Prijava za vpis dejavnosti fizične osebe v davčni register 

Fizičnim osebam, ki opravljajo dejavnost, se ne dodeli nove davčne številke, ampak tudi pri opravljanju dejavnosti uporabljajo DŠ, ki jim je bila dodeljena kot fizični osebi.

Vpis dejavnosti v davčni register se izvede po uradni dolžnosti oz. na podlagi prijave za vpis dejavnosti v davčni register (obrazec DR-03) – npr. podatki iz 3. odst. 52.čl. ZFU.

Spremembe podatkov, ki jih vsebuje davčni register in jih finančni urad ne pridobi po uradni dolžnosti, se mora sporočiti v 8 dneh po nastanku.

Kdo

    • Samostojni podjetnik posameznik ter druga fizična oseba, ki opravlja dejavnost in je vpisana v Poslovni register Slovenije,
    • Fizična oseba, ki opravlja dejavnost in ni vpisana v Poslovni register Slovenije,
    • Fizična oseba, ki opravlja dejavnost, za katero ni registrskega organa oziroma druge predpisane evidence,
    • Oseba, ki je že vpisana v davčni register (prijava sprememb in dopolnitev podatkov)


Kdaj

Samostojni podjetnik posameznik ter druga fizična oseba, ki opravlja dejavnost in je vpisana v Poslovni register Slovenije mora finančnemu uradu sporočiti podatke (npr. iz tretjega odstavka 52. čl. ZFU) v 8 dneh po vpisu v Poslovni register Slovenije (npr. o računih v tujini, številu in lokaciji poslovnih prostorov, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti in pridobivanje prihodkov, poslovnih enotah v tujini, kapitalskih naložbah doma in v tujini, povezanih osebah in osebi, ki vodi poslovne knjige).

Fizična oseba, ki opravlja dejavnost in ni vpisana v Poslovni register Slovenije predloži finančnemu uradu prijavo za vpis dejavnosti fizične osebe v davčni register (obrazec DR-03) v 8 dneh po začetku opravljanja dejavnosti.

Fizična oseba, ki opravlja dejavnost, za katero ni registrskega organa oziroma druge predpisane evidence predloži prijavo za vpis dejavnosti fizične osebe v davčni register (obrazec DR-03) v 8 dneh po začetku opravljanja dejavnosti.

Oseba, ki je že vpisana v davčni register (prijava sprememb in dopolnitev podatkov) predloži finančnemu uradu prijavo za vpis dejavnosti fizične osebe v davčni register (obrazec DR-03) v osmih dneh po nastanku spremembe.


Kje in kako

Prijavo za vpis dejavnosti fizične osebe v davčni register (obrazec DR-03) zavezanec odda elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki kot lastni dokument, osebno ali po pošti, in sicer na kateri koli finančni urad (razen Posebni finančni urad in Generalni finančni urad). Oddaja obrazca DR-03 z namenom pridobitve slovenske davčne številka je možna le v fizični obliki (osebno ali po pošti).

Prijavo tujih računov lahko zavezanec odda elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki - obrazec DR-Račun (oz. na obrazcu DR-03 – glej prvi odstavek).


Obrazci

Prijava za vpis dejavnosti fizične osebe v davčni register (DR-03)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Prijava tujih računov (DR-Račun)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni
    Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Z globo od 800 do 10.000 evrov se kaznuje za prekršek samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ne predloži ali ne predloži v roku, določenim z Zakonom o finančni upravi:
    • prijave za vpis v davčni register (drugi in četrti odstavek 52. člena),
    • podatkov, potrebnih za vpis v davčni register (tretji odstavek 52. člena),
    • podatkov oz. sprememb podatkov, ki so vsebina davčnega registra in jih finančni urad ne pridobi po uradni dolžnosti (prvi odstavek 55. člena).

Z globo od 400 do 4.000 evrov se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.