NUI mora plačnik davka predložiti davčnemu organu, pri katerem je zavezanec za davek vpisan v davčni register. Podatke o dohodku, odtegnjenem in plačanem davčnem odtegljaju in druge podatke iz obrazca NUI, ki vplivajo na višino davčnega odtegljaja, mora plačnik davka predložiti tudi osebi, ki dohodek iz finančnih instrumentov prejme za tuji račun.

Obrazec NUI se uporabi za izplačila:
    • po 383. c členu ZDavP-2, ko gre za plačila dohodkov iz nematerializiranih in materializiranih finančnih instrumentov osebam, ki jih prejmejo za tuj račun,
    • dohodkov iz nematerializiranih finančnih instrumentov pooblaščenemu tujemu posredniku (v nadaljnjem besedilu: PTP) iz 383.g člena ZDavP-2, če PTP do 10. dne v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je dohodek izplačala oseba, ki jo tak dohodek bremeni, ne dostavi vseh podatkov iz 2. točke prvega odstavka 383.e člena ZDavP-2. Od te skupine dohodka se davčni odtegljaj obračuna po stopnji iz prvega in drugega odstavka 383.c člena ZDavP-2.


Kdaj

Plačnik davka mora davčnemu organu predložiti obračun NUI:
    • najpozneje na dan izplačila dohodka, kadar je dohodek iz materializiranih ali nematerializiranih finančnih instrumentov izplačan osebi, ki dohodek prejme za tuj račun, in plačnik davka v NUI pod E 405 označi 01 ali 02,
    • najpozneje do 14. dne v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je dohodek iz nematerializiranih finančnih instrumentov izplačala oseba, ki jo tak dohodek bremeni, osebi s statusom PTP in plačnik davka v NUI pod E 405 označi 03.


Kje in kako

Obračun NUI zavezanec predloži elektronsko prek storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki.


Obrazci

Obračun davčnega odtegljaja po 383. v členu Zakona o davčnem postopku od dohodkov iz finančnih instrumentov (NUI)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Z globo od 800 do 10.000 eurov se kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, z globo od 1.200 do 15.000 eurov se kaznuje pravna oseba, če pa se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa se kaznuje z globo od 3.200 do 30.000 eurov, če kot plačnik davka ne izračuna, odtegne ali ne plača davčnega odtegljaja za davčnega zavezanca v skladu z zakonom (59., 260. člen, prvi odstavek 283. člena, 285. člen, prvi odstavek 305. člena, četrti odstavek 313. člena, prvi odstavek 317. člena, prvi odstavek 321. člena, prvi, tretji in četrti odstavek 325. člena, drugi in tretji odstavek 352. člena, 353., 374. člen, drugi odstavek 383.c člena in drugi odstavek 383.e člena) (druga točka prvega odstavka 397. člena ZDavP-2).

Z globo od 800 do 10.000 eurov se kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, z globo od 1.200 do 15.000 eurov se kaznuje pravna oseba, če pa se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa se kaznuje z globo od 3.200 do 30.000 eurov, če v obračunu davka navede neresnične, nepravilne ali nepopolne podatke (prvi odstavek 10. člena ZDavP-2) (osma točka prvega odstavka 397. člena ZDavP-2).

Z globo v višini od 400 do 4.000 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost. Z globo v višini od 600 do 4.000 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, če pa se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa se odgovorna oseba pravne osebe kaznuje z globo od 800 do 4.000 eurov.

Posebno hudi davčni prekrški:

Z globo v višini 20 % od premalo plačanega davka, vendar ne manj kot 1.200 eurov in ne več kot 50.000 eurov, se kaznuje za prekršek samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost v primeru, če je znesek premalo plačanega davka višji od 5.000 eurov. Z globo v višini 30 % od premalo plačanega davka, vendar ne manj kot 1.500 eurov in ne več kot 150.000 eurov, se kaznuje za prekršek pravna oseba, če pa se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa se za prekršek kaznuje z globo v višini 45 % od premalo plačanega davka, vendar ne manj kot 2.000 eurov in ne več kot 300.000 eurov.

Z globo v višini od 500 do 5.000 eurov se za posebno hud davčni prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika oziroma odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

Z globo v višini od 700 do 5.000 eurov se za takšne prekrške kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, če pa se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa se odgovorna oseba pravne osebe za takšne prekrške kaznuje z globo od 900 do 5.000 eurov.

Zavezanec, ki se samoprijavi, ni odgovoren za prekršek, izpolniti pa mora davčno obveznost, skupaj z obrestmi.