Deregistracija iz posebne ureditve izven Unije - mini VEM 

Davčni zavezanec, ki uporablja posebno ureditev za telekomunikacijske storitve, storitve radijskega in televizijskega oddajanja ter elektronske storitve (v nadaljevanju: posebna ureditev), ki so opravljene osebam, ki niso davčni zavezanci, lahko preneha uporabljati to ureditev, če o tem obvesti organ.
Kdo

Zahtevek predloži davčni zavezanec, ki bi želel prenehati uporabljati to posebno ureditev ali ki ne izpolnjuje več pogojev za uporabo te posebne ureditve v Sloveniji.


Kdaj

Zahtevek vloži vsaj 15 dni pred koncem koledarskega četrtletja, ki je pred koledarskim četrtletjem, v katerem namerava prenehati uporabljati ureditev oz. takoj ko ne izpolnjuje več pogojev za njeno uporabo.


Kje in kako

Zahtevek za deregistracijo v posebno ureditev izven Unije - mini VEM, davčni zavezanec predloži davčnemu organu elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki.


Obrazci

Deregistracija iz posebne ureditve izven Unije - Mini VEM (NonEU-M1SS-DeReg)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Če davčni zavezanec davčnemu organu ne predloži prijave, kdaj se njegova dejavnost iz 6.a oziroma 6.b podpoglavja XI. poglavja tega zakona, ki jo opravlja kot davčni zavezanec, začne, spremeni ali preneha, ali ne predloži prijave na predpisan način ali v predloženi prijavi navede nepopolne, nepravilne ali neresnične podatke oziroma ne sporoči sprememb posredovanih podatkov, se kaznuje za prekršek:

- z globo od 1.200 do 15.000 eurov pravna oseba, če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa z globo od 3.200 do 30.000 eurov;
- z globo od 600 do 4.000 eurov odgovorna oseba pravne osebe, če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa se odgovorna oseba pravne osebe kaznuje z globo od 800 do 4.000 eurov;
- z globo od 800 do 10.000 eurov samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost;
- z globo od 400 do 4.000 eurov odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost;
- z globo od 250 do 400 eurov posameznik, ki stori navedeni prekršek.