Politika zasebnosti mobilne aplikacije eDavki 

Politika zasebnosti vsebuje informacije o tem, kateri podatki se zbirajo pri uporabi mobilne aplikacije eDavki (v nadaljnjem besedilu: aplikacija eDavki), kako se podatki obdelujejo in katere pravice ima posameznik glede obdelave osebnih podatkov.
O mobilni aplikaciji eDavki

Aplikacija eDavki je na voljo od 21. decembra 2018 in je integriran del informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: portal eDavki), ter je integrirana s portalom eDavki. Namenjena je fizičnim osebam in ponuja številne funkcionalnosti poslovanja s Finančno uprava RS. Z mobilno aplikacijo eDavki je Finančna uprava RS želela čim več fizičnih oseb vzpodbuditi, da bi se prostovoljno odločile za poslovanje prek portala eDavkov. Poleg obrazcev, kontaktov in splošnih informacij, med drugim ponuja tudi personalizirani koledarček, preko katerega zavezanec prejeme obvestilo o svojih konkretnih obveznostih in pravicah (npr. obvestilo o izteku roka plačila določenega davka). Zavezancem, ki uveljavljajo olajšavo za vzdrževane družinske člane, je na voljo pred izpolnjen obrazec s podatki iz njihove lanske vloge.

Prav tako aplikacija omogoča delo v imenu drugih zavezancev. Tako lahko zakoniti zastopnik in pooblaščenec, v imenu zastopanega, vlagata in prejemata dokumente ter pregledujeta podatke. Aplikacija eDavki zakonitemu zastopniku in pooblaščencu ponuja prejemanje potisnih obvestil in obvestil za zastopanega zavezanca in filtriranje prejemanja le teh. V aplikaciji eDavki je na voljo tudi koledar, kjer so zabeleženi splošni (sivi), zavezančevi (rdeči) in zastopančevi (zelena) dogodki. Ob tem je zagotovljeno tudi filtriranje prikaza dogodkov na koledarju.

Za elektronsko identifikacijo v aplikaciji eDavki se uporablja uporabniški račun, ki je bil na portalu eDavki uveden leta 2017. Postopek registracije v aplikacijo eDavki je enak postopku registracije uporabniškega računa na spletnem portalu eDavki.

Aplikacija eDavki, ki deluje na mobilnih telefonih, je zgolj eden izmed načinov, ki omogočajo vstop v portal eDavki. Registracijo uporabnik opravi samo enkrat, bodisi na spletnem portalu eDavki bodisi prek aplikacije eDavki. Po opravljeni prvi registraciji uporabnik v portal eDavki vstopa z davčno številko in geslom, bodisi prek spletnega portala eDavki bodisi prek aplikacije eDavki.

V postopku registracije uporabniškega računa v aplikaciji eDavki uporabnik najprej navede davčno številko, ki jo želi uporabiti pri registraciji. Nato vnese telefonsko številko, kamor bo poslana potrditvena koda. Izbere, da se strija s splošnimi pogoji poslovanja ter da dovoljuje obdelavo osebnih podatkov. Nato se mu odpre nov zaslon kamor vpiše potrditveno kodo iz SMS sporočila in geslo ter potrditev gesla, ter letnico informativnega izračuna dohodnine (IID), številko IID. Nato izbere registriraj se. Če zavezanec nima podatkov o IID označi »Kodo mi pošljite po pošti«. Ko po pošti dobi kodo, lahko nadaljuje z registracijo. Postopek registracije uporabniškega računa je objavljen v videu na spletni povezavi: Registracija v mobilno aplikacijo eDavki - YouTube.


Pravna podlaga in privolitev posameznika

Finančna uprava RS zbira in obdeluje osebne in druge podatke pri opravljanju z zakoni in drugimi predpisi določenih nalog neposredno od oseb, na katere se ti podatki nanašajo, od drugih oseb, ki razpolagajo s podatki, in iz obstoječih zbirk podatkov (prvi odstavek 46. člena Zakona o finančni upravi – ZFU).

Finančna uprava RS zbira, obdeluje in varuje podatke, ki predstavljajo davčno tajnost. V določenih primerih imajo ti podatki še naravo osebnega podatka. Uradne in druge osebe FURS, izvedenci, tolmači, zapisnikarji in druge osebe, ki sodelujejo ali so sodelovale pri pobiranju davkov, in vse druge osebe, ki so zaradi narave svojega dela prišle v stik s podatki, ki so davčna tajnost, teh podatkov ne smejo sporočiti tretjim osebam, razen v primerih, določenih z zakonom, niti jih ne smejo same uporabljati ali omogočiti, da bi jih uporabljale tretje osebe. Finančna uprava RS mora zagotavljati ukrepe in postopke za varovanje podatkov kot so določeni v 17. členu Zakona o davčnem postopku - ZDavP-2, v Pravilniku o izvajanju Zakona o davčnem postopku in v skladu z veljavnimi predpisi na področju varstva osebnih podatkov.

