Slovar pojmov 

Razlaga strokovnih izrazov v uporabi na portalu.

Finančna uprava Republike Slovenije
Finančna uprava Republike Slovenije je organ v sestavi Ministrstva za finance.

Davčni zavezanec
Je fizična ali pravna oseba za katero zakon ali drug predpis določa obveznost plačevanja davkov in drugih obveznih dajatev.

Samostojni podjetnik posameznik
Samostojni podjetnik posameznik oziroma samostojna podjetnica posameznica je fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost v okviru organiziranega podjetja in je vpisana v Poslovni register Slovenije.

Druga fizična oseba, ki opravlja dejavnost
Je fizična oseba, ki opravlja dejavnost in je vpisana v drug register oziroma drugo predpisano evidenco na območju Republike Slovenije.

Davčni informacijski sistem
Je informacijski sitem namenjen podpori pri odmeri davčnih obveznosti, davčnemu knjigovodstvu in obveščanju davčnih zavezancev o stanju davčnih obveznosti.

Davčni register
Davčni register je centralna informatizirana baza podatkov o vseh fizičnih osebah ter pravnih osebah javnega in civilnega prava, ki se po predpisih štejejo za davčne zavezance. Zakon določa, da se davčni register vzpostavi na podlagi številke davčnega zavezanca in drugih podatkov o davčnemu zavezancu, ki so taksativno našteti.

Davčna številka
Davčna številka je identifikacijski znak, ki označuje davčnega zavezanca in se uporablja za enotno opredelitev in povezavo podatkov v davčnih evidencah, ki jih vodi davčni organ o davčnemu zavezancu. Davčni organ izda subjektu vpisa v register davčnih zavezancev v 8 dneh po vpisu v register davčnih zavezancev potrdilo o vpisu ter mu dodeli davčno številko.

Stranka v davčnem postopku
Stranka v davčnem postopku je lahko vsaka fizična oseba in pravna oseba zasebnega ali javnega prava, na katere zahtevo je začet davčni postopek ali zoper katero teče postopek. Stranka, ki je poslovno popolnoma sposobna, lahko sama opravlja dejanja v postopku (procesna sposobnost). Če stranka nima procesne sposobnosti, jo v davčnem postopku zastopa njen zakoniti zastopnik.

Zakoniti zastopnik stranke v davčnem postopku
Stranko, ki nima procesne sposobnosti, zastopa njen zakoniti zastopnik. Ta je določen z zakonom (npr. mladoletnika zastopajo starši) ali z aktom pristojnega organa na podlagi zakona. Zakoniti zastopnik lahko opravlja v imenu stranke vsa procesna dejanja razen v primerih, ko je s predpisom določeno, da mora za posamezna procesna dejanja imeti posebno dovoljenje. Pravna oseba opravlja dejanja v postopku po zakonitem zastopniku, ki ga določa zakon oziroma splošni akt pravne osebe v skladu z zakonom.

Pooblaščenec stranke v davčnem postopku
Stranka oziroma njen zakoniti zastopnik lahko določi pooblaščenca, ki jo zastopa v postopku, razen pri dejanjih, pri katerih mora stranka sama dajati izjave. Pooblaščenec je lahko vsak, kdor je poslovno popolnoma sposoben. Za zastopanje pred organom se lahko pooblasti tudi odvetniška družba. V tem primeru se šteje, da je pooblastilo dano vsem odvetnikom pooblaščene odvetniške družbe. Za zastopanje pa se lahko pooblasti tudi strokovna organizacija, ki je registrirana za opravljanje določene dejavnosti, ki je v neposredni zvezi s pravicami in obveznostmi, ki jih uveljavlja stranka. Pooblastilo se lahko da po elektronski poti preko sistema eDavki (za prijavljene uporabnike), lahko pa tudi pisno ali ustno na zapisnik pri davčnem organu. Pooblastilo se lahko vsak čas tudi prekliče.

Vloga v davčnem postopku
Z vlogami so mišljene zahteve, obrazci, predlogi, prijave, prošnje, pritožbe, ugovori in druga dejanja, s katerimi se posamezniki ali pravne osebe oziroma organizacije obračajo na organe. Nekatere davčne napovedi in davčni obrazci so predpisane s podzakonskimi akti, ki so objavljeni v uradnem listu Republike Slovenije. V tem primeru je torej obličnost predpisana in obvezna.