Koncesijska dajatev od trajnega prirejanja klasičnih iger na srečo 

Koncesijska dajatev se plačuje in obračunava za vsako dodeljeno koncesijo za trajno prirejanje klasičnih iger na srečo.
Kdo

Zavezanec za koncesijsko dajatev je trajni prireditelj klasičnih iger na srečo.


Kdaj

Prireditelj mora obračunati in plačati koncesijsko dajatev v petih delovnih dneh po poteku meseca za pretekli mesec za vsako klasično igro na srečo. Prireditelj dokončno obračuna koncesijsko dajatev za preteklo leto na dan 10. marca tekočega leta za preteklo leto.


Kje in kako

Obračun koncesijske dajatve od iger na srečo zavezanec predloži elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki.


Obrazci

Obračun koncesijske dajatve od trajnega prirejanja klasičnih iger na srečo (KDIS)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Z globo od 2.000 do 14.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba če:
    • osnove za koncesijsko dajatev ne ugotovi na predpisani način (7. točka 113. člena ZIS),
    • koncesijske dajatve ne vplača ali ne vplača pravočasno (8. točka 113. člena ZIS),
    • ne vplača ali ne predloži dokončnega obračuna in dokazila o vplačilu razlike v predpisanem roku (9. točka 113. člena ZIS).

Z globo od 500 do 3.500 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek (tretji odstavek 113. člena ZIS).

Zavezanec, ki se samoprijavi, ni odgovoren za prekršek, izpolniti pa mora davčno obveznost, skupaj z obrestmi.