odlaganje odpadkov na odlagališčih 

Okoljska dajatev se plačuje za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališču za inertne odpadke, odlagališču za nenevarne odpadke ali odlagališču za nevarne odpadke.
Kdo

Prijava dejavnosti:
Obrazec predloži zavezanec za plačilo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališču, ki je javna infrastruktura (upravljavec odlagališča), ki je v skladu s predpisom, ki ureja izvajanje obvezne gospodarske javne službe, določen za izvajanje obvezne gospodarske javne službe, in upravljavec industrijskega odlagališča, ki ni infrastruktura, namenjena izvajanju obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja.

Obračun okoljske dajatve zaradi odlaganja odpadkov na komunalnem odlagališču:
Obrazec predloži upravljavec odlagališča, ki je v skladu s predpisom, ki ureja izvajanje obvezne gospodarske javne službe, določen za izvajanje obvezne gospodarske javne službe.

Obračun okoljske dajatve zaradi odlaganja odpadkov na industrijskem odlagališču:
Obrazec predloži upravljavec industrijskega odlagališča, ki je plačnik okoljske dajatve za zavezanca, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki z odlaganjem odpadkov povzroča obremenjevanje okolja.


Kdaj

Prijava dejavnosti:
Obrazec se predloži najmanj 15 dni pred začetkom opravljanja dejavnosti, predvideno spremembo, prekinitvijo ali prenehanjem opravljanja dejavnosti, zaradi katere so zavezani obračunavati in plačevati okoljsko dajatev.
Prenehanje opravljanja dejavnosti iz nepredvidenih razlogov je treba na obrazcu prijaviti v roku treh delovnih dni po nastopu razlogov za prenehanje opravljanja dejavnosti, zaradi katere obstaja obveznost obračunavanja in plačevanja okoljsko dajatev.

Obračun okoljske dajatve zaradi odlaganja odpadkov na komunalnem odlagališču:
Obrazec za mesečni obračun okoljske dajatve se predloži do 25. dne meseca, ki sledi mesecu, v katerem je nastala obveznost obračuna okoljske dajatve. Če se telo odlagališča nahaja na območju več občin, zavezanec sestavi obračun za vsako občino posebej.

Obračun okoljske dajatve zaradi odlaganja odpadkov na industrijskem odlagališču:
Obrazec se predloži do 25. dne meseca, ki sledi mesecu, v katerem je nastala obveznost obračuna okoljske dajatve.


Kje in kako

Obrazec za prijavo dejavnosti, vložnik odda elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eCarina, kjer je uporabnikom na voljo brezplačna spletna aplikacija E-TROD ali osebno ali po pošti, in sicer pri pristojnem finančnem uradu, pri katerem je vložnik vpisan v davčni register.

Obrazec za obračun zavezanec odda elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eCarina, kjer je uporabnikom na voljo brezplačna spletna aplikacija E-TROD. V primeru nedelovanja aplikacije E-TROD se obrazec odda osebno ali po pošti, in sicer pri pristojnem finančnem uradu, pri katerem je vložnik vpisan v davčni register.


Obrazci

Prijava dejavnosti upravljavcev odlagališč (Upravljalec odlagališča-Prijava)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Obračun okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališču, ki je infrastruktura, namenjena izvajanju obvezne gospodarske javne službe (KOM odlagališča-Obračun)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Obračun okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališču, ki ni infrastruktura, namenjena izvajanju obvezne gospodarske javne službe (IND odlagališča-Obračun)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Prijava dejavnosti:
Za prekršek se kaznuje oseba, ki ne prijavi začetka, spremembe, prekinitve in prenehanja opravljanja dejavnosti v določenih rokih.

Obračun okoljske dajatve:
Za prekršek se kaznuje oseba, ki davčnemu organu ne predloži oziroma ne predloži v predpisanem roku obračuna okoljske dajatve ali v obračunu ne izkaže pravilnih in popolnih podatkov.
Za prekršek se kaznuje oseba, ki ne vodi evidence o količini odloženih odpadkov, za katere je nastala obveznost za obračun okoljske dajatve, ločeno po posamezni vrsti odpadkov.