Predložitev izjave po tretjem odstavku 137.b člena ZDDV-1 

Davčni zavezanec, ki v Sloveniji nima sedeža ali stalne poslovne enote niti stalnega ali običajnega prebivališča in na ozemlju Slovenije izključno opravlja storitve občasnega mednarodnega cestnega prevoza potnikov, ob izpolnjevanju določenih pogojev lahko uporabi poenostavljen postopek registracije, obračuna in plačila DDV po posebni ureditvi za opravljanje storitev mednarodnega občasnega cestnega prevoza potnikov v Sloveniji (v nadaljevanju posebna ureditev).
Kdo

Izjavo predloži davčni zavezanec, ki v Sloveniji nima sedeža ali stalne poslovne enote niti stalnega ali običajnega prebivališča in na ozemlju Slovenije izključno opravlja storitve občasnega mednarodnega cestnega prevoza potnikov, od katerih želi obračunavati DDV po posebni ureditvi.


Kdaj

Izjavo mora predložiti ob prijavi uporabe posebne ureditve.


Kje in kako

Izjavo po tretjem odstavku 137.b člena ZDDV-1 davčni zavezanec predloži po elektronski poti na elektronski naslov kc-potnik.fu@gov.si. Izjava (PDF dokument) mora biti podpisana.

Izjavo predloži skupaj z zahtevkom za izdajo davčne številke (če še nima davčne številke) in identifikacijske številke za namene DDV (obrazec DDV-P3).


Obrazci

Izjava po tretjem odstavku 137.b člena ZDDV-1
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Če davčni zavezanec ne predloži davčnemu organu zahtevka za izdajo identifikacijske številke za DDV ali ne predloži zahtevka na predpisan način ali v predloženem zahtevku navede nepopolne, nepravilne ali neresnične podatke oziroma ne obvesti davčnega organa o spremembah podatkov iz zahtevka, se kaznuje za prekršek:

- z globo od 1.200 do 15.000 eurov pravna oseba, če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa z globo od 3.200 do 30.000 eurov;
- z globo od 600 do 4.000 eurov odgovorna oseba pravne osebe, če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa se odgovorna oseba pravne osebe kaznuje z globo od 800 do 4.000 eurov;
- z globo od 800 do 10.000 eurov samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost;
- z globo od 400 do 4.000 eurov odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost;
- z globo od 250 do 400 eurov posameznik, ki stori navedeni prekršek.