❗❗ Poskus prevare z e-pošto in SMS sporočilom o preplačilu davka - več informacij ❗❗


Predložitev posebnega obračuna za posebno ureditev izven Unije - mini VEM  

Davčni zavezanec, ki uporablja posebno ureditev za telekomunikacijske storitve, storitve radijskega in televizijskega oddajanja ter elektronske storitve (v nadaljevanju: posebna ureditev), mora davčnemu organu predložiti posebni obračun DDV.
Kdo

Davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v Sloveniji, ki uporablja posebno ureditev, mora za vsako koledarsko trimesečje predložiti posebni obračun DDV.


Kdaj

Posebni obračun DDV mora davčni zavezanec predložiti do 20. dne naslednjega meseca po poteku obračunskega obdobja, na katero se obračun nanaša.

Posebni obračun DDV mora predložiti ne glede na to, ali je v poročanem obdobju opravil kakšne telekomunikacijske storitve, storitve radijskega in televizijskega oddajanja ali elektronske storitve osebam, ki niso davčni zavezanci, in imajo sedež/stalno ali običajno prebivališče v drugi državi članici, ali ne.


Kje in kako

Oddaja posebnega obračuna za posebno ureditev izven Unije - mini VEM preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki trenutno ni informacijsko podprta.


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Če davčni zavezanec ne predloži davčnemu organu obračuna ali ne predloži obračuna DDV v predpisanem roku ali ne predloži obračuna DDV na predpisan način ali v predloženem obračunu DDV navede nepopolne, nepravilne ali neresnične podatke ali podatke, ki so v nasprotju s 127. členom ZDDV-1, se kaznuje za prekršek:

- z globo od 4.000 do 75.000 eurov kaznuje pravna oseba, če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa z globo od 10.000 do 125.000 eurov.
- z globo od 3.000 do 50.000 eurov kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
- z globo od 1.000 do 10.000 eurov kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa se odgovorna oseba pravne osebe kaznuje z globo od 1.200 do 10.000 eurov.
- z globo v višini od 800 do 10.000 eurov kaznuje odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
- z globo od 400 do 5.000 eurov kaznuje posameznik.