Predložitev posebnega obračuna DDV za opravljanje storitev medn. občasnega cestnega prevoza potnikov 

Davčni zavezanec, ki v Sloveniji nima sedeža ali stalne poslovne enote niti stalnega ali običajnega prebivališča in na ozemlju Slovenije izključno opravlja storitve občasnega mednarodnega cestnega prevoza potnikov, ob izpolnjevanju določenih pogojev lahko uporabi poenostavljen postopek registracije, obračuna in plača DDV po posebni ureditvi za opravljanje storitev mednarodnega občasnega cestnega prevoza potnikov v Sloveniji (v nadaljevanju posebna ureditev).
Kdo

Posebni obračun DDV predloži davčni zavezanec, ki v Sloveniji nima sedeža ali stalne poslovne enote niti stalnega ali običajnega prebivališča in je identificiran za namene DDV za uporabo te posebne ureditve.


Kdaj

Posebni obračun DDV mora davčni zavezanec predložiti do zadnjega delovnega dne meseca po poteku koledarskega leta (do zadnjega delovnega dne v januarju tekočega leta za davčno obdobje preteklega koledarskega leta). Ob prenehanju uporabe te posebne ureditve med letom pa do zadnjega delovnega dne meseca, ki sledi mesecu prenehanja uporabe te posebne ureditve.


Kje in kako

Davčni zavezanec od 3. 1. 2019 dalje predloži posebni obračun DDV na obrazcu DDV-O-OP preko portala Posebna ureditev za opravljanje storitev mednarodnega občasnega cestnega prevoza potnikov v spletni aplikaciji eDavki.


Obrazci

Obračun davka na dodano vrednost za posebno ureditev za opravljanje storitev mednarodnega občasnega cestnega prevoza potnikov (DDV-O-OP)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Če davčni zavezanec ne predloži davčnemu organu obračuna ali ne predloži obračuna DDV v predpisanem roku ali ne predloži obračuna DDV na predpisan način ali v predloženem obračunu DDV navede nepopolne, nepravilne ali neresnične podatke ali podatke, ki so v nasprotju s 137.e členom ZDDV-1, se kaznuje za prekršek:

- z globo od 4.000 do 75.000 eurov kaznuje pravna oseba, če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa z globo od 10.000 do 125.000 eurov.
- z globo od 3.000 do 50.000 eurov kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
- z globo od 1.000 do 10.000 eurov kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa se odgovorna oseba pravne osebe kaznuje z globo od 1.200 do 10.000 eurov.
- z globo v višini od 800 do 10.000 eurov kaznuje odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
- z globo od 400 do 5.000 eurov kaznuje posameznik, ki stori navedeni prekršek.