Koncesijske dajatve in dodatne koncesijske dajatve za študentske servise (OKD-ODKD) 

Začasno in občasno delo dijakov in študentov (študentsko delo) se lahko opravlja samo na podlagi napotnice, ki jo je izdal posrednik s koncesijo za opravljanje dejavnosti posredovanja študentskega dela. O podelitvi študentske koncesije odloči Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Od te vrste dela pa se plačujeta tudi koncesijska in dodatna koncesijska dajatev.
Kdo

Zavezanci so organizacije, ki opravljajo dejavnost posredovanja začasnih in občasnih del dijakom in študentom.


Kdaj

Obračun koncesijske dajatve ter dodatne koncesijske dajatve mora zavezanec predložiti pristojnemu davčnemu organu do 18. v mesecu za pretekli mesec.


Kje in kako

Obračun koncesijske ter dodatne koncesijske dajatve zavezanec predloži elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki.


Obrazci

Obračun koncesijske dajatve in dodatne koncesijske dajatve (OKD-ODKD)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Z globo od 1.200 do 15.000 evrov se kaznuje pravna oseba, če pa se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa se kaznuje z globo od 3.200 do 30.000 evrov, če ne predloži davčnega obračuna ali ne predloži davčnega obračuna na predpisan način oziroma v predpisanih rokih (1. točka prvega odstavka 397. člena ZDavP-2).

Z globo od 600 do 4.000 evrov se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, če pa se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa se odgovorna oseba takšne pravne osebe kaznuje z globo od 800 do 4.000 evrov (drugi odstavek 397. člena ZDavP-2).

Zavezanec, ki se samoprijavi, ni odgovoren za prekršek, izpolniti pa mora davčno obveznost, skupaj z obrestmi.