Obveznost posredovanja podatkov po 8. členu ZDDDČPNO 

Pravna oseba, katere posle vodi oziroma nadzira zavezanec po ZDDDČPNO, mora davčnemu organu dostaviti podatke o celotnem posameznem dohodku zavezanca, ki je predmet obdavčitve po 4. členu ZDDDČPNO, ne glede na višino dohodka oziroma obstoj davčne osnove. Posebej mora izkazati dohodek, v delu, ki presega zneske, določene v 5. členu ZDDDČPNO.
Kdo

Poslovni subjekt, ki je pravna oseba, ki je od države prejela poroštvo oziroma jamstvo ali sredstva za blažitev posledic finančne in gospodarske krize, na podlagi ukrepov, ki sta jih sprejela Državni zbor Republike Slovenije ali Vlada Republike Slovenijei, katere posle vodi oziroma nadzira zavezanec po ZDDDČPNO.


Kdaj

Pravna oseba mora podatke dostaviti davčnemu organu in zavezancu do 31. januarja tekočega davčnega leta za preteklo davčno leto.


Kje in kako

Pravna oseba dostavi podatke po vrstah, v obliki in na način, kot je določeno v Prilogi, ki je sestavni del Pravilnika o dostavi podatkov za odmero dodatnega davka od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov v času finančne in gospodarske krize


Obrazci

Navodilo o dostavi podatkov za odmero dodatnega davka od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov v času finančne in gospodarske krize
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Z globo od 1.600 do 25.000 eurov se kaznuje za prekršek zavezanec za dajanje podatkov, če davčnemu organu ne dostavi podatkov v skladu z 8. členom ZDDDČPNO.


Zavezanec, ki se samoprijavi, ni odgovoren za prekršek, izpolniti pa mora davčno obveznost, skupaj z obrestmi.