Obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (DDD) 

Fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, ugotavljajo svojo obveznost v obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti.
Kdo

Obračun s prilogami predložijo zavezanci za akontacijo dohodnine in dohodnino od dohodka iz dejavnosti. Sem sodijo poleg podjetnikov, ki jih opredeljuje Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1), tudi druge fizične osebe, ki priglasijo opravljanje dejavnosti na podlagi drugih predpisov (npr. notarji, odvetniki, novinarji, športniki, člani kmečkega gospodinjstva, ipd.).


Kdaj

Zavezanec mora davčnemu organu najkasneje do 31. marca tekočega leta predložiti obrazec obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti za preteklo leto. Specifični načini in roki za predložitev davčnega obračuna so določeni, če davčni zavezanec preneha z opravljanjem dejavnosti med davčnim letom, v primeru postopka prisilne poravnave, v primeru smrti zavezanca, pri statusnem preoblikovanju podjetnika ter pri prenosu dela podjetja podjetnika.


Kje in kako

Obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti s prilogami zavezanec predloži elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki.

Popravke obračunov in priloge za obdobja do 1. 1. 2018 mora zavezanec predložiti s pomočjo programa Silvester Fineus. Obračun in priloge v pdf za pretekla leta so dostopna na spletni povezavi.


Obrazci

Obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (DDD)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Priloga 3: Bilanca stanja
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Priloga 4: Izkaz poslovnega izida
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Priloga 6: Podatki v zvezi s pokrivanjem davčne izgube
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Priloga 7a: Podatki v zvezi z olajšavo za investiranje po 66.a členu ZDoh-2
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Priloga 8a: Podatki v zvezi z olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Priloga 9: Podatki v zvezi z olajšavo za zaposlovanje
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Priloga 10: Podatki v zvezi z olajšavo za donacije
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Priloga 11: Podatki v zvezi z odbitkom tujega davka
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Priloga 12: Podatki v zvezi s povečanjem davka zaradi sprememb odbitka tujega davka
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Priloga 13: Obvestilo o uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane pri izračunu akontacije dohodnine
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Priloga 13a: Razmejitev osnove, ki se nanaša na kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnost na kmetiji in izračun povprečne stopnje akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za zavezance iz drugega odstavka 47. člena ZDoh-2
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Priloga 14a: Podatki o učinkih za davčno osnovo pri zavezancu, ki preneha z opravljanjem dejavnosti
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Priloga 14b: Podatki o učinkih na davčno osnovo pri zavezancu, ki nadaljuje z opravljanjem dejavnosti
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Priloga 15: Priglasitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov za naslednje davčno leto
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Priloga obračuna DDD na podlagi Pravilnika o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj (Uradni list RS, št. 75/12): Obrazec za uveljavljanje davčne olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Priloga obračuna DDD na podlagi Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje (Uradni list RS, št. 93/14 in spremembe): Obrazec za uveljavljanje davčne olajšave za zaposlovanje na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Priloga obračuna DDD na podlagi Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje (Uradni list RS, št. 93/14 in spremembe): Obrazec za uveljavljanje davčne olajšave za investiranje na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Priloga obračuna na podlagi Pravilnika o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v digitalni in zeleni prehod (Uradni list RS, št. 60/22): Obrazec za uveljavljanje davčne olajšave za vlaganja v digitalni in zeleni prehod
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Z globo od 800 do 10.000 evrov se kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ne predloži davčnega obračuna ali ne predloži davčnega obračuna na predpisan način oziroma v predpisanih rokih (1. točka prvega odstavka 397. člena ZDavP-2).

Z globo od 400 do 4.000 evrov se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost (drugi odstavek 397. člena ZDavP-2).

Zavezanec, ki se samoprijavi, ni odgovoren za prekršek, izpolniti pa mora davčno obveznost, skupaj z obrestmi.