Pooblastilo za zastopanje 

Pooblastilo je listina, s podpisom katere pooblastitelj pooblasti pooblaščenca za zastopanje v davčnih zadevah. Dejanja v postopku, ki jih opravi pooblaščenec, v mejah pooblastila, imajo enak pravni učinek, kot če bi jih opravil sam zavezanec.
Kdo

Praviloma opravlja dejanja v davčnem postopku zavezanec sam. Zavezanec oziroma njegov zakoniti zastopnik lahko postavi pooblaščenca, ki zastopa zavezanca pri vseh dejanjih davčnega postopka razen takrat, kadar mora zavezanec sam dajati izjave, ali če to zahteva uradna oseba organa.

Zakon o splošnem upravnem postopku - ZUP v 54. členu določa, kdo je lahko pooblaščenec:
- Vsak, kdor je poslovno popolnoma sposoben.
- Odvetniška družba (v tem primeru že zakon določa, da je pooblastilo dano vsem odvetnikom pooblaščene odvetniške družbe).
- Fizična ali pravna oseba, ki je registrirana za opravljanje določene dejavnosti, ki je v neposredni zvezi s pravicami in obveznostmi, ki jih uveljavlja stranka.

Kadar je kot pooblaščenec za zastopanje določena pravna oseba, velja, da sama ne more opravljati procesnih dejanj, ampak ta namesto nje opravlja njen zakoniti zastopnik ali njen delavec, ki je za to pooblaščen. Če želi zakoniti zastopnik prenesti pooblastilo na svojega delavca, je treba upoštevati četrti odstavek 59. člena ZUP, ki določa, da v primeru, ko bo procesna dejanja opravljala s strani zakonitega zastopnika pooblaščena oseba, mora imeti pooblaščenec izrecno pooblastilo za prenos pooblastila na drugega. Iz tega izhaja, da na vlogi za določitev pooblaščenca za zastopanje, ni potrebno pri podatkih o pooblaščencu poimensko določati zakonitega zastopnika ali zaposlenega pri pravni osebi, ampak zadostuje navedba davčne številke in naziva pravne osebe oziroma v primeru, prenosa pooblastila na pooblaščenčevega zaposlenega, še navedba, da se pooblastitelj strinja, da zakoniti zastopnik pooblaščenca dodeli notranje pooblastilo tudi svojemu delavcu.

Pooblaščenec ima dvojno vlogo. Najprej je to oseba, ki zavezanca zastopa v postopku (vlaga vloge), hkrati pa je tudi pooblaščen za prejemanje dokumentov s strani Finančne uprave RS, torej pooblaščenec za vročanje. Če ima zavezanec pooblaščenca za zastopanje, se z vidika vročanja šteje tudi kot pooblaščenec za vročanje (če v pooblastilu glede tega ni omejitev).


Kdaj

Pooblaščenec v davčnem postopku ni obvezen razen takrat, kadar posebni zakon določa drugače. Pooblaščenec je obvezen v davčnem postopku, ko uveljavlja kakšno pravico zavezanec, ki stalno živi v tujini in iz kakršnih koli razlogov ne more osebno sodelovati v davčnem postopku.


Kje in kako

Pooblastilo se vloži v pisni obliki ali ustni na zapisnik. Pisna vloga je vloga, ki je napisana ali natisnjena in lastnoročno podpisana (vloga v fizični obliki), ali vloga, ki je v elektronski obliki oddana prek portala eDavki.

Pooblastilo se lahko vloži:
    • elektronsko prek portala eDavki kot lastni dokument (tudi z uporabniškim imenom in geslom ter mobilno aplikacijo eDavki),
    • osebno ali po pošti pri finančnem uradu.

Zavezanec lahko kadarkoli prekliče pooblastilo, pooblaščenec pa se mu lahko ob vsakem času odpove. Preklic in odpoved pooblastila se morata naznaniti davčnemu organu.


Obrazci

Pooblastilo za zastopanje
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.