*** NEURADNI spletni portal *** namenjen je le testiranju, dokumenti NE BODO obdelani. Uradni portal se nahaja na edavki.durs.si

Predložitev posebnega obračuna DDV za opravljanje storitev medn. občasnega cestnega prevoza potnikov
Davčni zavezanec, ki v Sloveniji nima sedeža ali stalne poslovne enote niti stalnega ali običajnega prebivališča in na ozemlju Slovenije izključno opravlja storitve občasnega mednarodnega cestnega prevoza potnikov, ob izpolnjevanju določenih pogojev lahko uporabi poenostavljen postopek registracije, obračuna in plača DDV po posebni ureditvi za opravljanje storitev mednarodnega občasnega cestnega prevoza potnikov v Sloveniji (v nadaljevanju posebna ureditev).
Kdo

Posebni obračun DDV predloži davčni zavezanec, ki v Sloveniji nima sedeža ali stalne poslovne enote niti stalnega ali običajnega prebivališča in je identificiran za namene DDV za uporabo te posebne ureditve.


Kdaj

Posebni obračun DDV mora davčni zavezanec predložiti do zadnjega delovnega dne meseca po poteku koledarskega leta (do zadnjega delovnega dne v januarju tekočega leta za davčno obdobje preteklega koledarskega leta). Ob prenehanju uporabe te posebne ureditve med letom pa do zadnjega delovnega dne meseca, ki sledi mesecu prenehanja uporabe te posebne ureditve.


Kje in kako

Davčni zavezanec od 3. 1. 2019 dalje predloži posebni obračun DDV na obrazcu DDV-O-OP preko portala Posebna ureditev za opravljanje storitev mednarodnega občasnega cestnega prevoza potnikov v spletni aplikaciji eDavki.


Obrazci

Obračun davka na dodano vrednost za posebno ureditev za opravljanje storitev mednarodnega občasnega cestnega prevoza potnikov (DDV-O-OP)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Z globo od 1.200 do 41.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ne predloži posebnega obračuna DDV oziroma ga ne predloži na predpisan način oziroma predloženi posebni obračun DDV ne vsebuje predpisanih podatkov (137.e člen ZDDV-1).

Z globo od 200 do 4.100 evrov se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prej navedenega odstavka.