❗❗ Poskus prevare z e-pošto in SMS sporočilom o preplačilu davka - več informacij ❗❗


Zakoni in drugi predpisi 

Zakoni in druga pravna določila, ki urejajo elektronsko poslovanje.
Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu

Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (Uradni list RS, št. 98/04 - uradno prečiščeno besedilo, 61/06 - ZEPT in 46/14)
ureja elektronsko poslovanje, ki obsega poslovanje v elektronski obliki na daljavo z uporabo informacijske in komunikacijske tehnologije ter uporabo elektronskega podpisa v pravnem prometu, kar vključuje tudi elektronsko poslovanje v sodnih, upravnih in drugih postopkih, če zakon ne določa drugače.

Bistvene vsebine so:
    • pravno enačenje elektronskega podpisa z lastnoročnim,
    • standardiziranje pogojev za zanesljivost overiteljev digitalnih potrdil,
    • urejanje tehničnih standardov opreme in sredstev za varno elektronsko podpisovanje.

Uredba o pogojih za elektronsko poslovanje in elektronsko podpisovanje

Uredba o pogojih za elektronsko poslovanje in elektronsko podpisovanje (Uradni list RS, št. 77/00, 2/01 in 86/06) določa:
    • merila, ki se uporabljajo za presojanje izpolnjevanja zahtev za delovanje overiteljev, ki izdajajo kvalificirana potrdila;
    • podrobnejšo vsebino notranjih pravil overiteljev, ki izdajajo kvalificirana potrdila;
    • podrobnejše tehnične pogoje za elektronsko podpisovanje in preverjanje varnih elektronskih podpisov;
    • časovno veljavnost kvalificiranih potrdil;
    • podrobnejše pogoje glede uporabe varnih časovnih žigov;
    • vrsto in uporabo označbe akreditiranih overiteljev in pogoje za elektronsko poslovanje v javni upravi.

Zakon o varstvu osebnih podatkov

Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo) določa pravice, obveznosti, načela in ukrepe, s katerimi se preprečujejo neustavni, nezakoniti in neupravičeni posegi v zasebnost in dostojanstvo posameznika oziroma posameznice (v nadaljnjem besedilu: posameznik) pri obdelavi osebnih podatkov. Osebni podatek je katerikoli podatek, ki se nanaša na posameznika, ne glede na obliko, v kateri je izražen.

Zakon o varstvu potrošnikov

Zakon o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04 - uradno prečiščeno besedilo, 114/06 - ZUE, 126/07, 86/09, 78/11 in 38/14) ureja pravice potrošnikov in potrošnic pri ponujanju, prodajanju in drugih oblikah trženja blaga in storitev s strani podjetij in določa dolžnosti državnih organov in drugih subjektov, da te pravice zagotavljajo. Zakon med drugim varuje imetnike elektronskih naslovov pred zlorabo nenaročenega oglaševanja po elektronski pošti.

Sklep Vlade Republike Slovenije

S sklepom Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 86/02) daje Vlada Republike Slovenije Ministrstvu za finance, Finančni upravi Republike Slovenije pooblastilo za opravljanje nalog v zvezi s prijavo in ugotavljanjem istovetnosti oseb za uporabo elektronskega poslovanja z institucijami javne uprave v skladu z 39. členom Uredbe o pogojih za elektronsko poslovanje.

Vlada Republike Slovenije s sklepom zadolžuje Finančno upravo Republike Slovenije, da v sodelovanju s Centrom Vlade Republike Slovenije za informatiko izvede vse potrebno za izvedbo sklepa o izdaji pooblastila za opravljanje nalog v zvezi s prijavo in ugotavljanjem istovetnosti oseb za uporabo elektronskega poslovanja z institucijami javne uprave.

Pravilnik o prijavi overiteljev in vodenju registra overiteljev v Republiki Sloveniji

Pravilnik o prijavi overiteljev in vodenju registra overiteljev v Republiki Sloveniji (Uradni list RS št. 99/01 in 42/07) ureja postopke prijave overiteljev, njihov vpis v javni register overiteljev v Republiki Sloveniji in vodenje tega registra.

Zakon o splošnem upravnem postopku

Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, 105/06 - ZUS-1, 126/07, 65/08, 47/09 Odl.US: U-I-54/06-32 (48/09 popr.), 8/10 in 82/13) med ostalim v prvem in drugem odstavku 63. člena določa, da se lahko vloga (zahteve, predlogi, prijave, prošnje, pritožbe, ugovori in druga dejanja, s katerimi se posamezniki ali pravne osebe oziroma organizacije obračajo na organe), pošlje organu tudi po pošti, po elektronski poti ali preko osebe, ki opravlja posredovanje vlog kot svojo dejavnost (poslovni ponudnik). Vloga v elektronski obliki se vloži tako, da se pošlje po elektronski poti informacijskemu sistemu organa ali enotnemu informacijskemu sistemu za sprejem vlog, vročanje in obveščanje. Informacijski sistem vložniku samodejno potrdi prejem vloge.