Uveljavljanje višjih normiranih ali dejanskih stroškov nerezidenta–nastopajočega izvajalca/športnika 

Davčni odtegljaj se izračunava, odteguje in plačuje od posameznega plačila, zmanjšanega za normirane stroške v višini 30% od posameznega plačila, po stopnji, določeni z zakonom, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb. Nerezident - nastopajoči izvajalec ali športnik, ki nima poslovne enote v RS, lahko pod določenimi pogoji uveljavlja višje normirane stroške (v višini 80% od posameznega plačila), ali namesto normiranih stroškov posamezni aktivnosti v RS neposredno pripisljive dejanske stroške.
Kdo

Zahtevek za uveljavitev višjih normiranih stroškov ali dejanskih stroškov pri ugotavljanju davčne osnove od dohodka iz dejavnosti lahko predloži nastopajoči izvajalec ali športnik, ki je nerezident in mu je plačnik davka v skladu z 68. členom Zakona o dohodnini izračunal, odtegnil in plačal davčni odtegljaj.


Kdaj

V 30 dneh od izplačila dohodka ali v 30 dneh od zadnjega izplačila dohodka, če se dohodek za posamezno aktivnost izplačuje v več delih.


Kje in kako

Zahtevek za uveljavljanje višjih normiranih stroškov ali dejanskih stroškov zavezanec odda elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki kot lastni dokument, osebno ali po pošti, in sicer pri pristojnemu FU, kjer je davčni zavezanec vpisan v davčni register.


Obrazci

Zahtevek za uveljavljanje višjih normiranih stroškov ali dejanskih stroškov nerezidenta – nastopajočega izvajalca ali športnika
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.