Prijava za vpis pravne osebe v davčni register 

Ob prvem vpisu v davčni register (oz. hkrati ob vpisu v PRS) se subjektu vpisa dodeli davčna številka. Vpis podatkov pravne osebe v davčni register se izvede po uradni dolžnosti oz. na podlagi prijave za vpis pravne osebe v davčni register (obrazec DR-04) – npr. vpis tuje pravne osebe; podatki iz tretjega odstavka 53. člena ZFU; prijava sprememb,...

Spremembe podatkov, ki jih vsebuje davčni register in jih finančni urad ne pridobi po uradni dolžnosti, se mora sporočiti v 8 dneh po nastanku.

Kdo

    • Pravna oseba, združenje oseb po tujem pravu, ki je brez pravne osebnosti, in druga oseba, ki je subjekt vpisa v sodni register, Poslovni register Slovenije ali kakšen drug register oziroma evidenco.
    • Oseba, ki nima sedeža ali druge oblike registracije v Republiki Sloveniji.
    • Oseba, ki je že vpisana v davčni register (prijava sprememb in dopolnitev podatkov).


Kdaj

    • Pravna oseba, združenje oseb po tujem pravu, ki je brez pravne osebnosti, in druga oseba, ki je subjekt vpisa v sodni register, Poslovni register Slovenije ali kakšen drug register oziroma evidenco mora finančnemu uradu sporočiti podatke (npr. iz tretjega odstavka 53. čl. ZFU) v 8 dneh po vpisu v sodni register, Poslovni register Slovenije ali drug register oziroma evidenco (npr. o računih v tujini, številu in lokaciji poslovnih prostorov, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti in pridobivanje prihodkov, poslovnih enotah v tujini, kapitalskih naložbah doma in v tujini, povezanih osebah, osebi, ki vodi poslovne knjige, ustanoviteljih, družbenikih oziroma članih).
    • Oseba, ki nima sedeža ali druge oblike registracije v Republiki Sloveniji predloži finančnemu uradu prijavo za vpis pravne osebe v davčni register (obrazec DR-04) pred začetkom opravljanja dejavnosti na območju Republike Slovenije.
    • Oseba, ki je že vpisana v davčni register (prijava sprememb in dopolnitev podatkov) predloži finančnemu uradu prijavo za vpis pravne osebe v davčni register (obrazec DR-04) v osmih dneh po nastanku spremembe.


Kje in kako

Prijavo za vpis pravne osebe v davčni register (obrazec DR-04) zavezanec odda elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki kot lastni dokument, osebno ali po pošti, in sicer na kateri koli finančni urad (razen Generalni finančni urad). Oddaja obrazca DR-04 z namenom pridobitve slovenske davčne številka je možna le v fizični obliki (osebno ali po pošti).

Prijavo tujih računov lahko zavezanec odda elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki - obrazec DR-Račun (oz. na obrazcu DR-04 – glej prvi odstavek).

Portal za pridobitev davčne številke za tuje državljane, ki nameravajo v skladu s 6. odst. 1.a člena Zakona o sodnem registru, ustanoviti družbo ali podružnico v Republiki Sloveniji (prenos digitalizacijske direktive - Direktive (EU) 2019/1151 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. Junija 2019 o spremembi Direktive (EU) 2017/1132 glede uporabe digitalnih orodij in postopkov na področju prava družb) se nahaja na naslednji povezavi.


Obrazci

Prijava za vpis pravne osebe v davčni register (DR-04)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Prijava tujih računov (DR-Račun)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni
    Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Z globo od 1.200 do 15.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, se za prekršek kaznuje z globo od 3.200 do 30.000 EUR, če ne predloži ali ne predloži v roku, določenim z Zakonom o finančni upravi:
• prijave za vpis v davčni register (drugi odstavek 53. člena),
• podatkov, potrebnih za vpis v davčni register (tretji odstavek 53. člena),
• podatkov oziroma sprememb podatkov, ki so vsebina davčnega registra in jih finančni urad ne pridobi po uradni dolžnosti (prvi odstavek 55. člena),

Z globo od 400 do 4.000 EUR se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.