Oddaja obračuna davka na dodano vrednost  

Vsak davčni zavezanec, identificiran za namene DDV, mora davčnemu organu predložiti obračun DDV, ki mora vsebovati vse podatke, potrebne za izračun davka, za katerega je nastala obveznost obračuna, in za odbitke, kakor tudi skupno vrednost transakcij v zvezi z obračunanim davkom in opravljenimi odbitki ter vrednost vseh oproščenih transakcij.
Kdo

Obračun davka na dodano vrednost predloži davčni zavezanec, identificiran za namene DDV. Obračun DDV predloži tudi davčni zastopnik za postopek 42 za davčnega zavezanca, ki ima sedež v drugi državi članici in v Sloveniji izvaja samo carinski postopek 42 ter ni identificiran za namene DDV v Sloveniji.


Kdaj

Obračun DDV mora davčni zavezanec predložiti davčnemu organu do zadnjega delovnega dne naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja, vendar so v zakonu določene izjeme, in sicer:
• davčni zavezanec, ki opravlja transakcije znotraj Unije, in je dolžan predložiti rekapitulacijsko poročilo, mora predložiti obračun DDV do 20. dne naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja,
• v primeru prenehanja identifikacije za namene DDV, osebnega stečaja, postopka prisilne poravnave, stečaja, likvidacije in smrti davčnega zavezanca,
• če davčni organ v inšpekcijskem nadzoru ugotovi, da obstaja utemeljen sum, da obračunani DDV od določene dobave ne bo plačan in s sklepom določi, da mora davčni zavezanec predložiti obračun DDV pred zakonsko določenim rokom za predložitev obračuna DDV in za davčno obdobje, ki je krajše od koledarskega meseca oziroma trimesečja.

Davčni zavezanec mora predložiti obračun DDV ne glede na to, ali je za davčno obdobje, za katero predloži obračun, dolžan plačati DDV.


Kje in kako

Obračun davka na dodano vrednost zavezanec odda elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki.


Obrazci

Obračun davka na dodano vrednost (DDV-O)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Če davčni zavezanec ne predloži davčnemu organu obračuna DDV ali ne predloži obračuna DDV v predpisanem roku ali ne predloži obračuna DDV na predpisan način ali v predloženem obračunu DDV navede nepopolne, nepravilne ali neresnične podatke ali podatke, se kaznuje za prekršek:

- z globo od 4.000 do 75.000 eurov pravna oseba, če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa z globo od 10.000 do 125.000 eurov.
- z globo od 3.000 do 50.000 eurov samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
- z globo od 1.000 do 10.000 eurov odgovorna oseba pravne osebe, če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa se odgovorna oseba pravne osebe z globo od 1.200 do 10.000 eurov.
- z globo v višini od 800 do 10.000 eurov odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
- z globo od 400 do 5.000 eurov posameznik, ki stori navedeni prekršek.


Opis

    • Splošno o DDV (Podrobnejši opisi)
    • Sprememba zakonodaje na področju DDV (Podrobnejši opisi)
    • Posebna ureditev za opravljanje storitev mednarodnega občasnega cestnega prevoza potnikov (Podrobnejši opisi)
    • Obdavčitev subvencij z DDV (Podrobnejši opisi)
    • Mehanizem obrnjene davčne obveznosti v določenih sektorjih (Podrobnejši opisi)
    • Gradnja in prenos komunalne opreme na občino (Podrobnejši opisi)
    • Davčna obravnava poslovanja z virtualno valuto po ZDoh-2, ZDDPO-2, ZDDV-1 in ZDFS (Podrobnejši opisi)
    • Promocija zdravja na delovnem mestu (Podrobnejši opisi)
    • 13/2016: Navodilo o formalnostih, vezanih na plačevanje uvoznega DDV (Navodila in poajsnila)
    • 4212-3657/2017-6: Oddajanje nepremičnin v turistični najem in DDV (Navodila in pojasnila)
    • 4230-742/2017-1: Prepozna identifikacija za namene DDV, obveznost obračunavanja DDV in pravica do odbitka DDV (Navodila in pojasnila)
    • 0920-6833/2017-6: Pojasnilo glede DDV obravnave knjižničnih nadomestil (Navodila in pojasnila)
    • 0920-6833/2017-7: Pojasnilo glede DDV obravnave nadomestil avtorjem za tonsko ali vizualno snemanje in za fotokopiranje (Navodila in pojasnila)
    • 4230-513/2017-1: Pojasnilo glede sedmega odstavka 131. člena Pravilnika o izvajanju ZDDV-1 (Navodila in pojasnila)
    • 4230-145/2017: Popravljanje napak iz preteklih obdobij v tekočem obračunu DDV po 88.b členu ZDDV-1 (Navodila in pojasnila)
    • 0920-10563/2016-1: Osebe javnega prava in izkazovanje DDV od uvoza prek obračuna DDV (Navodila in pojasnila)
    • 4230-474/2016-6: Obračunavanje DDV pri slednih pravicah (Navodila in pojasnila)
    • 4240-2111/2016-34: Stopnja DDV za trakove za medicinske izdelke (Navodila in pojasnila)
    • 0920-8410/2016: Odbitek DDV pri uvozu blaga po 1. 7. 2016 (Navodila in pojasnila)
    • 4234-518217/2015-1: Osnova za izračun DMV in DDV pri pridobitvah vozil (Navodila in pojasnila)