Izjava za delno povračilo nekritih fiksnih stroškov  

Izjava za delno povračilo nekritih fiksnih stroškov za upravičeno obdobje
Kdo

Pravna ali fizična oseba, ki je bila registrirana za opravljanje gospodarske dejavnosti najpozneje do 1. septembra 2020 in je imela na dan uveljavitve Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 - ZIUOPDVE (Uradni list RS, št. 175/2020), t.j. na dan 28. novembra 2020 vsaj enega zaposlenega oziroma je bil samozaposlen na ta dan vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 15. člena ZPIZ-2 oziroma je bil družbenik ali delničar gospodarske družbe oziroma ustanovitelj zadruge ali zavoda, ki je poslovodna oseba, na ta dan vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 16. člena ZPIZ-2. Pogoj za uveljavljanje je tudi ocena upada prihodkov od prodaje v upravičenem obdobju v primerjavi z enakim obdobjem leta 2019 za 30 odstotkov ali več ter ocena, da bo upravičenec imel v upravičenem obdobju neto izgubo.

Upravičenec ne more biti podjetje, ki je bilo na dan 31. december 2019 podjetje v težavah skladno s 18. točko 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe.

Upravičenec tudi ne more biti:
    • neposredni ali posredni proračunski uporabnik proračuna Republike Slovenije oziroma proračuna občine, katerega delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2019 višji od 70 odstotkov,
    • delodajalec, ki opravlja finančno ali zavarovalniško dejavnost, ki spada v skupino K po standardni klasifikaciji dejavnosti in ima več kot 10 zaposlenih na dan oddaje vloge,
    • tuje diplomatsko predstavništvo in konzulat, mednarodna organizacija, predstavništvo mednarodnih organizacij ter institucija, organ in agencija Evropske unije v Republiki Sloveniji.


Kdaj

Upravičenec lahko predloži izjavo za delno povračilo nekritih fiksnih stroškov za upravičeno obdobje, t.j. obdobje od 1. januarja 2021 do 31. marca 2021, do 31. marca 2021. Pomoč bo izplačana na TRR. Za izjave vložene v februarju bo izplačana do 20. marca 2021, za izjave vložene v marcu pa do 20. aprila 2021.


Kje in kako

Izjavo za delno povračilo nekritih fiksnih stroškov upravičenec odda elektronsko prek storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki.


Obrazci

Izjava za delno povračilo nekritih fiksnih stroškov (NF-IzjavaNFS)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.