Koncesijska dajatev od posebnih iger na srečo (KDIS) 

Koncesijska dajatev se plačuje in obračunava za vsako dodeljeno koncesijo za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnici in igralnem salonu.
Kdo

Zavezanec za koncesijsko dajatev je vsak koncesionar za igralnico in koncesionar za igralni salon.


Kdaj

Koncesionar, ki prireja posebne igre na srečo, mora predložiti obračun/e do petega dne v mesecu za pretekli mesec za vsako igralnico/igralni salon.


Kje in kako

Obračun koncesijske dajatve od iger na srečo zavezanec predloži elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki.


Obrazci

Obračun koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo (KDIS)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Z globo od 2.000 do 14.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, če:
    • osnove za koncesijsko dajatev ne ugotovi na predpisani način (7. točka 113. člena ZIS),
    • koncesijske dajatve ne vplača ali ne vplača pravočasno (8. točka 113. člena ZIS),
    • v svojih evidencah ne zagotovi podatkov, na podlagi katerih obračunava koncesijsko dajatev (14. točka 113. člena ZIS),
    • ne sestavi, nepopolno sestavi mesečni obračun koncesijske dajatve ali ga ne predloži pristojnemu davčnemu organu (15. točka 113. člena ZIS).

Z globo od 500 do 3.500 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek (tretji odstavek 113. člena ZIS).

Zavezanec, ki se samoprijavi, ni odgovoren za prekršek, izpolniti pa mora davčno obveznost, skupaj z obrestmi.