Podatki o plačilu dohodka osebi, ki se po 2. odst. 58. člena ZDavP-2 šteje za plačnika davka (POPD) 

Posredovanje podatkov o plačilu dohodka osebi, ki se po drugem odstavku 58. člena Zakona o davčnem postopku šteje za plačnika davka
Kdo

Oseba, ki se po drugem odstavku 58. člena Zakona o davčnem postopku - ZDavP-2 ne šteje za plačnika davka, mora davčnemu organu hkrati s plačilom dohodka dostaviti podatke o plačilu dohodka osebi, ki se po drugem odstavku 58. člena ZDavP-2 šteje za plačnika davka (obrazec POPD).

Ne glede na navedeno pa obveznost dostave podatkov po Pravilniku o vsebini, obliki in načinu dostave podatkov o plačilu dohodka osebi, ki se po drugem odstavku 58. člena Zakona o davčnem postopku šteje za plačnika davka ne velja za izdajatelja nematerializiranega finančnega instrumenta (v nadaljnjem besedilu: NFI) v primeru, ko dohodek iz NFI, ki ima vir v Republiki Sloveniji, plača na fiduciarni denarni račun centralne klirinško depotne družbe s sedežem v Republiki Sloveniji, ki ga prejme za tuji račun.


Kdaj

Podatke o plačilu dohodka osebi, ki se po drugem odstavku 58. člena ZDavP-2 šteje za plačnika davka, je treba davčnemu organu dostaviti hkrati s plačilom dohodka.


Kje in kako

Obrazec POPD zavezanec predloži elektronsko prek storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki.


Obrazci

Podatki o plačilu dohodka osebi, ki se po drugem odstavku 58. člena Zakona o davčnem postopku šteje za plačnika davka (POPD)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Z globo od 800 do 10.000 eurov se kaznuje za prekršek samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, z globo od 1.200 do 15.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, če pa se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa se za prekršek kaznuje z globo od 3.200 do 30.000 eurov, če prejemnik izjave ne dostavi davčnemu organu podatkov o prenosu obveznosti plačnika davka ali podatkov ne dostavi v zakonsko določenem roku (sedmi odstavek 58. člena) (peta točka prvega odstavka 397. člena ZDavP-2).

Zavezanec, ki se samoprijavi, ni odgovoren za prekršek, izpolniti pa mora davčno obveznost, skupaj z obrestmi.