Začetek opravljanja dejavnosti 

Vsi zavezanci morajo ob pričetku opravljanja dejavnosti predložiti predviden izračun davčne osnove. Dohodki iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, obdavčeni kot dohodek iz dejavnosti, so prikazani v svojem razdelku.
Kdo

Zavezanec, ki začne opravljati dejavnost, predloži predviden obračun, v katerem izračuna predhodno akontacijo v znesku glede na višino predvidene davčne osnove davčnega leta, za katero se plačuje predhodna akontacija. Če bo zavezanec pri ugotavljanju davčne osnove upošteval normirane odhodke, predloži tudi obrazec Priglasitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov ob začetku opravljanja dejavnosti.


Kdaj

Zavezanec, ki začne opravljati dejavnost, obrazložen izračun predvidene davčne osnove, višino predhodne akontacije ter obrokov predhodne akontacije predloži davčnemu organu v osmih dneh od vpisa v primarni register oziroma od vpisa v uradno evidenco organa, in sicer hkrati ob predložitvi prijave za vpis v davčni register. Če bo zavezanec pri ugotavljanju davčne osnove upošteval normirane odhodke, bo hkrati s prej opisanim obrazcem predložil tudi Priglasitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov ob začetku opravljanja dejavnosti.


Kje in kako

Izračun predvidene davčne osnove, višine akontacije ter obrokov akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti ob začetku opravljanja dejavnosti, zavezanec predloži elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki z obrazcem DD-IPDO Izračun predvidene davčne osnove ali kot lastni dokument oziroma osebno ali po pošti, in sicer pri pristojnem FU.

Izračun predvidene davčne osnove zavezanec lahko izvede neposredno prek spletnega portala e-VEM (Vse na Enem Mestu) z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila ali na vstopni točki sistema VEM. V primeru, da se zavezanec odloči, da bo davčno osnovo ugotavljal z upoštevanjem normiranih odhodkov, hkrati z izračunom predvidene davčne osnove prek spletnega portala e-VEM izvede tudi priglasitev normiranosti.


Obrazci

Izračun predvidene davčne osnove, višine akontacije ter obrokov akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti ob začetku opravljanja dejavnosti - na obrazcu obračuna Priloga 1
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Priglasitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov ob začetku opravljanja dejavnosti
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Izračun predvidene davčne osnove
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Z globo od 800 do 10.000 evrov se kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ne predloži davčnega obračuna ali ne predloži davčnega obračuna na predpisan način oziroma v predpisanih rokih (1. točka prvega odstavka 397. člena ZDavP-2).

Z globo od 400 do 4.000 evrov se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost (drugi odstavek 397. člena ZDavP-2).

Zavezanec, ki se samoprijavi, ni odgovoren za prekršek, izpolniti pa mora davčno obveznost, skupaj z obrestmi.