Obdelava podatkov pri opravljanju zakonskih nalog 

Finančna uprava zbira in obdeluje osebne in druge podatke pri opravljanju z zakoni in drugimi predpisi določenih nalog neposredno od oseb, na katere se ti podatki nanašajo, od drugih oseb, ki razpolagajo s podatki, in iz obstoječih zbirk podatkov (prvi odstavek 46. člena Zakona o finančni upravi – ZFU).
Uradne evidence

Finančna uprava vodi in vzdržuje podatke v spodaj naštetih uradnih evidencah:
    • Davčni register (49. člen ZFU),
    • Evidenca o davkih (62. člen ZFU),
    • Knjigovodske evidence (63. člen ZFU),
    • Evidenco o vodenju finančnega nadzora (64. člen ZFU),
    • Evidenco finančnih preiskav (65. člen ZFU),
    • Evidenco o vloženih kazenskih ovadbah in naznanilih (66. člen ZFU),
    • Carinsko evidenco (67. člen ZFU),
    • Evidenco trošarin (387. člen ZFU),
    • Evidenco informacij za izvedbene namene (69. člen ZFU),
    • Evidenco o uporabi prisilnih sredstev (70. člen ZFU),
    • Evidenco predloženih instrumentov zavarovanja (71. člen ZFU),
    • Evidenco o davčni izvršbi (72. člen ZFU),
    • Evidenco poročevalskih enot in deklarantov v zvezi z zbiranjem statističnih podatkov o blagovni menjavi z državami članicami EU (60. člen ZFU),
    • Evidenco okoljskih dajatev (73. člen ZFU),
    • Evidenco o hrambi blaga (74. člen ZFU),
    • Evidenco o nadzorih nad prirejanjem iger na srečo po zakonu, ki ureja igre na srečo (75. člen ZFU),
    • Evidence, predpisane z drugimi predpisi, predpisi EU ter mednarodnimi pogodbami (60. člen ZFU),
    • Evidenco o pravnomočnih odločbah o prekrških (203. člen Zakon o prekrških),
    • Evidenca bonov (35. člen Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19).


Dolžnost varovanja davčne tajnosti

Uradne in druge osebe finančne uprave, izvedenci, tolmači, zapisnikarji in druge osebe, ki sodelujejo ali so sodelovale pri pobiranju davkov, in vse druge osebe, ki so zaradi narave svojega dela prišle v stik s podatki, ki so davčna tajnost, teh podatkov ne smejo sporočiti tretjim osebam, razen v primerih, določenih z zakonom, niti jih ne smejo same uporabljati ali omogočiti, da bi jih uporabljale tretje osebe (16. člen Zakona o davčnem postopku - ZDavP-2).


Razkritje podatkov

Skladno z 18. členom ZDavP-2 sme finančna uprava podatke, ki so davčna tajnost, razkriti tretjim osebam na podlagi pisnega soglasja davčnega zavezanca, ali če je s tem zakonom tako določeno, razen, če mednarodna pogodba, ki obvezuje Slovenijo, ne določa drugače.

V skladu s 30. členom ZDavP-2 osebe, ki so jim bili na podlagi ZDavP-2 razkriti podatki, ki so davčna tajnost, smejo te podatke uporabiti samo za namene, za katere so jim bili dani. Teh podatkov ne smejo razkriti tretjim osebam, razen na sodnih obravnavah in v sodnih odločbah.