Davek na bilančno vsoto bank in hranilnic 

Obveznost obračunavanja in plačevanja davka na bilančno vsoto bank in hranilnic je uvedena z Zakonom o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev – ZORZFS (Ur. l. RS, št. 131/23). Osnova za davek je vrednost vseh sredstev v izkazu finančnega položaja (t.i. bilančna vsota) zavezanca. Davek se plačuje po stopnji 0,2 % od osnove za davek.

Davek na bilančno vsoto bank in hranilnic se obračuna in plača za koledarska leta 2024, 2025, 2026, 2027 in 2028.

Kdo

Banka in hranilnica, ki v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, pridobila dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev.

Banka in hranilnica države članice Evropske unije, ki je v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, upravičena na območju Republike Slovenije opravljati bančne in druge vzajemno priznane finančne storitve prek podružnice.

Banka in hranilnica države članice Evropske unije, ki je v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, upravičena na območju Republike Slovenije opravljati bančne in druge vzajemno priznane finančne storitve neposredno, če ima v Republiki Sloveniji poslovno enoto po zakonu, ki ureja obdavčitev dohodkov pravnih oseb.

Banka in hranilnica tretje države, ki je v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, pridobila dovoljenje Banke Slovenije za ustanovitev podružnice v Republiki Sloveniji.


Kdaj

Davčni obračun se predloži davčnemu organu do 31. marca za preteklo davčno obdobje. Davek se plača v 30 dneh od predložitve davčnega obračuna.


Kje in kako

Davčni obračun zavezanec odda elektronsko, preko portala eDavki.


Obrazci

Pravilnik o davčnem obračunu še ni sprejet (bo v 3 mesecih po objavi od uveljavitve ZORZFS)

Obrazec: še ni objavljen


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Z globo od 3.200 do 30.000 eurov se za prekršek kaznuje banka in hranilnica, ki ne predloži davčnega obračuna ali ne predloži davčnega obračuna na predpisani način oziroma v predpisanih rokih ali v obračunu navede neresnične, nepravilne ali nepopolne podatke (enajsti in dvanajsti odstavek 78. člena ZORZFS).

Z globo od 800 do 4.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.

Za davčne prekrške v zvezi s predložitvijo davčnega obračuna davka na bilančno vsoto bank in hranilnic se sme v hitrem postopku izreči globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe, določene z ZORZFS.


Opis

Opisa ni.