❗❗ Poskus prevare z e-pošto in SMS sporočilom o preplačilu davka - več informacij ❗❗


Obračun prispevkov za socialno varnost za delodajalce, ki niso plačniki davka  

Podatki v zvezi s predložitvijo obračuna prispevkov za socialno varnost.
Kdo

Podatke na tem obračunu prispevkov za socialno varnost predložijo davčnemu organu delodajalci, ki niso plačniki davka v skladu z 58. členom Zakona o davčnem postopku - ZDavP-2, in so zavezanci za prispevke delodajalca.

V obrazcu prikažejo zbirne podatke za vse svoje zaposlene o izplačanih prejemkih iz delovnega razmerja, ki se vštevajo v osnovo za izračun prispevkov za socialno varnost. Poleg zbirnih podatkov delodajalec, ki ni plačnik davka, za vse svoje zaposlene predloži tudi individualne podatke o prejemkih iz delovnega razmerja, ki se vštevajo v osnovo za izračun prispevkov za socialno varnost, po posameznem zavarovancu – fizični osebi.


Veljavnost

Podatke na obračunu prispevkov za socialno varnost predložijo davčnemu organu delodajalci, ki niso plačniki davka za dohodke iz delovnega razmerja z datumom izplačila do vključno 31. 12. 2022. Prav tako se popravek (ali predložitev PNIPD obrazca na podlagi samoprijave) predloženih podatkov sporoča na PNIPD obrazcu, če se nanaša na dohodke iz delovnega razmerja z datumom izplačila do vključno 31. 12. 2022.


Kdaj

Zavezanec mora obračun prispevkov za socialno varnost predložiti najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.


Kje in kako

Obračun prispevkov za socialno varnost zavezanec odda elektronsko prek storitev elektronskega poslovanja FURS.


Obrazci

Obračun prispevkov za socialno varnost za delodajalce, ki niso plačniki davka (PNiPD) za datume izplačila do 31. 12. 2022
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Z globo od 1.200 do 15.000 evrov se za prekršek kaznuje pravna oseba, če pa se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa z globo od 3.200 do 30.000 evrov, če ne predloži obračuna prispevkov za socialno varnost ali ne predloži obračuna prispevkov za socialno varnost na predpisan način oziroma v predpisanih rokih (36. točke prvega odstavka 397. člena ZDavP-2).

Z globo v višini od 600 do 4.000 evrov se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, če pa se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa z globo 800 do 4.000 evrov (tretji odstavek 397. člena ZDavP-2).

Zavezanec, ki se samoprijavi, ni odgovoren za prekršek, izpolniti pa mora davčno obveznost, skupaj z obrestmi.