Skladno z 18. členom ZDavP-2 sme Finančna uprava podatke, ki so davčna tajnost, razkriti tretjim osebam na podlagi pisnega soglasja davčnega zavezanca, ali če je to določeno z ZDavP-2 razen, če mednarodna pogodba, ki obvezuje Slovenijo, ne določa drugače.

V skladu s 47. členom ZFU, sme Finančna uprava RS posamezna opravila v zvezi z obdelavo podatkov, ki so davčna tajnost, oziroma drugih osebnih podatkov s pogodbo zaupati pogodbenemu obdelovalcu, ki je registriran za opravljanje te dejavnosti. Pogodbeni obdelovalec opravlja posamezna opravila v zvezi z obdelavo podatkov, ki so davčna tajnost, oziroma drugih osebnih podatkov v okviru pooblastil, ki jih je opredelil upravljalec in jih ne sme obdelovati za noben drug namen.

Roke hrambe vseh podatkov, s katerimi razpolaga Finančna uprava RS, določa interni Akt o določitvi načrta klasifikacijskih znakov Finančne uprave Republike Slovenije, ki je bil sprejet na podlagi Pravilnika o določanju rokov hranjenja dokumentarnega gradiva v javni upravi. Akt vsebuje načrt klasifikacijskih znakov z roki hranjenja dokumentarnega gradiva in je podlaga za evidentiranje, razvrščanje zadev po vsebini in določanje rokov hranjenja dokumentarnega gradiva Finančne uprave RS. Roki so določeni glede na predpisane roke hrambe, pomembnost vsebine za delo organa in pravne posledice.

Finančna uprava RS poleg podatkov, ki jih zbira in obdeluje za opravljanje zakonskih in z drugimi predpisi določenih nalog ter za potrebe delovanja spletnih servisov, zbira in obdeluje podatke za tudi na podlagi privolitve. Privolitev za obdelavo podatkov za določen namen, je dana prostovoljno in se lahko v vsakem trenutku prekliče.

Portal eDavki poleg podatkov, ki se jih zbira in obdeluje na podlagi opravljanja zakonskih in z drugimi predpisi določenih nalog in na podlagi privolitve posameznika, za potrebe delovanja samega portala eDavki nastavlja in uporablja piškotke, podatke o uporabniškem računu ter beleži v dnevnik dogodkov vse dejavnosti uporabnika znotraj portala eDavki.

Aplikacija eDavki poleg podatkov, ki jih zbira in obdeluje ob integraciji s portalom eDavki, za potrebe svojega delovanja obdeluje podatke o uporabniškem računu ter beleži v dnevnik dogodkov vse dejavnosti uporabnika znotraj aplikacije.


Kontaktni podatki upravljalca osebnih podatkov

Finančna uprave Republike Slovenije
Šmartinska cesta 55
1000 Ljubljana

Elektronski naslov: tajnistvo.GFU-UI@gov.si
Telefonska številka: + 386 1 478 3800
Spletna stran: https://www.fu.gov.si/


Kontaktni podatki razvijalca aplikacije eDavki

Endava d.o.o
Letališka cesta 29B
1000 Ljubljana

Elektronski naslov: edavki.slovenia@endava.com


Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov
Finančna uprava Republike Slovenije
Generalni finančni urad
Šmartinska cesta 55
1000 Ljubljana

T: +386 1 478 3929, +386 1 478 3800
F: 01 478 39 00
Elektronski naslov: dpo.furs@gov.si


Kateri osebni podatki se obdelujejo in namen zbiranja podatkov

Osebni podatki se zbirajo za upravljanje uporabniškega računa za namen vstopa v portal eDavki in za name uporabe aplikacije eDavki.

Pri uporabi aplikacije eDavki Finančna uprava RS obdeluje osebne podatke:

    • davčna številka,
    • ime in priimek,
    •naslov bivališča,
    •številka informativnega izračuna dohodnine,
    •izbrano pin številko,
    •telefonsko številko,
    •naslov elektronske pošte.

Nadalje se o uporabniku aplikacije eDavki shranjujejo tudi podatki:

    •davčna številka lastnika,
    •telefonska številka,
    •geslo,
    •status,
    •elektronski naslov,
    •datum registracije,
    •podatki o strinjanju s pogoji uporabe,
    •uporabniške nastavitve aplikacije (npr. jezik),
    •datumi zadnjih 10 prijav.


