Davek od srečk (DavS) 

Davek od srečk se obračunava in plačuje od vseh srečk, ki jih izdajo prireditelji klasičnih iger na srečo, razen tistih, ki jih izdajajo društva ali neprofitne humanitarne organizacije s sedežem na območju Republike Slovenije v sklopu občasnega prirejanja klasičnih iger na srečo zaradi pridobivanja sredstev za financiranje lastne dejavnosti, po stopnji, ki je določena v ZDavS. Kot srečka se šteje vsako potrdilo prireditelja o vplačilu denarnega zneska za udeležbo v klasični igri na srečo.
Kdo

Zavezanec za davek je trajni prireditelj klasičnih iger na srečo.


Kdaj

Zavezanec mora obračunati davčno obveznost za koledarski mesec. Obračun davka od srečk mora zavezanec predložiti davčnemu organu v 15 dneh po poteku meseca, za katerega je sestavil obračun. Davčna obveznost nastane, ko davčni zavezanec prejme plačilo za srečko. Če je srečka izročena brezplačno, davčna obveznost nastane, ko davčni zavezanec izroči srečko drugi osebi.


Kje in kako

Obračun davka od srečk zavezanec predloži elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki.


Obrazci

Obračun davka od srečk (DavS)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Z globo od 4.000 do 80.000 eurov se kaznuje za prekršek davčni zavezanec, ki je pravna oseba, če:
    • ne ugotovi davčne osnove v skladu s 6. členom tega zakona (1. točka prvega odstavka 9. člena ZDavS),
    • ne obračuna davka in ne sestavi ter ne predloži mesečnega obračuna davka davčnemu organu v skladu s tretjim odstavkom 8. člena tega zakona (2. točka prvega odstavka 9. člena ZDavS),
    • ne plača obračunanega davka v roku iz petega odstavka 8. člena tega zakona (2. točka prvega odstavka 9. člena ZDavS).

Z globo od 800 do 4.000 eurov se za prekršek kaznuje odgovorna oseba davčnega zavezanca, ki je pravna oseba (drugi odstavek 9. člena ZDavS).

Zavezanec, ki se samoprijavi, ni odgovoren za prekršek, izpolniti pa mora davčno obveznost, skupaj z obrestmi.