Davek na vodna plovila in dodatni davek od plovil  

Davek na vodna plovila in dodatni davek od plovil (DVP) se plačujeta od plovil daljših od petih metrov, razen plovil v gradnji. Davčna obveznost se ugotavlja za obdobje koledarskega leta.
Kdo

Obrazec za prijavo vloži lastnik, solastnik ali skupni lastniki plovila, oziroma uporabnik plovila, v kolikor je plovilo predmet pogodbe o lizingu ali pogodbe o zakupu.


Kdaj

Če plovilo izpolnjuje pogoje za vpis v evidenco plovil, pa v njej še ni vpisano, mora zavezanec sporočiti finančnemu uradu podatke, ki se vodijo v tej evidenci, v roku 30 dni po nabavi plovila. Zavezanec mora prijaviti tudi vsako spremembo, ki vpliva na davčno obveznost, v roku 30 dni od datuma nastale spremembe. Finančni urad odmeri davek po uradni dolžnosti na podlagi podatkov iz davčne evidence.


Kje in kako

Prijavo podatkov o vodnem plovilu oziroma prijavo sprememb podatkov o vodnem plovilu zavezanec odda:
    • elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki kot lastni dokument ali
    • osebno ali po pošti na kateremkoli finančnem uradu na območju Republike Slovenije (priporočamo, da zavezanci oddajo prijavo na Finančnem uradu Koper) ali
    • po elektronski poti na elektronski naslov kc-plovila.fu@gov.si . Vloga mora biti podpisana z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom.


Obrazci

Prijava podatkov o vodnem plovilu oziroma prijava sprememb podatkov o vodnem plovilu
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Z globo od 1.600 evrov do 25.000 evrov se za prekršek kaznuje pravna oseba, če:
    • ne sporoči ali ne sporoči v predpisanem roku potrebnih podatkov na način določen v prvem in drugem odstavku 10. člena ZDVP;
    • ne sporoči ali ne sporoči v predpisanem roku podatkov o plovilu na način določen v tretjem odstavku 10. člena ter drugega odstavka 18. člena ZDVP.

Z globo od 420 evrov do 4.100 evrov se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, če stori navedeni prekršek.

Zavezanec, ki se samoprijavi, ni odgovoren za prekršek, izpolniti pa mora davčno obveznost, skupaj z obrestmi.