Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti (OKGD) 

Kmečko gospodinjstvo se prostovoljno odloči za ugotavljanje davčne osnove na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih ali normiranih odhodkov. Ta dohodek iz OKGD je obdavčen kot dohodek iz dejavnosti.
Kdo

Kmečko gospodinjstvo priglasi ugotavljanje davčne osnove od dohodka iz OKGD na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov oziroma dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov davčnemu organu. Eden od članov kmečkega gospodinjstva postane nosilec te dejavnosti in vseh drugih kmetijskih dejavnosti ter dopolnilnih dejavnosti, ki se opravljajo v okviru kmečkega gospodinjstva. Nosilec se zaveže, da bo izbrani način ugotavljanja dohodka iz dejavnosti uporabljal najmanj pet davčnih let.


Kdaj

Priglasitev ugotavljanja davčne osnove od dohodka iz OKGD na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov oziroma dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov zavezanec predloži do 31. oktobra leta pred letom, v katerem bo ugotavljal davčno osnovo na opisan način. Če bo zavezanec pri ugotavljanju davčne osnove upošteval normirane odhodke, bo to označil v priglasitvi.

Zavezanec, ki začne opravljati dejavnost iz naslova OKGD, davčnemu organu v osmih dneh od začetka opravljanja dejavnosti (to je 1.1. naslednjega leta od priglasitve) predloži obrazložen izračun predvidene davčne osnove, višino predhodne akontacije ter obrokov predhodne akontacije.

Ker je dohodek iz OKGD obdavčen kot dohodek iz dejavnosti, mora zavezanec davčnemu organu najkasneje do 31. marca tekočega leta predložiti obrazec obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti za preteklo leto.

Vse spremembe članov ali nosilca dejavnosti mora zavezanec priglasiti davčnemu organu v osmih dneh od nastanka spremembe.

Po poteku petletnega roka ali kasneje, ko se zavezanec odloči, da davčne osnove ne bo več ugotavljal na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov oziroma dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, mora do 31. oktobra tekočega leta za naslednje leto prenehanje priglasiti davčnemu organu.


Kje in kako

Priglasitve v zvezi z opravljanjem OKGD zavezanec predloži elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki kot lastni dokument oziroma osebno ali po pošti, in sicer pri pristojnem FU.

Izračun predvidene davčne osnove, višine akontacije ter obrokov akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti ob začetku opravljanja dejavnosti, zavezanec predloži elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki kot lastni dokument oziroma osebno ali po pošti in sicer pri pristojnem FU.

Obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti s prilogami zavezanec predloži elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki.


Obrazci

Priglasitev ugotavljanja davčne osnove od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov oziroma dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, določitev nosilca dejavnosti kmečkega gospodinjstva in priglasitev izbranega načina ugotavljanja davčne osnove (DohDej OKGD št. 1)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Izračun predvidene davčne osnove, višine akontacije ter obrokov akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti ob začetku opravljanja dejavnosti - na obrazcu obračuna Priloga 1
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti s prilogami (DDD)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Priglasitev spremembe članov kmečkega gospodinjstva, ki ugotavlja davčno osnovo od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov oziroma dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov (DohDej OKGD št. 2)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Priglasitev spremembe nosilca dejavnosti kmečkega gospodinjstva, ki ugotavlja davčno osnovo od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov oziroma dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov (DohDej OKGD št. 3)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Priglasitev prenehanja ugotavljanja davčne osnove od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov oziroma dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov (DohDej OKGD št. 4)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Z globo od 800 do 10.000 evrov se kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ne predloži davčnega obračuna ali ne predloži davčnega obračuna na predpisan način oziroma v predpisanih rokih (1. točka prvega odstavka 397. člena ZDavP-2).

Z globo od 400 do 4.000 evrov se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost (drugi odstavek 397. člena ZDavP-2).

Zavezanec, ki se samoprijavi, ni odgovoren za prekršek, izpolniti pa mora davčno obveznost, skupaj z obrestmi.