koncesijske dajatve in dodatne koncesijske dajatve za študentske servise 

Začasno in občasno delo dijakov in študentov (študentsko delo) se lahko opravlja samo na podlagi napotnice, ki jo je izdal posrednik s koncesijo za opravljanje dejavnosti posredovanja študentskega dela. O podelitvi študentske koncesije odloči Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Od te vrste dela pa se plačujeta tudi koncesijska in dodatna koncesijska dajatev.
Kdo

Zavezanci so organizacije, ki opravljajo dejavnost posredovanja začasnih in občasnih del dijakom in študentom.


Kdaj

Obračun koncesijske dajatve ter dodatne koncesijske dajatve mora zavezanec predložiti pristojnemu davčnemu organu do 18. v mesecu za pretekli mesec.


Kje in kako

Obračun koncesijske ter dodatne koncesijske dajatve zavezanec predloži elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki.


Obrazci

Obračun koncesijske dajatve in dodatne koncesijske dajatve (OKD-ODKD)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Z globo od 800 do 10.000 evrov se kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ne predloži davčnega obračuna ali ne predloži davčnega obračuna na predpisan način oziroma v predpisanih rokih (1. točka prvega odstavka 397. člena ZDavP-2).

Z globo od 400 do 4.000 evrov se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost (drugi odstavek 397. člena ZDavP-2).

Zavezanec, ki se samoprijavi, ni odgovoren za prekršek, izpolniti pa mora davčno obveznost, skupaj z obrestmi.