Pravice posameznikov

Pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki je zagotovljena vsakemu posamezniku v Ustavi Republike Slovenije. Z njo so povezane tudi pravice posameznika do popravka oziroma dopolnitve, izbrisa (pozabe), omejitve obdelave, prenosljivosti, ugovora in pritožbe.

Posamezniki imajo v skladu in pod pogoji, določenimi v Splošni uredbi o varstvu podatkov (GDPR), pravico, da od Finančne uprave RS (upravljavca) zahtevajo dostop do osebnih podatkov (člen 15), in popravek (člen 16) ali izbris osebnih podatkov (člen 17) ali omejitev obdelave v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki (člen 18), in pravico do ugovora obdelavi (člen 21) ter pravico do prenosljivosti podatkov (člen 20).

Posameznik lahko uveljavlja svoje pravice, ki izhajajo iz predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, pri pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov.

Prav tako imajo posamezniki pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu (člen 77 GDPR). V Sloveniji je pritožbeni organ Informacijski pooblaščenec (gp.ip.@ip-rs.si).

Glede določenih podatkov in evidenc velja zakonita obveznost obdelave, kar pomeni, da lahko uporabnik nekatere pravice po GDPR izvršuje v omejenem obsegu (pravica do izbrisa, prenosa in omejitve obdelave) oziroma veljajo v teh primerih predpisane izjeme.


Komu se posredujejo podatki

Uradne in druge osebe Finančne uprave RS, izvedenci, tolmači, zapisnikarji in druge osebe, ki sodelujejo ali so sodelovale pri pobiranju davkov, in vse druge osebe, ki so zaradi narave svojega dela prišle v stik s podatki, ki so davčna tajnost, teh podatkov ne smejo sporočiti tretjim osebam, razen v primerih, določenih z zakonom, niti jih ne smejo same uporabljati ali omogočiti, da bi jih uporabljale tretje osebe (16. člen ZDavP-2).

Skladno z 18. členom ZDavP-2 sme Finančna uprava RS podatke, ki so davčna tajnost, razkriti tretjim osebam na podlagi pisnega soglasja davčnega zavezanca, ali če je tako določeno z ZDavP-2, razen, če mednarodna pogodba, ki obvezuje Slovenijo, ne določa drugače.

V skladu s 30. členom ZDavP-2 osebe, ki so jim bili na podlagi ZDavP-2 razkriti podatki, ki so davčna tajnost, smejo te podatke uporabiti samo za namene, za katere so jim bili dani. Teh podatkov ne smejo razkriti tretjim osebam, razen na sodnih obravnavah in v sodnih odločbah.

Finančna uprava RS lahko v skladu s 47. členom ZFU posamezna opravila v zvezi z obdelavo podatkov, ki so davčna tajnost, oziroma drugih osebnih podatkov s pogodbo zaupa pogodbenemu obdelovalcu, ki je registriran za opravljanje te dejavnosti. Pogodbeni obdelovalec opravlja posamezna opravila v zvezi z obdelavo podatkov, ki so davčna tajnost, oziroma drugih osebnih podatkov v okviru pooblastil, ki jih je opredelila Finančna uprava RS in jih ne sme obdelovati za noben drug namen. Finančna uprava RS je v skladu z GDPR in Politiko nadzora nad ukrepi varstva in zavarovanja podatkov pri pogodbenih obdelovalcih, s pogodbenimi obdelovalci sklenil ustrezno pogodbo, s katero je urejeno medsebojno razmerje.

Iznosa varovanih podatkov v tretje države ni. Dostop je mogoč le, če je uporabnik hkrati tudi uporabnik operaterja v Republiki Sloveniji. Če dostopa prek spleta ali telefona, se podatki obdelujejo na strežnikih Ministrstva za javno upravo v Republiki Sloveniji.

Podatkov o sredstvu elektronske identifikacije Finančna uprava RS ne posreduje drugim obdelovalcem v tujini.


Prenehanje uporabe aplikacije

Privolitev oziroma preklic privolitve za obdelavo podatkov za potrebe mobilne aplikacije eDavki se opravi prek aplikacije eDavki, dostopne v Google Play in trgovini App Store.

Uporabnik ima tudi možnost, deaktivacije uporabniškega računa. To v aplikaciji eDavki stori na način, da izbere zahtevo za deaktivacijo. Deaktivacijo potrdi s pomočjo prejetega obvestila.